Öppen trädgård på Österlen 14 juli 2013

Lövgroda hos Laila Dahlgren. Foto: Mari Zander.

Söndagen 14 juli 2013 är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Hos Else-Gerd Björk. Privat foto.
Hos Else-Gerd Björk. Privat foto.
Else-Gerd Björk

Radhusträdgård på 450 m2, där man vid entrén möts av ett fler­tal tråg med alpi­na väx­ter. Trädgården i övrigt består av ett blan­dat perenn­sor­ti­ment upp­byggt i olika mil­jö­er med mysi­ga sitt­plat­ser. Tomten i söder­läge, har även ett fler­tal mind­re träd som t.ex. Liriodendron tuli­pi­fe­ra ’Aureomarginatum’, Fagus syl­va­ti­ca ’Dawyck Gold’, Malus ’Adirondack’ m.fl. Och inte att för­glöm­ma min lilla ”baby­hör­na”.
Else-Gerd Björk, Stallgatan 15, Tomelilla
Vägbeskrivning: Från väg 11, sväng mot Bollerup (Rosendalsvägen). Kör över järn­vä­gen och strax efter vrid till höger in på Kyrkogatan och direkt till väns­ter in på Stallgatan. Parkeringsplats finns intill vänd­plat­sen. Följ sedan gångsti­gen mot höger vid en stor sten till hus nr 15 på höger sida.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Bernhardssons i Tryde. Privat foto.
Hos Bernhardssons i Tryde. Privat foto.
Elsie & Yngve Bernhardsson

Fritidhusträdgård. Det påstås att en bra träd­gård tål att visas när som helst. Så bra är inte vår träd­gård. Den är bäst under juni–juli. Här finns inga utsökt kom­po­ne­ra­de rabat­ter (krä­ver myc­ket arbe­te och stor kun­skap). Vi odlar bara väx­ter som trivs på styv ler­jord. Öppen jord und­viks: fro­dig­het pri­o­ri­te­ras fram­för pryd­lig­het. En viss ord­ning i form av struk­tu­re­le­ment finns dock (häc­kar och figu­rer av bux­bom och idegran, sym­met­ris­ka kvar­ter, vis­tor). Denna for­ma­lism lät­tas upp av väx­ter som del­vis får växa som de vill. Vi har fem olika träd­går­dar varav tre häng­er ihop och bil­dar rum. De olika rum­men har olika karak­tä­rer. Det finns myc­ket träd och bus­kar. De ger lum­mig­het (och mossa i gräs­mat­tan, vil­ket inte bekym­rar oss ett dugg). Växelspel mel­lan ljus och skug­ga ska­par stäm­ning och atmo­sfär. Ett annat av träd­går­dens kän­ne­tec­ken är de långa vis­tor­na. Två sträc­ker sig genom tre rum.
Elsie & Yngve Bernhardsson, Tryde 6306, Tomelilla
Vägbeskrivning: Kör till Svampakorset som är en ron­dell i kors­ning­en mel­lan väg 11 och väg 19. Kör mot Kristianstad en dryg km. Tag till väns­ter mot Vanstad, Hörjel. Kör ca 900 m. Du ska pas­se­ra fyra st vita hus som lig­ger på höger hand. Tag snett till höger i ett y‑kors ome­del­bart efter en sten med tex­ten Lindgården. Kör 900 m på denna mind­re grus­väg. Passera efter 800 m fyra st brev­lå­dor. Tag till höger 100 m efter brev­lå­dor­na i en T‑korsning. Den leder ner till två går­dar. Den vänst­ra är vår.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.
Bild från Pia Perssons träd­gård. Privat foto.
Pia Persson

Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu pla­ne­ras ett nytt sten­par­ti, för att kom­plet­te­ra befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu.
Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp
Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn,kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Ö Tommarp på  vä sida tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på hö sida efter bron.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Laila Dahlgren. Foto: Mari Zander.
Hos Laila Dahlgren. Foto: Mari Zander.
Laila Dahlgren

Denna träd­gård är täm­li­gen stor och intres­sant! Ligger i kupe­rad ter­räng med en mång­fald träd såsom mag­no­li­or, katsu­ror, val­nöt, mull­bär, bus­kar och peren­ner. I träd­går­den finns både vilt och tamt, kattugg­la, hornugg­la, löv­gro­dor, sala­mandrar, igel­kot­tar m.m. trivs också ypper­ligt här!
Laila Dahlgren, Glimminge 724, Simrishamn
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Gunilla och Lars Hansson. Privat foto.
Hos Gunilla och Lars Hansson. Privat foto.
Gunilla & Lars Hansson

En liten ”for­mell” träd­gård. Buxbomskvarter med peren­ner och annu­el­ler, form­klipp­ta hörn. Stort växthus/orangeri. Mycket sten­sätt­ning, vat­ten­trap­pa och järndetaljer.
Gunilla & Lars Hansson, Lejegatan 46, Kivik
Vägbeskrivning: Kör till Badhotellet som lig­ger i södra utkan­ten av Vitemölla, mot Kivik. Parkera här vid stran­den. Gå ett kort styc­ke in mot byn, ca fem hus från hotel­let. Ett litet sten­satt sträd­de på landsi­dan av gatan leder här in mot vårt hus som är grått med svart tak.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Plantskolor att besöka i trakten:

Tågarps Trädgård

Tågarp 6:8, Tommarp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Ulriksdal Trädgård på Kivik

Ulriksdal, Kivik
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Öppet till 17.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.