Inbjudan till trädgårdsfest 16 juni 2013

Syren. Foto: Dan Abelin.

Söndagen den 16 juni 2013 från kl.15.00 vill vi inbju­da alla våra med­lem­mar med part­ner till en träd­gårds­fest på Kvarntorps Gård hos Marie & Jan-Åke Larsson för att fira Skånekretsens 50 år.

I deras stora träd­gård finns det myc­ket spän­nan­de att titta på, med många gång­stråk och par­ti­er att utfors­ka. Det fina väd­ret är beställt, men vid regn finns tält. Vi kom­mer att ser­ve­ra en lät­ta­re mål­tid med vatten/öl till själv­kost­nads­pris, siså­där en hund­ring per per­son för att det skall blir något rik­tigt bra! Under kväl­len kom­mer vi att få besök av och under­hål­las av en hem­lig gäst – ni får inte missa det bara! Varmt välkomna!

Bindande anmä­lan senast den 7 juni omgå­en­de, till Lotta Björnlund på e‑post lotbjo007@gmail.com eller ring 073–342 49 04. Det är väl­digt vik­tigt att du då med­de­lar om du eller med­föl­jan­de per­son är vege­ta­ri­an eller har någon form av matal­ler­gi. För att göra det hela lite enkla­re får du då också gärna »önska« ett bra alternativ.

Annars skri­ver du bara »Anmäler mig till jubi­le­ums­kväl­len 16 juni, jag heter XX och vi kom­mer 2 per­so­ner«. Telefonnummer är det bra om du skri­ver. Ni beta­lar på plats.

– – –

Marie & Jan-Åke Larsson, Kvarntorp Nordanå, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp
Vägbeskrivning: Från väg 11 (mel­lan Malmö och Staffanstorp) följ Nordanå-skyl­tar. Vid Nordanå med pil väns­ter – kör rakt fram. Första går­den på väns­ter sida.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

– – –

Program (cir­ka­ti­der):
Kl. 15: Trädgården öppnar.
Kl. 16: Alla häl­sas väl­kom­na. Hemliga gäs­ten kommer.
Kl. 17: Maten ser­ve­ras, där­ef­ter fort­satt trädgårdsmingel.
Kl. 18: Lotteridragning.

Öppen trädgård i Malmö–Lund 16 juni 2013

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Söndagen 16 juni 2013 är det den tred­je dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Dagen avslu­tas med ett kvälls­ar­range­mang (anmä­lan krävs). Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10–15. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Hos Håkan Straub och Karin Gunnefur. Privat foto.
Hos Håkan Straub och Karin Gunnefur. Privat foto.
Håkan Straub & Karin Gunnefur

Villatomt på 750 m2. Hörntomten har många rum, två växt­hus, damm med fis­kar, myc­ket träd och form­klippt. Perennrabatter i olika färgska­lor. Ingen gräsmatta.
Håkan Straub & Karin Gunnefur, Korsåkersvägen 25, Vallkärra
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hamamelis intermedia. Foto: Monica Bjerkeus.
Hamamelis inter­me­dia. Foto: Monica Bjerkeus.
Gullan Andersson

Stopet 2 i Lund är en rad­hus­fas­tig­het från 1919 med en lång­smal träd­gård på 400 m2. Sedan 1995 leker, nju­ter och fan­ti­se­rar jag här. På våren blom­mar sko­gar av tul­pa­ner och andra lök­väx­ter, rabat­ter­na växer kon­ti­nu­er­ligt och är fyll­da av prun­kan­de peren­ner på som­ma­ren. Träd med sär­skil­da karak­tär­se­gen­ska­per är favo­ri­ter och ska­par fan­tas­tis­ka fär­ger på hös­ten. Växtmaterial, ste­nar och roli­ga fynd åter­an­vänds fli­tigt i ska­pan­det av små mil­jö­er och stil­le­ben att vila ögo­nen på.
Gullan Andersson, Hantverksgatan 24, Lund
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Eric & Inger Andersson i Staffanstorp. Privat foto.
Hos Eric & Inger Andersson i Staffanstorp. Privat foto.
Eric & Inger Andersson

En träd­gård med många vin­ter­grö­na form­klipp­ta väx­ter och rabat­ter med olika peren­ner som öar i gräs­mat­tan. Genom rabat­ter­na sling­rar sten­lag­da gång­ar och det finns många sitt­plat­ser att slå sej ner på. Trädgårdskonst och annat trä­hant­verk finns till försäljning.
Eric & Inger Andersson, Nordstrands väg 21, Staffanstorp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.
Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.
Carl-Göran Sjöstedt

En träd­gård på cirka 1000 m2 som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i olika stor­le­kar. Växtsortimentet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Trädgården har också många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till försäljning.
Carl-Göran Sjöstedt, Tibastgränd 20, Bara
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jörgen Palm i Bjärred. Privat foto.
Hos Jörgen Palm i Bjärred. Privat foto.
Jörgen Palm

Trädgården har många stora träd som ger karak­tär av en mogen träd­gård. Den inne­hål­ler van­li­ga väx­ter med myc­ket mark­täc­kan­de, bux­bom, vat­ten och ett för­sök till harmoni.
Jörgen Palm, Konsulentvägen 9, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Anna-Stina Olsson i Bjärred. Privat foto.
Hos Anna-Stina Olsson i Bjärred. Privat foto.
Anna-Stina Olsson

En gans­ka liten men väl­pla­ne­rad träd­gård med nog­grant sam­man­sat­ta växt­val både vad gäl­ler färg och form. Trädgården går i fina pastell­fär­ger främst i olika blå toner. Som ”ett litet smyc­ke” har någon beskri­vit denna trädgård.
Anna-Stina Olsson, Trastvägen 8, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Elisabet & Hans Kristensson. Privat foto.
Hos Elisabet & Hans Kristensson. Privat foto.
Elisabet & Hans Kristensson

En träd­gårds­tomt på cirka 1500 m2 med många rabat­ter. Där finns flera sur­jordsplan­te­ring­ar, sten­par­ti­er och peren­na plan­te­ring­ar. Trädgården inne­hål­ler många mor­mors­väx­ter men även en del rari­te­ter som t.ex. flera arter orkidéer. Sällsynta träd är ett annat stort intres­se och vi för­sö­ker kläm­ma in så många som möj­ligt utan att det blir en skog. Om väd­ret tillå­ter finns det kaffe och kakor till försäljning.
Elisabet & Hans Kristensson, Flädie bäck­väg 1, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Besök gärna:

Trädgårdsbutiken Flädie

Flädie kyrk­väg 27, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Klockan 15 öpp­nar så den sista träd­går­den, där vi också firar vårt jubi­le­um med lite mat och dryck. Se sepa­rat inbju­dan.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Marie & Jan-Åke Larsson

Trädgården, som är cirka 5000 m2, utvid­ga­des med en bit åker 2001. Nu finns sling­ran­de gång­ar mel­lan många peren­ner, bus­kar och träd, damm, rho­do­dendron, vin­gång, äppe­lal­lé, rosen­gång etc.
Järnställningar och väx­ter till försäljning.
Marie & Jan-Åke Larsson, Kvarntorp Nordanå, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp
Vägbeskrivning: Från väg 11 (mel­lan Malmö och Staffanstorp) följ Nordanå-skyl­tar. Vid Nordanå med pil väns­ter – kör rakt fram. Första går­den på väns­ter sida.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.