Obs! Ändrat: Trädgårdens gamla hantverk
(17 november 2019)

Spade. Foto: Dan Abelin.

Obs! Ändrat!

Krukväxter i våra hjärtan

Söndagens före­lä­sa­re Elisabeth Svalin Gunnarsson har tyvärr fått akut för­hin­der och kom­mer inte. Vi har där­för en extrain­satt före­läs­ning i stäl­let med Jonatan Leo, sty­rel­se­le­da­mot i kret­sen och lära­re på SLU Alnarp. Han före­lä­ser om Krukväxter i våra hjär­tan – histo­ria och tren­der.

Författaren, foto­gra­fen och kul­tur­ve­ta­ren Elisabeth Svalin Gunnarsson kom­mer till Alnarp 17 novem­ber och lär oss mer om bland annat tidi­ga­re träd­gårds­mäs­ta­res klas­sis­ka hant­verksknep. Läs mer om henne på kulturtradgarden.se

Tid: Söndag 17 novem­ber 2019 kloc­kan 13. Obs! Klockan 13.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Föredraget pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Höstens program 2019

Svavelnäva (Erodium chrysanthum). Foto: Dan Abelin.

Läs mer om hös­tens före­drag 2019 här. Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Larz Danielsson mån­dag 2 sep­tem­ber (dagen efter hös­tens växt­mark­nad). På vårt lök­mö­te ons­dag 25 sep­tem­ber kom­mer Eric Wahlsteen att tala. Magnus Carlström kom­mer sedan och pra­tar om mag­no­li­or och andra ovan­li­ga väx­ter för träd­går­den ons­dag 23 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Elisabeth Svalin Gunnarsson som lär oss mer om det gamla hant­ver­ket. Höstens växt­mark­nad är sön­dag 1 sep­tem­ber. Missa inte hel­ler vår vand­ring i Alnarp 12 sep­tem­ber och hös­tens frökurs.

 • Måndag 2 september
  Larz Danielsson (från Spezialplant) om udda och odlingsvär­da växter.
 • Onsdag 25 september
  Lökmöte. Eric Wahlsteen om lökar.
 • Onsdag 23 oktober
  Magnus Carlström kom­mer och berät­tar om mag­no­li­or och ovan­li­ga växter.
 • Söndag 17 november
  Ändrat: Jonatan Leo om kruk­väx­ter i våra hjär­tan. Obs! Klockan 13.
  Inställt p.g.a. sjuk­dom: Elisabeth Svalin Gunnarsson om det gamla hantverket.

Mötet 17 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Föredragen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Dessutom

 • Söndag 1 september
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00
 • Torsdag 12 september
  Vandring i Alnarpsparken med Jonatan Leo kloc­kan 17.30
 • Söndag 6 oktober
  Frökurs kloc­kan 12–15 (obs! anmä­lan krävs)

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.