Alla inlägg taggade med: kurser

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Frökurs 6 oktober 2019

Insamling, såtips och för­va­ring Hur vet man när ett frö är moget för plock­ning? Vilket är det bästa sätt att samla in? Vad ska man tänka på när man sår? Var ska man för­va­ra de fröer man vill spara? Vi får väg­led­ning och prak­tisk genom­gång i ämnet. Kursledare: Göran Fries, Anita Lassing och Agneta Bjarnevik. Tid: Söndag 6 okto­ber kloc­kan 12–15. Plats: Anitas träd­gård, Harrievägen 7, Väggarp (nära Örtofta, Eslöv). Kursen är kost­nads­fri. Vi bju­der på lät­ta­re fika och ett litet häfte med frö­in­for­ma­tion. Insamlade frön kan tas med hem. Max antal del­ta­ga­re: 12. Anmälan: Görs till anita_lassing@hotmail.com senast 29 september.

Stickling. Foto: Christine de Bruyn.

Kurs i sticklingsförökning 19 mars 2017

Söndag 19 mars kloc­kan 10–13 hål­ler Ingvar Mann en kurs i stick­lings­för­ök­ning. Ingvar Mann har i många år varit lära­re på Hvilans träd­gårds­ut­bild­ning­ar. Vi kom­mer att varva teori med prak­tik. Plats: Köpenhamnsvägen 43 i Malmö. Deltagarna får en karta. Kursen kos­tar 250 kro­nor, even­tu­ellt till­kom­mer en liten kost­nad för jord. Betalning till bg 354‑7114 Skicka din anmä­lan till christinedebruyn@hotmail.se eller ring tele­fon 0708–94 69 87 Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in kur­sen om anta­let del­ta­ga­re blir för lågt. Antal del­ta­ga­re är max 15. Ta med egen fika!

Knopp av hybridmagnolia, Magnolia × loebneri. Foto: Dan Abelin.

Vinterutseende för träd (28 februari 2016)

Lär dig att känna igen träd i knopp­sta­di­et till­sam­mans med Hans-Otto Tengrud som i många år har varit utbil­da­re på Hvilan Utbildning (för bland annat arbo­ris­ter och andra träd­gårds­ut­bild­ning­ar). Söndag 28 feb­ru­a­ri 2016 lär han oss i Skånekretsen mer om vin­terut­se­en­det för våra van­li­gas­te träd och några exo­ter. Först vand­rar vi där ute och tit­tar på trä­den och sedan går vi in och stu­de­rar insam­lat mate­ri­al och tit­tar på bil­der och får tips på kän­ne­tec­ken. Tid och plats Vi träf­fas sön­dag 28 feb­ru­a­ri kl. 10–13 på Hvilan Utbildning, Kabbarpsv. 126, Åkarp. Vägbeskrivning finns på www.hvilanutbildning.se Ta med egen fika! Pris: 275 kro­nor. Betalas in till bank­gi­ro 354‑7114. Anmäl dig till christinedebruyn@hotmail.se eller tele­fon 0708–946987. Sista anmäl­nings­dag är 14 feb­ru­a­ri. Om anta­let del­ta­ga­re blir för få ställs knopp­kur­sen in.

Adventskransar. Foto: Madeleine Almér.

Kransbindning 25 november 2015

Onsdagen den 25 novem­ber har Skånekretsen sin årli­ga krans­bind­ning på Hvilan Utbildning på Kabbarpsvägen 126, Åkarp. Priset är 360 kro­nor och då kan du ta med dig hem den vack­ras­te adventskrans som tän­kas kan. Ulrika – som är väl­me­ri­te­rad flo­rist – hjäl­per oss till rätta. Anmälan senast den 15 novem­ber till Madeleine, e‑post madeleine@almer.se eller tele­fon 0701–470061. Som bonus kan vi hand­la i Hvilans butik som har de bästa grön­sa­ker­na och dito jul­blom­mor! Välkommen med din anmälan!

Taiwanskugglilja (Tricyrtis formosana). Foto: Dan Abelin.

Skapa med kameran – trädgårdsfotografering 2015

FOTOKURSEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD. Att foto­gra­fe­ra favo­ri­ter­na i träd­går­den så att fotot gör dem rätt­vi­sa – det ska vi lära oss i höst. Inger Palmstierna, väl­känd foto­graf och för­fat­ta­re till ett stort antal träd­gårds­böc­ker kom­mer att dela med sig av sina kun­ska­per. Hon har stor erfa­ren­het av hur man kom­po­ne­rar sina bil­der såväl när man vill infor­me­ra som skapa stäm­ning. Det kom­mer inte att hand­la så myc­ket om kame­ror, objek­tiv och tek­nis­ka hjälp­me­del utan mer om bild­kom­po­si­tion och om hur man tar hand om sina bil­der: lag­ring, bild­be­hand­ling, skri­va­re, utskrift och att lägga bil­der på nätet. När: Söndag 4 okto­ber och sön­dag 18 okto­ber kl. 14.00–16.00 Under tiden mel­lan träf­far­na tar vi bil­der som vi kan få syn­punk­ter på och dis­ku­te­rar vid träf­fen den 18:e. Var: Folkuniversitetet i Lund, Skomakaregatan 8 Antalet del­ta­ga­re är max­i­me­rat till 25. Anmälan till eivor.landskrona@gmail.com senast 23 sep­tem­ber. Pris: 300 kr. Bankgiro 354‑7114. Ange namn och foto­kurs. Välkomna till kur­sen i träd­gårds­fo­to­gra­fe­ring! Eivor Johansson, tfn 0735–27 28 79