Höstens program 2019

Svavelnäva (Erodium chrysanthum). Foto: Dan Abelin.

Läs mer om hös­tens före­drag 2019 här. Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Larz Danielsson mån­dag 2 sep­tem­ber (dagen efter hös­tens växt­mark­nad). På vårt lök­mö­te ons­dag 25 sep­tem­ber kom­mer Eric Wahlsteen att tala. Magnus Carlström kom­mer sedan och pra­tar om mag­no­li­or och andra ovan­li­ga väx­ter för träd­går­den ons­dag 23 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Elisabeth Svalin Gunnarsson som lär oss mer om det gamla hant­ver­ket. Höstens växt­mark­nad är sön­dag 1 sep­tem­ber. Missa inte hel­ler vår vand­ring i Alnarp 12 sep­tem­ber och hös­tens frökurs.

 • Måndag 2 september
  Larz Danielsson (från Spezialplant) om udda och odlingsvär­da växter.
 • Onsdag 25 september
  Lökmöte. Eric Wahlsteen om lökar.
 • Onsdag 23 oktober
  Magnus Carlström kom­mer och berät­tar om mag­no­li­or och ovan­li­ga växter.
 • Söndag 17 november
  Ändrat: Jonatan Leo om kruk­väx­ter i våra hjär­tan. Obs! Klockan 13.
  Inställt p.g.a. sjuk­dom: Elisabeth Svalin Gunnarsson om det gamla hantverket.

Mötet 17 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Föredragen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Dessutom

 • Söndag 1 september
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00
 • Torsdag 12 september
  Vandring i Alnarpsparken med Jonatan Leo kloc­kan 17.30
 • Söndag 6 oktober
  Frökurs kloc­kan 12–15 (obs! anmä­lan krävs)

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

Växtmarknad 5 maj 2013

Växtmarknad 2011. Foto: Mari Zander.

Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad i Alnarp två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 5 maj är det allt­så dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Alnarp för att fynda väx­ter till trädgården!

Både många glada ama­tö­rer och en del eta­ble­ra­de plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. Två av plant­sko­lor­na som bru­kar fin­nas på plats är t.ex. Borealis och Linders Plantskola.

För att fira vårt 50-års­ju­bi­le­um kom­mer vi dess­utom att ha en gui­dad vand­ring i Alnarpsparken i sam­band med växt­mark­na­den. Ta gärna med pick­nick­korg! Skylt visar var vand­ring­en star­tar, vil­ket blir  kloc­kan 12.15.

Utförligare infor­ma­tion och reg­ler för säl­ja­re och köpa­re finns här. I år måste vi dessvär­re spär­ra av en mind­re del av vår van­li­ga plats för växt­mark­na­den (det pågår scen­byg­ge och dylikt inför Eurovision Song Contest på områ­det), men det kom­mer tro­li­gen inte att påver­ka mark­na­den sär­skilt mycket.

Söndag 5 maj 2013, kl 11–13, Alnarp

Evenemanget på Facebook

Läs vad en bloggare skrev om vår växtmarknad förra år:

en grön sida: Växtmarknad på Alnarp
Har du skri­vit om Skånekretsens växt­mark­nad så bör din blogg också stå med här, kon­tak­ta gärna kret­sens webb­re­dak­tör! Eller skriv ett inlägg om växt­mark­na­den i år!