Öppna trädgårdar 8 juli 2018

Hos Svenssons i Ystad. Privat foto.

Söndag 8 juli 2018 är det – tre – två öppna träd­går­dar i södra Skåne. Välkomna mel­lan kloc­kan 10–16!

Erik & Marianne Gyllstedt – INSTÄLLT

Obs! Tyvärr är den här öppna träd­går­den hos Gyllstedts inställd.
Trädgårdsintresset har all­tid fun­nits i famil­jen. Vi har bott i Nällevad i 19 år. Tomten är på drygt 5000 kvadrat­me­ter och själ­va träd­går­den lig­ger på knappt halva ytan. Trädgården har fått växa fram under flera år. Tomten slut­tar och nivåskill­na­der­na har vi löst med trap­por, murar, gång­ar och per­go­la. Erik står för kon­struk­tio­ner­na och Marianne för plan­te­ring­ar­na. Trädgården är inde­lad i rum och varje del byg­ger på ett eget tema. Växtvalet vari­e­rar allt från rho­do­dendron, japans­ka lön­nar till rosor, kle­ma­tis och ett antal perenner.
Erik & Marianne Gyllstedt, Nällevad 116, Skurup
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Annika & Lars Svensson

En grön oas ute på lan­det. En träd­gård under upp­bygg­nad med peren­ner, bus­kar och träd som till­sam­mans med tro­pis­ka fåg­lar i vol­jä­rer blir en skön blandning.
Annika & Lars Svensson, Skivarp 1647, Skivarp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Svenssons i Skivarp. Privat foto.
Hos Svenssons i Skivarp. Privat foto.
Siv & Sven Svensson

Trädgården är upp­de­lad i olika delar med träd och bus­kar, och inne­hål­ler 250 olika fuch­si­or och 50 olika dah­li­or. Bilden överst är från Siv och Sven Svenssons träd­gård (pri­vat foto).
Siv & Sven Svensson, Kristianstadvägen 366, Ystad
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Fler öppna trädgårdar 2018

Årets öppna träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

Öppen trädgård i Svedala-Skurup 15 juni

Hos Gyllstedts. Privat foto.

Söndagen 15 juni är det fyra öppna träd­går­dar i trak­ten av Svedala och Skurup. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Hos Olssons i Holmeja. Privat foto.
Hos Olssons i Holmeja. Privat foto.
Kenneth & Lisbeth Olsson

Flera mind­re träd t.ex. maac­kia, ambra­träd, snö­droppsträd och snöflocks­träd, orkidéer och glasbär.
Kenneth & Lisbeth Olsson, Huggarevägen 17, Holmeja
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Mikael Olsson. Privat foto.
Hos Mikael Olsson. Privat foto.
Mikael Olsson

En träd­gård ska­pad för att njuta i. Träd och bus­kar är stom­men där peren­ner med sina blom­mor och vack­ra blad ska­par stäm­ning. Exotiska och tra­di­tio­nel­la väx­ter möter varand­ra bland upp­höj­da bäd­dar, vat­ten och många uteplatser.
Mikael Olsson, Nötesjövägen 123, Svedala
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Söderlunds. Privat foto.
Hos Söderlunds. Privat foto.
Torbjörn & Margareta Söderlund

Stor kupe­rad träd­gård, del­vis skött som anlagd natur­park med flera dam­mar. Tonvikt på träd, bus­kar och bambu. I träd­går­den finns även några ovan­li­ga peren­ner. Målet är en vac­ker träd­gård som inte krä­ver stän­digt arbete.
Torbjörn & Margareta Söderlund, Sörbyholmsvägen 57, Anderslöv
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Gyllstedts. Privat foto.
Hos Gyllstedts. Privat foto.
Erik & Marianne Gyllstedt

Anläggningen av träd­går­den påbör­ja­des för cirka 13 år sedan. Tomten är på 5000 m2 varav knappt hälf­ten är anlagd träd­gård. Tomtmarken slut­tar och där­för är träd­går­den ter­ras­se­rad och inde­lad i olika rum. Dessa rum binds ihop till en hel­het med olika gång­lös­ning­ar, häc­kar och per­go­la. Nivåskillnaderna löses med murar och trap­por. Växtligheten är vari­e­ran­de. Det finns flera rabat­ter med olika växt­val – fram­förallt rosor och många peren­ner, men även sur­jord­sväx­ter med rho­do­dendron, mag­no­lia och japans­ka lön­nar. »Vi både arbe­tar och nju­ter i vår trädgård.«
Erik & Marianne Gyllstedt, Nällevad 116, Skurup
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.