Årsmöte 2013 (26 februari)

Tulipa humilis 'Albacaerulea Oculata'. Foto: Dan Abelin.

I feb­ru­a­ri star­tar vi Skånekretsens 50-års­fi­ran­de med års­mö­te och sed­van­li­ga för­hand­ling­ar. Författaren, estra­dö­ren och träd­gårds­in­stal­la­tö­ren Henrik Valentin kom­mer och pra­tar »Om lus­ten att träd­går­de­ra«.
Kvällen avslu­tas med bull­ka­las. Ta med dig kaffe/te, så bju­der vi på hem­bak­ta bul­lar och kakor.

Tisdag 26 feb­ru­a­ri 2013, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas

1a. Parentation

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare

5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts

6. Dagordningen fastställes

7. Verksamhetsberättelsen 2012, före­drag­ning och godkännande

8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande

9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2012 års förvaltning.

11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie leda­mö­ter: Avgående efter 2 år är Lotta Björnlund, kassör/viceordförande, Gun Bengtsson, sekr, Mari Zander, leda­mot, samt Bengt Åkesson, leda­mot (avböjt omval)
Suppleanter: Avgående efter 1 år Monica Bjerkéus och Thomas Bergqwist (avböjt omval).

12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Suppleant: Avgående Anette Persson.

13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.

14. Verksamhetsplan för 2013, före­drag­ning och godkännande

15. Budget 2013, före­drag­ning och godkännande

16. Kretsavgift för 2014 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100:- (nytt från 2013).

17. Avtackning.

18. Styrelsens förslag.
1. Regelverk för kret­sens resor, avbeställning.
2. Förslag nya heders­med­lem­mar; Håkan Straub & Torbjörn Söderlund

19. Övriga frågor.
Jubileumsåret – en introduktion

20. Mötet avslutas.

OBS! Vi bju­der på bul­lar och kakor. Ta med eget kaffe/te!
Du som har spe­ci­al­be­hov, vän­li­gen ta med eget kaffebröd.

Evenemanget på Facebook

Vårens program 2013

Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Henrik Valentin 26 feb­ru­a­ri. Gerben Tjeerdsma kom­mer och pra­tar och säl­jer väx­ter 20 mars. I april får vi stor­be­sök från USA. Missa inte kväl­len med Panayoti Kelaidis 25 april! Vårens växt­mark­nad är 5 maj.

Tisdag 26 februari
Årsmöte, där­ef­ter berät­tar Henrik Valentin »Om lus­ten att träd­går­de­ra«.
Vi bju­der på bull­ka­las med hem­bakt! Obs! Ta med eget kaffe, te eller annan dryck till bul­lar­na och kakorna!

Onsdag 20 mars
»Växter jag odlar på Råda säte­ri« med Gerben Tjeerdsma. Läs mer här.

Torsdag 25 april
Panayoti Kelaidis, Denver Botanic Gardens (USA), pra­tar om »Growing plants in Denver«. Obs! I Stora aulan. I sam­ar­be­te med Peter Korns Trädgård.

Alla möten bör­jar kl. 19.00.
Plats (feb & mars): Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Hos Ella & Allan Nantin i Malmö. Foto: Dan Abelin.
Hos Ella & Allan Nantin i Malmö. Foto: Dan Abelin.


Söndag 5 maj

Växtmarknad i Alnarp 11.00–13.00
Guidad vand­ring i Alnarpsparken. Ta med picknickkorg.
Skylt visar var vand­ring­en startar.

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kl. 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 st: 10:-), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.