Alla inlägg taggade med: Erik och Marianne Gyllstedt

Hos Svenssons i Ystad. Privat foto.

Öppna trädgårdar 8 juli 2018

Söndag 8 juli 2018 är det – tre – två öppna träd­går­dar i södra Skåne. Välkomna mel­lan kloc­kan 10–16! Erik & Marianne Gyllstedt – INSTÄLLT Obs! Tyvärr är den här öppna träd­går­den hos Gyllstedts inställd. Trädgårdsintresset har all­tid fun­nits i famil­jen. Vi har bott i Nällevad i 19 år. Tomten är på drygt 5000 kvadrat­me­ter och själ­va träd­går­den lig­ger på knappt halva ytan. Trädgården har fått växa fram under flera år. Tomten slut­tar och nivåskill­na­der­na har vi löst med trap­por, murar, gång­ar och per­go­la. Erik står för kon­struk­tio­ner­na och Marianne för plan­te­ring­ar­na. Trädgården är inde­lad i rum och varje del byg­ger på ett eget tema. Växtvalet vari­e­rar allt från rho­do­dendron, japans­ka lön­nar till rosor, kle­ma­tis och ett antal peren­ner. Erik & Marianne Gyllstedt, Nällevad 116, Skurup Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps Annika & Lars Svensson En grön oas ute på lan­det. En träd­gård under upp­bygg­nad med peren­ner, bus­kar och träd som till­sam­mans med tro­pis­ka fåg­lar i vol­jä­rer blir en skön bland­ning. Annika & Lars Svensson, Skivarp 1647, Skivarp Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps Siv & Sven Svensson Trädgården …

Hos Gyllstedts. Privat foto.

Öppen trädgård i Svedala-Skurup 15 juni

Söndagen 15 juni är det fyra öppna träd­går­dar i trak­ten av Svedala och Skurup. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Kenneth & Lisbeth Olsson Flera mind­re träd t.ex. maac­kia, ambra­träd, snö­droppsträd och snöflocks­träd, orkidéer och glas­bär. Kenneth & Lisbeth Olsson, Huggarevägen 17, Holmeja Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Mikael Olsson En träd­gård ska­pad för att njuta i. Träd och bus­kar är stom­men där peren­ner med sina blom­mor och vack­ra blad ska­par stäm­ning. Exotiska och tra­di­tio­nel­la väx­ter möter varand­ra bland upp­höj­da bäd­dar, vat­ten och många ute­plat­ser. Mikael Olsson, Nötesjövägen 123, Svedala Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Torbjörn & Margareta Söderlund Stor kupe­rad träd­gård, del­vis skött som anlagd natur­park med flera dam­mar. Tonvikt på träd, bus­kar och bambu. I träd­går­den finns även några ovan­li­ga peren­ner. Målet är en vac­ker träd­gård som inte krä­ver stän­digt arbe­te. Torbjörn & Margareta Söderlund, Sörbyholmsvägen 57, Anderslöv Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Erik & Marianne Gyllstedt Anläggningen av träd­går­den påbör­ja­des för cirka 13 år sedan. Tomten är på 5000 m² varav knappt hälf­ten är anlagd …