Författare: STA Skånekretsen

Petunia × hybrida Tidal Wave-Serien. Foto: Anette Nilsson.

Lucka 22 – petunia

Lucka 22 kom­mer från Anette Nilsson på Boäng: Petunia × hybri­da Tidal Wave-Serien. På bil­den är det en mix av sor­ter­na Tidal Wave Cherry och Tidal Wave Hot Pink. Wavepetuniorna har bli­vit lite av ett sig­num för vår träd­gård. De utgör ofta huvud­num­ret i vår pota­ger och plan­te­ras gärna i even­tu­el­la luc­kor i rabat­ter­na också. De bil­dar meter­långa ran­kor och blom­mar från utplan­te­ring in i fros­ten, cirka fem måna­der om vi har tur med frost­nät­ter­na. Så trots att de är ettå­ri­ga tyc­ker jag de för­tjä­nar en plats i träd­går­den. Fler sor­ter pre­sen­te­ras i en bok som kom­mer till våren. Läs mer om Boäng här.

Cedertuja (Calocedrus decurrens). Foto: Patrick Bellan.

Lucka 21 – cedertuja

Lucka 21 kom­mer från Patrick Bellan, uni­ver­si­tets­ad­junkt vid SLU och träd­kon­sult: Calocedrus decur­rens – ceder­tu­ja. Barrväxterna har all­tid legat mig varmt om hjär­tat, sär­skilt under rådan­de säsong. Ett träd som får brös­tet att bulta extra hårt är ceder­tu­jan. Frisk och liv­lig i fär­gen och med busi­ga barr­vip­por. Annars är kropp­s­prå­ket sma­lax­lat och strikt. Det är som att man får två väx­ter till pri­set av ett. Till skill­nad från exem­pel­vis tujor­na, fun­ge­rar ceder­tu­jan bra i torra, soli­ga och varma lägen, något som gör den till en bra kan­di­dat för mor­gon­da­gens gatu­rum. Få namn­sor­ter finns att till­gå, men den gul­bro­ki­ga sor­ten ’Aureovariegata’ till­hör inte ovan­lig­he­ter­na. Tillsammans med rosablom­man­de mag­no­lia kan det dock bli för myc­ket för den kräs­ma­ga­de. Hellre då en grupp grön­bar­ri­ga, som ett jul­kort från Kaliforniens sol­dränk­ta dalar. En här­lig vita­mi­nin­jek­tion när vin­ter­var­da­gen är brun och grå. Fler tips från ”träd­de­tek­ti­ven” Patrick Bellan finns bland annat på tumblr.

Lilja (Lilium). Foto: Ulrika Johansson.

Lucka 20 – liljor

Lucka 20 kom­mer från Ulrika Johansson i Gärds Köpinge: Jag sam­lar på Lilium och roar mig med att korsa fram nya hybri­der, främst i divi­sion 6. Jag frö­sår och byter frön med andra sam­la­re från hela värl­den och tyc­ker att det mest fan­tas­tis­ka som finns är en knopp där ingen någon­sin sett hur just den kors­ning­en och blom­man kom­mer att ser ut när den öpp­nar sig! På bil­der­na några av mina frö­såd­da lil­jor från mina egna och and­ras kors­ning­ar.     Lilja (Lilium). Foto: Ulrika Johansson.

Stjärnskära (Saussurea stella). Foto: Christian Björk.

Lucka 19 – stjärnskära

Lucka 19 kom­mer från sten­par­ti­en­tu­si­as­ten Christian Björk (Glemmingebro): Saussurea stel­la (stjärn­skä­ra) från Tibet. En fan­tas­tisk växt för gru­si­ga sten­par­ti­er som till­hör en av mina abso­lu­ta favo­ri­ter, här­ligt udda och märk­lig och helt spek­ta­ku­lär. Man kan odla denna och många andra märk­li­ga väx­ter ute i svens­ka träd­går­dar. Zoner är inte all­tid det vik­ti­gas­te, utan sna­ra­re lig­ger nyc­keln ofta i att för­sö­ka hitta eller skapa den rätta plat­sen där små saker kan göra stor skill­nad. Fler växt­bil­der från Christian Björk kan man se på Instagram.

