Lökar och alpiner i Göteborgs botaniska trädgård (5 april 2022)

Tulipa 'Tiny Timo'. Foto: Dan Abelin.

Vårens sista före­läs­ning i Skånekretsen hand­lar om lök­väx­ter och alpi­ner. Tisdag 5 april kom­mer Johan Nilson till oss.

Johan Nilson är träd­gårds­mäs­ta­re vid Göteborgs bota­nis­ka träd­gård. Han har ett stort intres­se för lök­väx­ter och sär­skilt Fritillaria. I träd­går­den har han sköt­se­l­an­svar för lök­sam­ling­en och för alpin­sam­ling­en i alpin­hu­set samt skö­ter de asi­a­tis­ka torv­par­ti­er­na i klipp­träd­går­den. Vid sina tidi­ga­re besök har han berät­tat om väx­t­re­sor, men denna gång blir det om lök- och alpin­sam­ling­en i Botaniska träd­går­den – histo­rik, odlings­me­to­der och förökning.

Tid: Tisdag 5 april 2022 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Muscari ”minineglectum”. Foto: Dan Abelin.
Muscari ”mini­neg­lectum”. Foto: Dan Abelin.

Resa till Heberg – Göteborg – Kinnekulle – Landvetter 16–17 maj 2015

Anemone blanda 'White Splendour'. Foto: Dan Abelin.

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15

16 maj änt­rar vi bus­sen vid Alnarp och åker norrut och förs­ta anhal­ten blir hos Lennart Pettersson i Heberg, som lig­ger nära Falkenberg.
Därefter är det dags att fara upp till Göteborgs bota­nis­ka träd­gård, där vi även äter lunch.
På vägen till Lidköping, där vi ska över­nat­ta, stan­nar vi hos Inger Frändås och hen­nes träd­gård med mer än 1 000 arter!
I Lidköping äter vi och sover för att på sön­dag mor­gon ta oss till Henrik Zetterlunds stäl­le på Kinnekulle. Vi har ju sett bil­der där­i­från så det blir fan­tas­tiskt kul att se i den verkligheten.
På hem­vä­gen kör vi inom Peter Korn, där vi också äter »utelunch«. Handlar och tittar …

Välkommen med din anmä­lan så snart som möj­ligt till
madeleine@almer.se eller per tele­fon 0701–47 00 61.
Priset är inte bestämt, men det kom­mer att ligga runt 2 500:– per per­son i dub­bel­rum, 150:– extra för enkel­rum. I pri­set ingår utö­ver själ­va resan och hotell­rum, två lun­cher, en mid­dag, en fru­kost, men inga drycker.
Sista anmäl­nings­dag: 1 april.
Anmälan är bin­dan­de. Läs våra rese­be­stäm­mel­ser.
Betalning av resor ska sät­tas in på Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114.

Programmet är pre­li­mi­närt, och om vår resa inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re för­be­hål­ler vi oss rät­ten att stäl­la in den

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.