Vårkurs i floristik (maj 2014)

De fles­ta av oss, och spe­ci­ellt träd­gårds­en­tu­si­as­ter­na, kan van­li­gen nam­nen på väx­ter­na man odlar. Och så klart att man är bekant med präst­kra­ge, tusen­skö­na, mask­ros och blåklocka!

Men var­för är präst­kra­ge just präst­kra­ge och ingen­ting annat? På vårens flo­ristik­kurs lär vi oss hur man går till väga, när man tar reda på en växts namn. Vilka egen­ska­per tit­tar man på? Hur exa­mi­ne­rar man i en flora? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska kunna hitta rätt?

Två träf­far bota­ni­se­rar vi i Botaniska träd­går­den i Lund, sedan pro­var vi våra kraf­ter på en lör­dags­ex­kur­sion i natu­ren nära Lund.

Inga för­kun­ska­per krävs, bara vil­jan att titta på blommor.

Plats: Lunds uni­ver­si­tets bota­nis­ka träd­gård (sam­ling vid växthuset).

Datum & tid: ons­dag 14 maj och ons­dag 21 maj kl. 18.30 samt lör­dag 24 maj exkur­sion på dagtid.

Kursledare: Marie Widén, före­stån­da­re för Lunds uni­ver­si­te­tets bota­nis­ka trädgård

Antal del­ta­ga­re: 12 styc­ken. Om intres­set blir stort, finns even­tu­ellt möj­lig­het att dub­ble­ra kursen.

Kostnad: 500 kro­nor per deltagare.

Kurslitteratur: Krok & Almquist Svensk flora (nyare upp­la­gor, d.v.s. 2001 eller sena­re) samt en lupp.

Den som inte äger någon lupp eller flora kan köpa till för­mån­ligt pris vid kurs­start. Flora finns också till utlåning.

Anmälan görs till Gun Bengtsson, tele­fon 046–14 72 69 alt. 0730–50 00 99 eller gunbbengtsson@gmail.com senast 31 mars.

Välkomna!

Gun

Öppen trädgård i Malmö–Lund 16 juni 2013

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Söndagen 16 juni 2013 är det den tred­je dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Dagen avslu­tas med ett kvälls­ar­range­mang (anmä­lan krävs). Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10–15. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Hos Håkan Straub och Karin Gunnefur. Privat foto.
Hos Håkan Straub och Karin Gunnefur. Privat foto.
Håkan Straub & Karin Gunnefur

Villatomt på 750 m2. Hörntomten har många rum, två växt­hus, damm med fis­kar, myc­ket träd och form­klippt. Perennrabatter i olika färgska­lor. Ingen gräsmatta.
Håkan Straub & Karin Gunnefur, Korsåkersvägen 25, Vallkärra
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hamamelis intermedia. Foto: Monica Bjerkeus.
Hamamelis inter­me­dia. Foto: Monica Bjerkeus.
Gullan Andersson

Stopet 2 i Lund är en rad­hus­fas­tig­het från 1919 med en lång­smal träd­gård på 400 m2. Sedan 1995 leker, nju­ter och fan­ti­se­rar jag här. På våren blom­mar sko­gar av tul­pa­ner och andra lök­väx­ter, rabat­ter­na växer kon­ti­nu­er­ligt och är fyll­da av prun­kan­de peren­ner på som­ma­ren. Träd med sär­skil­da karak­tär­se­gen­ska­per är favo­ri­ter och ska­par fan­tas­tis­ka fär­ger på hös­ten. Växtmaterial, ste­nar och roli­ga fynd åter­an­vänds fli­tigt i ska­pan­det av små mil­jö­er och stil­le­ben att vila ögo­nen på.
Gullan Andersson, Hantverksgatan 24, Lund
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Eric & Inger Andersson i Staffanstorp. Privat foto.
Hos Eric & Inger Andersson i Staffanstorp. Privat foto.
Eric & Inger Andersson

En träd­gård med många vin­ter­grö­na form­klipp­ta väx­ter och rabat­ter med olika peren­ner som öar i gräs­mat­tan. Genom rabat­ter­na sling­rar sten­lag­da gång­ar och det finns många sitt­plat­ser att slå sej ner på. Trädgårdskonst och annat trä­hant­verk finns till försäljning.
Eric & Inger Andersson, Nordstrands väg 21, Staffanstorp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.
Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.
Carl-Göran Sjöstedt

En träd­gård på cirka 1000 m2 som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i olika stor­le­kar. Växtsortimentet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Trädgården har också många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till försäljning.
Carl-Göran Sjöstedt, Tibastgränd 20, Bara
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jörgen Palm i Bjärred. Privat foto.
Hos Jörgen Palm i Bjärred. Privat foto.
Jörgen Palm

Trädgården har många stora träd som ger karak­tär av en mogen träd­gård. Den inne­hål­ler van­li­ga väx­ter med myc­ket mark­täc­kan­de, bux­bom, vat­ten och ett för­sök till harmoni.
Jörgen Palm, Konsulentvägen 9, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Anna-Stina Olsson i Bjärred. Privat foto.
Hos Anna-Stina Olsson i Bjärred. Privat foto.
Anna-Stina Olsson

En gans­ka liten men väl­pla­ne­rad träd­gård med nog­grant sam­man­sat­ta växt­val både vad gäl­ler färg och form. Trädgården går i fina pastell­fär­ger främst i olika blå toner. Som ”ett litet smyc­ke” har någon beskri­vit denna trädgård.
Anna-Stina Olsson, Trastvägen 8, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Elisabet & Hans Kristensson. Privat foto.
Hos Elisabet & Hans Kristensson. Privat foto.
Elisabet & Hans Kristensson

En träd­gårds­tomt på cirka 1500 m2 med många rabat­ter. Där finns flera sur­jordsplan­te­ring­ar, sten­par­ti­er och peren­na plan­te­ring­ar. Trädgården inne­hål­ler många mor­mors­väx­ter men även en del rari­te­ter som t.ex. flera arter orkidéer. Sällsynta träd är ett annat stort intres­se och vi för­sö­ker kläm­ma in så många som möj­ligt utan att det blir en skog. Om väd­ret tillå­ter finns det kaffe och kakor till försäljning.
Elisabet & Hans Kristensson, Flädie bäck­väg 1, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Besök gärna:

Trädgårdsbutiken Flädie

Flädie kyrk­väg 27, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Klockan 15 öpp­nar så den sista träd­går­den, där vi också firar vårt jubi­le­um med lite mat och dryck. Se sepa­rat inbju­dan.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Marie & Jan-Åke Larsson

Trädgården, som är cirka 5000 m2, utvid­ga­des med en bit åker 2001. Nu finns sling­ran­de gång­ar mel­lan många peren­ner, bus­kar och träd, damm, rho­do­dendron, vin­gång, äppe­lal­lé, rosen­gång etc.
Järnställningar och väx­ter till försäljning.
Marie & Jan-Åke Larsson, Kvarntorp Nordanå, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp
Vägbeskrivning: Från väg 11 (mel­lan Malmö och Staffanstorp) följ Nordanå-skyl­tar. Vid Nordanå med pil väns­ter – kör rakt fram. Första går­den på väns­ter sida.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.