Tulipa 'Blue Diamond'. Foto: Christina Fryle.

Lucka 18 – tulpan

Den arton­de lucka i vår jul­ka­len­der kom­mer från Christina Fryle, chefre­dak­tör för TrädgårdsAmatören: Efter 25 inne­hålls­ri­ka år som träd­gård­s­ama­tör i Sverige drog vi i janu­a­ri 2019 upp bopå­lar­na och flyt­ta­de till en olivlund på Peloponnesos i södra Grekland. Här har begrep­pet här­dig­het fått en helt ny inne­börd. Den stän­di­ga frå­gan är: Hur myc­ket hetta och torka tål en växt? Och hur myc­ket kyla krä­ver den? Det jag sak­nar mest från min svens­ka träd­gård är tul­pa­ner. Nästan alla tul­pa­ner måste ha en peri­od av vin­ter­ky­la för att blom­ma! Vilket kanske kan vara en tröst för alla som tyc­ker att det är job­bigt med vin­tern … På bil­den Tulipa ’Blue Diamond’ till­sam­mans med Heuchera ’Blackberry Jam’. Läs mer om tid­ning­en TrädgårdsAmatören här. Och se bil­der från Peloponnesos här.

Yunnanskogsalpros (Rhododendron yunnanense). Foto Henrik Åström & Carina Fritzell).

Lucka 17 – Rhododendron yunnanense

Lucka 17 kom­mer från Henrik Åström och Carina Fritzell vid Sebbarps plant­han­del: Denna fina Rhododendron yun­na­nen­se (yun­nan­skogs­al­pros) och ett fler­tal andra Rhododendron och mag­no­li­or växer i Sebbarp hos Henrik och Carina. Det är en ren art som kom­mer från norra Burma och Kina (syd­öst­ra Tibet, norra Yunnan, syd­väst­ra Sichuan och Guizhou). Den kan dock vara lite käns­lig – ner till minus 18 gra­der – och bör plan­te­ras lite i skydd av andra Rhododendron. Men väl värd att prova, blom­ning­en är otro­ligt fin. Bilderna är från den 10 maj 2020. Läs mer om släk­tet Rhododendron hos Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet.

Kopparlönn (Acer griseum). Foto: Cecilia Urbanyik.

Lucka 16 – kopparlönn

Den sex­ton­de luc­kan i kalen­dern kom­mer från Cecilia Urbanyik i Vellinge: Jag heter Cecilia Urbanyik och job­bar, sedan många år, i Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vellinge. En av mina favo­rit­väx­ter är Acer gri­se­um, kop­par­lönn, som har många fina kva­li­te­ter. Kopparlönn med vac­ker bark som har ett högt pryd­nads­vär­de. Kopparlönnen pas­sar in i mind­re träd­går­dar, eftersom den växer lång­samt och når tre meter efter cirka tio år! Lövsprickningen bju­der på en oran­ge­brun färg­ton som över­går till rosa sedan blir det helt grönt. Trädet är mest effekt­fullt under höst/vinter, då den koppar­bru­na glän­san­de och fla­gan­de bar­ken på stam­men och de gröv­re gre­nar­na trä­der fram. Färgsprakande höst­färg vil­ket går i varma röda toner. Kopparlönnen vill stå i luc­ker väl­drä­ne­rad mull­rik jord i ett skyd­dat läge. Läs mer om vad man bör tänka på då man plan­te­rar ett träd. PS. Cecilia Urbanyiks första­handsval råka­de fak­tiskt vara ambra­träd (Liquidambar sty­ra­ci­flua) – se går­da­gens lucka. Där hon tip­sar om sor­ten ’Slender Silhuette’ – ”en fin sort med sin nätta, smala kron­form som plat­sar även i mind­re trädgårdar.”

