Frödistributionen behöver dig!

Fröpåsar. Foto: Lotta Björnlund.

Uppdatering 5 novem­ber 2018: NU har vi fått många nya hän­der till frödis­tri­bu­tio­nen. Tack! Fler behövs inte denna omgång.

Vill du hjäl­pa till att skic­ka ut frön från STA:s frö­lis­ta under några tim­mar i januari–mars?

Frödistributionen i Skåne sker från en lokal i Malmö, och vi har en huvud­pe­ri­od under andra hal­van janu­a­ri och där­ef­ter några mind­re insat­ser med efter­be­ställ­ning­ar. Vi är i dag en grupp om cirka fem, sex per­so­ner men vill gärna knyta ytter­li­ga­re några per­so­ner till grup­pen. Normalt är vi två som ploc­kar sam­ti­digt, men det går utmärkt att köra ett pass själv när det pas­sar på dag- eller kvälls­tid. Man job­bar hur lite eller myc­ket man vill och kan, kanske en hand­full pass om unge­fär två tim­mar per gång. Vi bör­jar med att äta soppa hemma hos frö­ge­ne­ral Göran Fries i Lund, för­mod­li­gen i decem­ber eller januari.
Välkommen till frödistributionen!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lotta Björnlund på
e‑post lotbjo007@gmail.com eller
tele­fon 0733–424904

Glöm inte samla fröer!

Lottas oenothera. Foto: Lotta Björnlund.

Så här mitt i hög­som­ma­ren kan det vara dags och fun­de­ra på att samla lite fröer att sända in till STA:s frö­för­med­ling. Kan jag kan alla.

Åtta sor­ter fick jag ihop förra året, lite rens och sen ner i ett kaffe­fil­ter, vik ihop, följ de enkla instruk­tio­ner­na du hit­tar i TrädgårdsAmatören eller på frö­för­med­ling­ens hem­si­da. Som dona­tor till­de­las du frön i förs­ta omgång­en, och jag fick alla fröer jag öns­kat. Flera av våra stor­do­na­to­rer, som skic­kar in över 50 sor­ter varje år, bör­jar bli lite till åren, när de inte kan eller orkar samla frö läng­re – så det gäl­ler att många nya tar upp den här gamla ama­törtra­di­tio­nen. Jag stop­pa­de just frön av Lupinus arcticus i en fil­ter­på­se. Den trev­li­ga lång­blom­man­de oenot­he­ran på bil­den (Oenothera stric­ta ’Sulphurea’?) hop­pas jag också ska hamna i en påse, så se dig omkring, du har säkert myc­ket trev­li­ga sor­ter att dela med dig av. Till våren pla­ne­ras en prak­tisk frö­kurs med Peter Korn, rekom­men­de­ras!

Lotta Björnlund

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.