Nya hedersmedlemmar i Skånekretsen 2013

Årsmötet i feb­ru­a­ri 2013 utsåg Håkan Straub och Torbjörn Söderlund till nya heders­med­lem­mar i Skånekretsen.

Styrelsens motivering

Det är vik­tigt att vi upp­märk­sam­mar excep­tio­nel­la insat­ser man gjort för­e­ning­en. Först och främst natur­ligt­vis för att visa dem vår upp­skatt­ning och tack, men också som inspi­ra­tion för oss andra. Det man får är evig ära och betalt med­lem­skap så länge man öns­kar kvar­stå i föreningen.

Torbjörn och Håkan blev med­lem­mar båda för cirka 20 år sedan. Torbjörn är mång­å­rig krets­tid­nings­re­dak­tör, ja han t.o.m. star­ta­de den. Genom latin­sko­lan som pub­li­ce­ra­des i tid­ning­en, lärt många av oss ett och annat. Torbjörn med hust­ru Margareta bor utan­för Anderslöv och har en myc­ket vac­ker park­lik­nan­de träd­gård, som han ibland öpp­nat för oss med­lem­mar. Torbjörn har även varit leda­mot i krets­sty­rel­sen och tills häromå­ret varit sam­man­kal­lan­de i valberedningen.

Håkan är som ni alla vet vår lök­ex­pert par excel­lan­ce. Han har också varit riks­bib­li­o­te­ka­rie. Han har till­sam­mans med sin Karin, arbe­tat i Skånestyrelsen flera år. Han öpp­nar träd­går­den i Lund för oss med­lem­mar lite då och då, en ovär­der­lig insats för att spri­da kun­skap, inspi­ra­tion och ren och skär träd­gårds­gläd­je. Säkert är ni många som hand­lat av Håkan och Karin på våra växt­mark­na­der på Alnarp.

Det är vår för­hopp­ning att med­lem­mar­na utser dessa syn­ner­li­gen väl­för­tjän­ta her­rar till våra nya hedersmedlemmar!

Vi har föl­jan­de heders­med­lem­mar i kretsen:
Inger Persson, Råå, Inga Brolin, Hörby, Elsie & Yngve Bernhardsson, Malmö, Ella & Allan Nantin, Malmö, Curt-Allan Håkansson, Malmö.

Styrelsen

Årsmöte 2013 (26 februari)

Tulipa humilis 'Albacaerulea Oculata'. Foto: Dan Abelin.

I feb­ru­a­ri star­tar vi Skånekretsens 50-års­fi­ran­de med års­mö­te och sed­van­li­ga för­hand­ling­ar. Författaren, estra­dö­ren och träd­gårds­in­stal­la­tö­ren Henrik Valentin kom­mer och pra­tar »Om lus­ten att träd­går­de­ra«.
Kvällen avslu­tas med bull­ka­las. Ta med dig kaffe/te, så bju­der vi på hem­bak­ta bul­lar och kakor.

Tisdag 26 feb­ru­a­ri 2013, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas

1a. Parentation

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare

5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts

6. Dagordningen fastställes

7. Verksamhetsberättelsen 2012, före­drag­ning och godkännande

8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande

9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2012 års förvaltning.

11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie leda­mö­ter: Avgående efter 2 år är Lotta Björnlund, kassör/viceordförande, Gun Bengtsson, sekr, Mari Zander, leda­mot, samt Bengt Åkesson, leda­mot (avböjt omval)
Suppleanter: Avgående efter 1 år Monica Bjerkéus och Thomas Bergqwist (avböjt omval).

12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Suppleant: Avgående Anette Persson.

13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.

14. Verksamhetsplan för 2013, före­drag­ning och godkännande

15. Budget 2013, före­drag­ning och godkännande

16. Kretsavgift för 2014 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100:- (nytt från 2013).

17. Avtackning.

18. Styrelsens förslag.
1. Regelverk för kret­sens resor, avbeställning.
2. Förslag nya heders­med­lem­mar; Håkan Straub & Torbjörn Söderlund

19. Övriga frågor.
Jubileumsåret – en introduktion

20. Mötet avslutas.

OBS! Vi bju­der på bul­lar och kakor. Ta med eget kaffe/te!
Du som har spe­ci­al­be­hov, vän­li­gen ta med eget kaffebröd.

Evenemanget på Facebook

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.