Lucka 15 – ambraträd

Ambraträd (Liquidambar styraciflua) i Köpenhamn. Foto: Johan Slagstedt.

Den fem­ton­de luc­kan kom­mer från land­skaps­in­gen­jö­ren Johan Slagstedt (Eslöv):

Det ame­ri­kans­ka ambra­trä­det, Liquidambar sty­ra­ci­flua, är ett myc­ket tju­sigt och använd­bart träd för ljusa och gärna varma lägen på fukt­hål­lan­de jor­dar – medel­stort med vac­ker kron­bygg­nad och excep­tio­nellt vack­ra blad som om hös­ten över­går i lysan­de höst­fär­ger i oran­ge, rött och lila. Använd gärna en sort såsom ’Worplesdon’ eller ’Stared’ för garan­te­ra­de egen­ska­per, såsom habi­tus, blad­form och höstfärg.

Jag heter Johan Slagstedt och är till var­dags mark­pro­jek­tör och kon­sult på Markkompaniet Syd AB i Eslöv. Jag arbe­tar främst med att rita ute­mil­jö­er, men under­vi­sar även del på Alnarp, främst i vege­ta­tions­bygg­nad och rela­te­ra­de ämnen. Jag har även till­sam­mans med Henrik Sjöman skri­vit böc­ker­na Träd i urba­na land­skap och Stadsträdslexikon.

Läs mer om böc­ker­na på för­la­gets webbplats.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.