Ambraträd (Liquidambar styraciflua) i Köpenhamn. Foto: Johan Slagstedt.

Lucka 15 – ambraträd

Den fem­ton­de luc­kan kom­mer från land­skaps­in­gen­jö­ren Johan Slagstedt (Eslöv): Det ame­ri­kans­ka ambra­trä­det, Liquidambar sty­ra­ci­flua, är ett myc­ket tju­sigt och använd­bart träd för ljusa och gärna varma lägen på fukt­hål­lan­de jor­dar – medel­stort med vac­ker kron­bygg­nad och excep­tio­nellt vack­ra blad som om hös­ten över­går i lysan­de höst­fär­ger i oran­ge, rött och lila. Använd gärna en sort såsom ’Worplesdon’ eller ’Stared’ för garan­te­ra­de egen­ska­per, såsom habi­tus, blad­form och höst­färg. Jag heter Johan Slagstedt och är till var­dags mark­pro­jek­tör och kon­sult på Markkompaniet Syd AB i Eslöv. Jag arbe­tar främst med att rita ute­mil­jö­er, men under­vi­sar även del på Alnarp, främst i vege­ta­tions­bygg­nad och rela­te­ra­de ämnen. Jag har även till­sam­mans med Henrik Sjöman skri­vit böc­ker­na Träd i urba­na land­skap och Stadsträdslexikon. Läs mer om böc­ker­na på för­la­gets webbplats.

Akleja (Aquilegia) i Le Jardin Plume. Foto: Åsa Langefors.

Lucka 14 – akleja

Den fjor­ton­de luc­kan kom­mer från fri­lans­jour­na­lis­ten Åsa Langefors, Lund: När jag var sju, flyt­ta­de famil­jen till ett nytt hus där det växte mas­sor av mör­kli­la akle­jor i träd­går­den. Sedan dess har jag äls­kat akle­jor och allra mest de mörka. När jag själv blev med träd­gård på 90-talet, gav jag mig genast ut för att köpa några plan­tor. Det enda som gick att köpa då, var de stora, två­fär­ga­de, odla­de vari­an­ter­na, inte alls vad jag ville ha. Nu finns det, tack och lov, flera av de gammel­dags sor­ter­na att välja på. Bilderna är från Le Jardin Plume i Normandie. Se fler träd­gårds­bil­der från Åsa Langefors på Instagram.

Heracleum sphondylium 'Pink Cloud'. Foto: Eric Wahlsteen.

Lucka 13 – björnloka

Luciadagens lucka kom­mer från land­skaps­in­gen­jö­ren Eric Wahlsteen i Norrvidinge: Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ blev något av årets perenn hos oss 2020. Den är ståt­lig, kraft­full och sam­ti­digt gra­cil! Något av en mus­ku­lös balett­dan­sös med all tänk­bar ele­gans. Den blir över två meter hög med en bladro­sett på över en meter i bredd och blom­mar under hög­som­ma­ren. På bild ett och två fram­trä­der den till­sam­mans med rosen ’Menja’ och på bild tre och fyra med Artemisia lacti­flo­ra ’Guizhou’. Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ kan köpas som frö hos Jelitto Staudensamen och om man sår den tidigt på våren eller under vin­tern kom­mer den att blom­ma samma år. Detta växt­por­trätt kom­mer från Eric Wahlsteen som under tio arbe­ta­de som lära­re på SLU i Alnarp. Han har dri­vit plant­sko­la och nu arbe­tar han som naturmil­jö­kon­sult på Calluna AB. Kanske har ni hört han före­lä­sa för Skånekretsen eller läst artik­lar av honom i Trädgårdsamatören eller Natur och Trädgård. Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ finns att köpa hos Jelitto.