Frökurs 6 oktober 2019

Svavelpionfrön. Foto: Dan Abelin.

Insamling, såtips och förvaring

Hur vet man när ett frö är moget för plock­ning? Vilket är det bästa sätt att samla in? Vad ska man tänka på när man sår? Var ska man för­va­ra de fröer man vill spara? Vi får väg­led­ning och prak­tisk genom­gång i ämnet.

Kursledare: Göran Fries, Anita Lassing och Agneta Bjarnevik.
Tid: Söndag 6 okto­ber kloc­kan 12–15.
Plats: Anitas träd­gård, Harrievägen 7, Väggarp (nära Örtofta, Eslöv).

Kursen är kost­nads­fri. Vi bju­der på lät­ta­re fika och ett litet häfte med frö­in­for­ma­tion. Insamlade frön kan tas med hem.

Max antal del­ta­ga­re: 12.
Anmälan: Görs till anita_lassing@hotmail.com senast 29 september.

Kurs i sticklingsförökning 19 mars 2017

Stickling. Foto: Christine de Bruyn.

Söndag 19 mars kloc­kan 10–13 hål­ler Ingvar Mann en kurs i stick­lings­för­ök­ning. Ingvar Mann har i många år varit lära­re på Hvilans träd­gårds­ut­bild­ning­ar. Vi kom­mer att varva teori med praktik.

Plats: Köpenhamnsvägen 43 i Malmö. Deltagarna får en karta.

Kursen kos­tar 250 kro­nor, even­tu­ellt till­kom­mer en liten kost­nad för jord. Betalning till bg 354‑7114

Skicka din anmä­lan till christinedebruyn@hotmail.se eller ring tele­fon 0708–94 69 87

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in kur­sen om anta­let del­ta­ga­re blir för lågt. Antal del­ta­ga­re är max 15. Ta med egen fika!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.