Torv

Torv (bild från Pixabay)

Det finns möj­lig­het att bestäl­la torv till rodo­dendron och andra sur­jor­jord­sväx­ter genom för­med­ling två gång­er per år.

Balar med 330 liter i två fragmentstorlekar:

 • Extra grov torv – som pas­sar till bland annat rododendronplanteringar.
 • Grov torv – som pas­sar till stick­ling­ar, upp­kruk­ning etc.

Torvblock, 100 x 45 x 15 cm.

Beställ senast i slu­tet av sep­tem­ber respek­ti­ve i mit­ten av mars.
Kontakta Marie Larsson, marie@kvarntorp.com

Bild av Wälz från Pixabay.

Benmjöl

Köp benmjöl!

Skånekretsen säl­jer ben­mjöl som är ett utmärkt långtids­verkande göd­sel­me­del, god­känt för eko­lo­gisk odling.

Vi har vägt upp ben­mjö­let i 3 kg span­nar, vil­ket är han­ter­bart för fler­ta­let med­lem­mar, inte minst för 80 eller 90 kro­nor per hink (10 kr i pant per spann).

Benmjöl är ett lång­tids­ver­kan­de orga­niskt göd­sel- och jord­för­bätt­rings­me­del. Näringen avges i takt med väx­ter­nas behov vil­ket ger jäm­na­re till­växt. Innehåller kväve, fos­for samt mikro­nä­rings­äm­nen. Kväve påver­kar väx­tens stor­lek och sti­mu­le­rar blad­till­väx­ten, medan fos­for är vik­tigt för bild­ning­en av kol­hyd­ra­ter i väx­ten. Kväve (N) = 7, fos­for ℗ = 9, kali­um (K) = 0 viktprocent.

Användning:

Underhållsgödsla med 50 g ben­mjöl per m2. Strö ut ben­mjöl över ytan och mylla ner det i jorden.

Vid göds­ling av träd och bus­kar: Tänk på att hela rot­sy­stem ska göds­las och att röt­ter­na sträc­ker sig ut till kro­nans omkrets.

Används till alla typer av väx­ter – pryd­nads­väx­ter, bus­kar, träd och köksväxter.

Godkänt för eko­lo­gisk odling.

Vikt: 3 kg. Räcker till ca 60 m2.

Köp benmjöl hos:
 • Jan-Åke Larsson, utan­för Staffanstorp, tele­fon 0706–50 12 91
  Öppet fre­da­gar kl. 13–18, mars–okt., och annars efter överenskommelse.
 • Eivor Johansson, Landskrona, tele­fon 0735–27 28 79
 • Lena Eidevall, söder om Furuboda (Yngsjö), tele­fon 0727–11 18 95
 • Kerstin Gadd, Kristianstad, tele­fon 0721–67 57 77
 • Maj-Lis Åkesson, Vellinge, tele­fon 0760–86 71 18
 • Anita Lassing, utan­för Eslöv, tele­fon 0702–89 53 80
 • Gunnilla Garmer, Torna Hällestad, tele­fon 0708–75 31 77

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter. 80 kro­nor per spann med 3 kg när du sam­ti­digt läm­nar en tom spann. Utan tom spann 90 kr. Återanvändning är all­tid bätt­re än återvinning!

Du kan även köpa ben­mjöl vid våra med­lemsmö­ten i Alnarp och på växtmarknaderna.

Köp torv

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.