Frödistributionen behöver dig!

Fröpåsar. Foto: Lotta Björnlund.

Uppdatering 5 novem­ber 2018: NU har vi fått många nya hän­der till frödis­tri­bu­tio­nen. Tack! Fler behövs inte denna omgång.

Vill du hjäl­pa till att skic­ka ut frön från STA:s frö­lis­ta under några tim­mar i januari–mars?

Frödistributionen i Skåne sker från en lokal i Malmö, och vi har en huvud­pe­ri­od under andra hal­van janu­a­ri och där­ef­ter några mind­re insat­ser med efter­be­ställ­ning­ar. Vi är i dag en grupp om cirka fem, sex per­so­ner men vill gärna knyta ytter­li­ga­re några per­so­ner till grup­pen. Normalt är vi två som ploc­kar sam­ti­digt, men det går utmärkt att köra ett pass själv när det pas­sar på dag- eller kvälls­tid. Man job­bar hur lite eller myc­ket man vill och kan, kanske en hand­full pass om unge­fär två tim­mar per gång. Vi bör­jar med att äta soppa hemma hos frö­ge­ne­ral Göran Fries i Lund, för­mod­li­gen i decem­ber eller januari.
Välkommen till frödistributionen!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lotta Björnlund på
e‑post lotbjo007@gmail.com eller
tele­fon 0733–424904

Lucka 4 – sydbok

Nothofagus antarctica – rama con brotes. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nothofagus_antarctica_-_rama_con_brotes.JPG
Lotta Björnlund – avgående kassör i Skånekretsen – rekommenderar fjärde december varmt sydboken (Nothofagus antarctica):

Hos mig på slät­ten står de i ler­jord och gans­ka vindutsatt:

  • ett enstam­migt träd cirka tio år går snart upp i nock på huset,
  • num­mer två växer som ett fler­stam­migt buskträd,
  • num­mer tre har form­klipp­ta bol­lar och sam­sas med hostor och Ilex,
  • num­mer fyra är en lite rac­ka­re som växer i tråg.

Perfekt i en liten träd­gård för den som ändå vill ha ett träd med sina små blad som gul­nar på hösten.

Lotta Björnlund

Bild:

”Nothofagus antar­cti­ca – rama con bro­tes”. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nothofagus_antarctica_-_rama_con_brotes.JPG

Läs mer om sydboken:
malmotrad.tumblr.com/post/92753383681/nothofagus-antarctica-sydbok-chilebok-ett

Nothofagus antarctica uliginosa 136-8314

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.