Resa till Heberg – Göteborg – Kinnekulle – Landvetter 16–17 maj 2015

Anemone blanda 'White Splendour'. Foto: Dan Abelin.

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15

16 maj änt­rar vi bus­sen vid Alnarp och åker norrut och förs­ta anhal­ten blir hos Lennart Pettersson i Heberg, som lig­ger nära Falkenberg.
Därefter är det dags att fara upp till Göteborgs bota­nis­ka träd­gård, där vi även äter lunch.
På vägen till Lidköping, där vi ska över­nat­ta, stan­nar vi hos Inger Frändås och hen­nes träd­gård med mer än 1 000 arter!
I Lidköping äter vi och sover för att på sön­dag mor­gon ta oss till Henrik Zetterlunds stäl­le på Kinnekulle. Vi har ju sett bil­der där­i­från så det blir fan­tas­tiskt kul att se i den verkligheten.
På hem­vä­gen kör vi inom Peter Korn, där vi också äter »utelunch«. Handlar och tittar …

Välkommen med din anmä­lan så snart som möj­ligt till
madeleine@almer.se eller per tele­fon 0701–47 00 61.
Priset är inte bestämt, men det kom­mer att ligga runt 2 500:– per per­son i dub­bel­rum, 150:– extra för enkel­rum. I pri­set ingår utö­ver själ­va resan och hotell­rum, två lun­cher, en mid­dag, en fru­kost, men inga drycker.
Sista anmäl­nings­dag: 1 april.
Anmälan är bin­dan­de. Läs våra rese­be­stäm­mel­ser.
Betalning av resor ska sät­tas in på Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114.

Programmet är pre­li­mi­närt, och om vår resa inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re för­be­hål­ler vi oss rät­ten att stäl­la in den

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.