Alla inlägg taggade med: fröförmedling

Fröpåsar. Foto: Lotta Björnlund.

Frödistributionen behöver dig!

Uppdatering 5 novem­ber 2018: NU har vi fått många nya hän­der till frödis­tri­bu­tio­nen. Tack! Fler behövs inte denna omgång. — Vill du hjäl­pa till att skic­ka ut frön från STA:s frö­lis­ta under några tim­mar i januari–mars? Frödistributionen i Skåne sker från en lokal i Malmö, och vi har en huvud­pe­ri­od under andra hal­van janu­a­ri och där­ef­ter några mind­re insat­ser med efter­be­ställ­ning­ar. Vi är i dag en grupp om cirka fem, sex per­so­ner men vill gärna knyta ytter­li­ga­re några per­so­ner till grup­pen. Normalt är vi två som ploc­kar sam­ti­digt, men det går utmärkt att köra ett pass själv när det pas­sar på dag- eller kvälls­tid. Man job­bar hur lite eller myc­ket man vill och kan, kanske en hand­full pass om unge­fär två tim­mar per gång. Vi bör­jar med att äta soppa hemma hos frö­ge­ne­ral Göran Fries i Lund, för­mod­li­gen i decem­ber eller janu­a­ri. Välkommen till frödis­tri­bu­tio­nen! Vill du veta mer? Hör av dig till Lotta Björnlund på e‑post lotbjo007@gmail.com eller tele­fon 0733–424904

Lottas oenothera. Foto: Lotta Björnlund.

Glöm inte samla fröer!

Så här mitt i hög­som­ma­ren kan det vara dags och fun­de­ra på att samla lite fröer att sända in till STA:s frö­för­med­ling. Kan jag kan alla. Åtta sor­ter fick jag ihop förra året, lite rens och sen ner i ett kaffe­fil­ter, vik ihop, följ de enkla instruk­tio­ner­na du hit­tar i TrädgårdsAmatören eller på frö­för­med­ling­ens hem­si­da. Som dona­tor till­de­las du frön i förs­ta omgång­en, och jag fick alla fröer jag öns­kat. Flera av våra stor­do­na­to­rer, som skic­kar in över 50 sor­ter varje år, bör­jar bli lite till åren, när de inte kan eller orkar samla frö läng­re – så det gäl­ler att många nya tar upp den här gamla ama­törtra­di­tio­nen. Jag stop­pa­de just frön av Lupinus arcticus i en fil­ter­på­se. Den trev­li­ga lång­blom­man­de oenot­he­ran på bil­den (Oenothera stric­ta ’Sulphurea’?) hop­pas jag också ska hamna i en påse, så se dig omkring, du har säkert myc­ket trev­li­ga sor­ter att dela med dig av. Till våren pla­ne­ras en prak­tisk frö­kurs med Peter Korn, rekom­men­de­ras! Lotta Björnlund

Sökes: Ideella frökrafter

Vill du delta i dis­tri­bu­tio­nen av fröer från Trädgårdsamatörernas frö­för­med­ling? Till en lokal på Köpenhamnsvägen i Malmö skic­kas i decem­ber alla fröpå­sar, de kom­mer från andra arbets­grup­per inom frö­för­med­ling­en som är sprid­da över lan­det och olika kret­sar. Påsarna ska då ploc­kas in i num­mer­ord­ning i spe­ci­al­till­ver­ka­de hyl­lor. Så fort dator­kör­ning och till­del­ning har skett, kom­mer plock­lis­tor­na och dis­tri­bu­tions­grup­pen kan ploc­ka ihop och skic­ka ut till ivrigt vän­tan­de ama­tö­rer. Merparten av frö­er­na skic­kas ut unge­fär 10–20 janu­a­ri, en mind­re mängd 20–25 janu­a­ri och sprid­da efter­be­ställ­ning­ar 5 februari–1 mars. 90 % av arbe­tet sker i janu­a­ri. Läs mer här. Fröförmedlingen är en av för­e­ning­ens kärn­verk­sam­he­ter. Blir det en lagom grupp fri­vil­li­ga som gärna vill delta, så kan vi dela upp det på ett par insat­ser per per­son giss­nings­vis, fika bju­der vi på samt körer­sätt­ning. Arbetspassen kan för­läg­gas val­fritt på dag- eller kvälls­tid. Vi kal­lar till infor­ma­tions­mö­te i höst. Vill du göra en vik­tig insats för för­e­ning­en? Tveka inte att höra av dig! Det finns väl en viss risk att det är roligt också! Anmäl dig eller ställ frå­gor till …

Vill du ta över STA:s frödistribution?

Nu har turen/möjligheten kom­mit till Skåne – en av våra störs­ta kret­sar – att få ta hand om frödis­ti­bu­tio­nen. Wiggo, som har varit ansva­rig de senas­te fem åren, har flyt­tat till Roslagen och grup­pen har splitt­rats och STA behö­ver en ny frö­för­med­ling. Att arbe­ta i frö­för­med­ling­en är både roligt och menings­fullt. Vilka resur­ser krävs? En lokal eller ett rum (ingen dyr hyra) måste fin­nas där man kan stäl­la upp ett antal frö­fack. Dessa fack används i cirka tre måna­der, sen ska de kunna stå kvar i loka­len. Arbetsuppgifter som behövs är föl­jan­de: En huvud­an­sva­rig som tar emot frö­pa­ket från de som por­tio­ne­rar inkom­na fröer. Denna per­son ska även vara kon­takt­per­son mot frö­för­med­ling­en i övrigt. Sammanlagt kan det vara 2–3 per­so­ner. Alla har till upp­gift att plocka/packa frö­pa­ket efter data­lis­tor, samt kon­trol­le­ra och skic­ka i väg för­sän­del­ser­na med pos­ten. När görs job­bet? Insortering efter jul och fram till 8 janu­a­ri. Första ordi­na­rie utskick sker till 1000–1300 »kun­der« från 10 janu­a­ri. Det tar 7–10 dagar. Andra ordi­na­rie utskick görs till 200–300 »kun­der« och star­tar kring 17–20 janu­a­ri. Första efter­be­ställ­ning till 100–300 »kun­der«. Start unge­fär 7–10 feb­ru­a­ri. Därefter några mind­re efter­be­ställ­nings­om­gång­ar fram till 10 mars. Kostnader? Porto, kon­tors­ma­te­ri­al och annat som behövs beta­lar frö­för­med­ling­en. Arbetet är ide­ellt. Fika …