Kurs i beskärning med Ingvar Mann

Lördagen den 21 sep­tem­ber 2024 hål­ler Ingvar Mann en kurs i beskärning.

Ingvar Mann är tidi­ga­re lära­re på Hvilans träd­gårds­ut­bild­ning och har under­vi­sat om just beskär­ning. Vid kurs­till­fäl­let går han ige­nom teori såväl som prak­tik, i en trädgård.

Plats med­de­las inför kursstart.

Kostnad 350 kr inklu­si­ve fika. Max del­ta­ga­re 15 st.

Anmälan till Anita Lassing senast 15 augusti 2024.
anita_lassing@hotmail.com

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.