Alla inlägg taggade med: Peter Linder

Parasollblad (Astilboides tabularis). Foto: Peter Linder.

Lucka 9 – parasollblad

Lucka 9 kom­mer från plant­sko­lis­ten Peter Linder i Köinge: Om jag skall göra en växt­kom­po­si­tion blir jag extra glad om för­hål­lan­de­na tillå­ter mig att använ­da para­soll­bla­det, Astilboides tabu­la­ris. Har man en wood­land-situ­a­­tion med mull­rik, fuk­tig­hets­hål­lan­de jord är det per­fekt att plan­te­ra denna perenn som med sina jät­te­blad all­tid blir en myc­ket tyd­lig kon­trast till alla andra väx­ter. På bil­den här i sam­språk men Thalictrum ’Elin’. På för­som­ma­ren utveck­las höga stäng­lar med vita vipp­for­mi­ga blom­mor likt en jät­teastil­be. Med vän­li­ga häls­ning­ar Peter Linder, plant­sko­list och växt­kom­po­si­tör Parasollblad är en av de väx­ter som Peter Linder har plan­te­rat i Turbo-trädgården.

Näsduksträd maj 2014. Foto: Dan Abelin.

Arboretumvisning 4 oktober

Lördagen den 4 okto­ber 2014 öpp­nar Peter Linder sin plant­sko­la för oss träd­gård­s­ama­tö­rer och gör en vis­ning av deras arbo­re­tum. Det kom­mer bli under­bart att se alla dessa träd och väx­ter i sina höst­fär­ger. Plantskolan öpp­nar kloc­kan 10 och Peters vis­ning blir cirka 11. Ta till­fäl­let i akt och besök denna spe­ci­el­la plant­sko­la i sin höst­skrud. Vi ses den 4 okto­ber. Läs mer om Peter Linder och Linderslunds arbo­re­tum i Skånska Dagbladet. Adress: Peter Linder, Köinge 6902, Hörby E‑post: peter@lindersplantskola.se Vägbeskrivning på Linders Plantskola. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Evenemanget på Facebook

Hos Inga Brolin. Foto: Mari Zander.

Öppen trädgård i Mellanskåne 6 juni 2013

Torsdagen 6 juni 2013 är det Trädgårdsamatörernas dag och den förs­ta dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Inga Brolin Trädgård på Linderödsåsen vid en gam­mal bond­gård i skogs­kan­ten. Bland annat med rho­do­dendron, pio­ner, kle­ma­tis, iris, lil­jor och hostor. Dessutom kobra­kallor, dag­lil­jor, jul­ro­sor och skugg­väx­ter. Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Ewa Mellerström & Lars Malmgren Trädgården är en vil­la­träd­gård i Hörby på cirka 1100 m² som är upp­byggd med träd­gårds­gång­ar och plan­te­ring­ar vil­ket ger käns­lan av olika rum. Surjordsväxter – t.ex. rho­do­dendron, Pieris och Kalmia – har en bety­del­se­full roll i träd­går­den. En damm har en cen­tral pla­ce­ring och den har flera vack­ra bus­kar och träd såsom Halesia, Acer, Magnolia, Catalpa, Cornus kousa, Cornus flo­ri­da m.m. I träd­går­den ryms även rosor, cle­ma­tis och en del peren­ner. Innerträdgården är till viss del inspi­re­rad av var­ma­re bredd­gra­der och där ryms även mind­re här­di­ga väx­ter såsom oliv och citrus. Ewa Mellerström & Lars Malmgren, Skolgatan 10, Hörby Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Anita Lassing Det …