Alla inlägg taggade med: Horsabäck

Ullungrönn (Sorbus ulleungensis). Foto: Madeleine Almér.

Höstresa bland exotiska växter söndag 11 oktober 2015

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det våren 2016: https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladvar16 Växtjägarens egen träd­gård Tor Nitzelius var en av våra mest kända väx­tjä­ga­re. Han sam­la­de frön från olika delar av värl­den och sådde i Göteborgs bota­nis­ka träd­gård, där han var verk­sam. Även vid som­mar­bo­sta­den i Fladalt på Hallandsåsen växer träd och andra väx­ter från hans insam­ling­ar och från de väx­ter som ursprung­li­gen såd­des i bota­nis­ka träd­går­den. Fröplantorna har vid det här laget hun­nit växa till ett helt arbo­re­tum. Detta ska vi besö­ka under vår höst­re­sa. Tor Nitzelius, upp­täck­te 1976 på ön Ullung-do, mel­lan Japan och Sydkorea, en kraf­tig rönn med mörkt gröna blad och vack­ra dropp­for­ma­de, blan­ka fruk­ter. Nu kän­ner vi den som ull­ung­rönn, Sorbus ulleung­ensis, och den har bli­vit ett omtyckt träd i våra par­ker och träd­går­dar. Förutom ull­ung­rön­nen kom­mer vi att få se andra rön­nar, lön­nar, körs­bärs­träd och bus­kar som alla är unika i Sverige. Tidpunkten för vår resa är vald med tanke på höst­fär­ger­na. Nitzelius son, med samma för­namn, för­val­tar sam­ling­en och häl­sar oss väl­kom­na. Läs mer: Djungeln gick i arv – krö­ni­ka av Karin …