Sökes: Ideella frökrafter

Vill du delta i dis­tri­bu­tio­nen av fröer från Trädgårdsamatörernas frö­för­med­ling? Till en lokal på Köpenhamnsvägen i Malmö skic­kas i decem­ber alla fröpå­sar, de kom­mer från andra arbets­grup­per inom frö­för­med­ling­en som är sprid­da över lan­det och olika kret­sar. Påsarna ska då ploc­kas in i num­mer­ord­ning i spe­ci­al­till­ver­ka­de hyl­lor. Så fort dator­kör­ning och till­del­ning har skett, kom­mer plock­lis­tor­na och dis­tri­bu­tions­grup­pen kan ploc­ka ihop och skic­ka ut till ivrigt vän­tan­de amatörer.

Merparten av frö­er­na skic­kas ut unge­fär 10–20 janu­a­ri, en mind­re mängd 20–25 janu­a­ri och sprid­da efter­be­ställ­ning­ar 5 februari–1 mars. 90 % av arbe­tet sker i janu­a­ri. Läs mer här.

Fröförmedlingen är en av för­e­ning­ens kärn­verk­sam­he­ter. Blir det en lagom grupp fri­vil­li­ga som gärna vill delta, så kan vi dela upp det på ett par insat­ser per per­son giss­nings­vis, fika bju­der vi på samt körer­sätt­ning. Arbetspassen kan för­läg­gas val­fritt på dag- eller kvälls­tid. Vi kal­lar till infor­ma­tions­mö­te i höst.

Vill du göra en vik­tig insats för för­e­ning­en? Tveka inte att höra av dig! Det finns väl en viss risk att det är roligt också!

Anmäl dig eller ställ frågor till

Göran Fries
frö­an­sva­rig, ord­fö­ran­de i Blekingekretsen,
goran.fries@cs.lth.se

Lotta Björnlund
med loka­len på Köpenhamnsvägen i Malmö, kas­sör i Skånekretsen
lotbjo007@gmail.com

Vill du ta över STA:s frödistribution?

Nu har turen/möjligheten kom­mit till Skåne – en av våra störs­ta kret­sar – att få ta hand om frödistibutionen.

Wiggo, som har varit ansva­rig de senas­te fem åren, har flyt­tat till Roslagen och grup­pen har splitt­rats och STA behö­ver en ny frö­för­med­ling. Att arbe­ta i frö­för­med­ling­en är både roligt och meningsfullt.

Vilka resurser krävs?

En lokal eller ett rum (ingen dyr hyra) måste fin­nas där man kan stäl­la upp ett antal frö­fack. Dessa fack används i cirka tre måna­der, sen ska de kunna stå kvar i lokalen.

Arbetsuppgifter som behövs är följande:

  1. En huvud­an­sva­rig som tar emot frö­pa­ket från de som por­tio­ne­rar inkom­na fröer. Denna per­son ska även vara kon­takt­per­son mot frö­för­med­ling­en i övrigt.
  2. Sammanlagt kan det vara 2–3 per­so­ner. Alla har till upp­gift att plocka/packa frö­pa­ket efter data­lis­tor, samt kon­trol­le­ra och skic­ka i väg för­sän­del­ser­na med posten.

När görs jobbet?

  • Insortering efter jul och fram till 8 januari.
  • Första ordi­na­rie utskick sker till 1000–1300 »kun­der« från 10 janu­a­ri. Det tar 7–10 dagar.
  • Andra ordi­na­rie utskick görs till 200–300 »kun­der« och star­tar kring 17–20 januari.
  • Första efter­be­ställ­ning till 100–300 »kun­der«. Start unge­fär 7–10 februari.
  • Därefter några mind­re efter­be­ställ­nings­om­gång­ar fram till 10 mars.

Kostnader?

Porto, kon­tors­ma­te­ri­al och annat som behövs beta­lar frö­för­med­ling­en. Arbetet är ide­ellt. Fika och något gott till bru­kar vi unna oss. Bilersättning utgår.

Får ni någon hjälp?

Datoransvarig är Göran Fries som bor i Lund. Göran skö­ter arbe­tet huvud­sak­li­gen från Lund och finns nära till hands att fråga om allt som rör frö­för­med­ling, dis­tri­bu­tion, data­lis­tor m.m.

Vem känner sig manad att ta sig an fröförmedlingen?

Har du en lokal, lada eller annat utrym­me där fac­ken kan stå kvar hela året? Vill du och några andra i kret­sen ta dig an arbe­tet med att dis­tri­bu­e­ra frö­er­na? Hör av dig!
All infor­ma­tion och hjälp till att star­ta Skånes frö­för­med­ling kom­mer du att få.

Intressserad?

Hör av dig till Göran Fries:
046–24 85 29 eller goran@cs.lth.se
Eller till någon i kret­sens styrelse.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.