Hannu Sarenström inspirerar (23 november 2022)

Hannu Sarenström 2022

Onsdag 23 novem­ber ger Hannu Sarenström oss inspi­ra­tion i vårt trädgårdsliv.

Hannu är en för­fat­ta­re, mat- och träd­gårds­kre­a­tör som med stor entu­si­asm tar sig an nya stora träd­gårds­pro­jekt och ror dem i land. Hans egna ord inför föreläsningen :

”I mitt mer än 30 år långa träd­gårds­liv har jag som alla andra grävt och drömt om prun­kan­de träd­går­dar. Vare sig man sam­lar på ovan­li­ga väx­ter eller odlar grön­sa­ker är det ändå samma sak vi hål­ler på med. Jag har sam­lat på väx­ter, men mitt träd­gårds­liv har tagit en annan form. Det är inte all­tid den enskil­da väx­ten som väc­ker mitt intres­se, det hand­lar sna­ra­re om sam­man­hang­et och vad väx­ter­na gör till­sam­mans och vil­ken stäm­ning träd­går­den får genom dess utform­ning. Självklart ska det också blom­ma från tidig vår till sen höst. ”

Tid: Onsdag 23 novem­ber 2022 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Trädgårdslycka (20 november 2016)

Amerikanskt tranbär (Vaccinium macrocarpon 'Hamilton'). Foto: Dan Abelin.

Hannu Sarenström kom­mer till oss och berät­tar om träd­går­dens rum, vack­ra samplan­te­ring­ar, ljuv­li­ga väx­ter med mera. Hans nästa träd­gårds­bok heter just Trädgårdslycka och utkom­mer våren 2017 – läs mer på www.norstedts.se/bocker/utgiven/2017/Var/sarenstrom_hannu-tradgardslycka-inbunden/

Läs mer om Hannu på hans blogg Hannu på Kinnekulle – hannu‑s.blogspot.se

Söndag 20 novem­ber 2016 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.