Öppna trädgårdar 12–13 juni 2021

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Riksmötet i Skåne 2021 är inställt, men till­sam­mans med träd­gårds­ä­gar­na har vi beslu­tat att under hel­gen den 12–13 juni ändå väl­kom­na er alla som läng­tar efter att besö­ka lika­sin­nan­de, utby­ta erfa­ren­he­ter, hand­la väx­ter och umgås utom­hus – om än på respekt­fullt avstånd. – INSTÄLLT.

Tjugo träd­gårds­ä­ga­re, sprid­da över hela Skåne, har för­be­rett sig på att ta emot besök. Med egna bilar kan var och en pla­ne­ra sin egen trädgårdsrunda.

Pdf med hel­gens öppna trädgårdar.
Pdf med över­sikts­kar­ta över hel­gens öppna trädgårdar.

Öppet 12–13 juni 2021 kl. 10–16 där inget annat anges. Förhandsboka tid där så anges.

1 Sture Bengtsson

Ö. Vemmenhög 51, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0737–174009.
Gårdens gamla park­mil­jö har utveck­lats till en wood­land­träd­gård med stora sam­ling­ar av bland annat rodo­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö: mandarin­gran, kej­sar­träd och många mag­no­li­or och rodo­dendron med fint indument.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
2 Anna & Rickard Carlsson

Ängeltoftavägen 111, Ängelholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0705–168087.
Stor, artrik träd­gård på lan­det med myc­ket peren­ner, bland annat hostor bland bus­kar och träd. Fruktträdgård, kök­s­land, dam­mar och en park­lik­nan­de del med nya bus­kar, träd och böl­jan­de häc­kar. Det finns ett stort växt­hus med pryd­nads­väx­ter, plan­te­rings­bord och sitt­plats samt ett mind­re växthus.

Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.
Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.
3 Bo Ekström & Anne-Marie Göransson

Majgatan 5, Helsingborg. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–1718489.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Villaträdgård med stora träd och bus­kar. Rumsindelning med många arter. Spaljéer med kläng­väx­ter. Takplantering med peren­ner. Cornus, Viburnum, flera olika mag­no­li­or, Stewartia, krydd­bus­kar, mispel med flera. Många sitt­plat­ser och nytt lusthus.

Hos Bo Ekström och Anne-Marie Göransson i Helsingborg. Privat foto.
Hos Bo Ekström och Anne-Marie Göransson i Helsingborg. Privat foto.
4 Anna & Ulf Hemdal

Jonstorpsvägen 238, Allerum. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 072–7229203, 070–6457668.
Öppet endast lördag.
Villaträdgård med stora träd och bus­kar: bloms­ter­kor­nell, mag­no­lia, ett gam­malt val­nöts­träd ger skydd mot väs­tan­vin­den och skug­ga åt väx­ter­na i wood­lan­det. Antalet rodo­dendron blir allt fler, främst små japans­ka aza­le­or. Sticklingar står på till­växt. Rikligt med pio­ner, såväl busk­pi­o­ner som doft­pi­o­ner. Stenparti med bland annat iri­sar och som­mar­tul­pa­ner (T. spren­ge­ri).

Hos Anna och Ulf Hemdal i Allerum. Privat foto.
Hos Anna och Ulf Hemdal i Allerum. Privat foto.
5 Gun & Dan Jeppsson

Axeltorp Vikens gård 3298, Knislinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0709–281101.
En lum­mig, lant­lig träd­gård på cirka 5000 kvm med utblic­kar mot land­ska­pet. Skogen skyd­dar mot star­ka vin­dar och bidrar till ett gynn­samt mikrokli­mat. Här trivs bland andra katal­pa och bloms­ter­kor­nell. Ett stort urval av kle­ma­tis och rosor sving­ar sig upp­för por­ta­ler. Tidig vår blom­mar jul­ro­sor, följt av pio­ner, gil­le­nia i stora skyar, över­då­di­ga fingerborgsblommor.

Hos Dan och Gun Jeppsson. Privat foto.
Hos Dan och Gun Jeppsson. Privat foto.
6 Anders & Yvonne Johnsson

Sveagatan 3, Munka-Ljungby. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–2939276.
Öppet 10–18.
En samlar­träd­gård med myc­ket mini­barr, ber­be­ris, lön­nar, hostor, orm­bun­kar, ljung, tak­lö­kar, judasträd, mar­torn och lång­blom­man­de peren­ner. Vidare: dvärg­väx­ter av till exem­pel rönn, kas­tanj, hybrid­troll­has­sel, björk, lind, alm. Genom att plan­te­ra kak­tu­sar och delosper­ma i slut­tan­de sand­jord vid söder­ga­veln så trivs de och åter­kom­mer år efter år. Växterna ska vara snyg­ga till­sam­mans under en lång tid och vi har också för­sökt kom­bi­ne­ra väx­ter­na så att fär­ger och for­mer blir vack­ra tillsammans.

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
7 Lennart & Kerstin Karlsson

Sjöboholmsvägen 5, Tjörnarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0734–055250.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Valnötsträd och orm­has­sel från 1980-talet. Växthus och vin­ter­träd­gård som bru­kas året runt. Små sitt­plat­ser i olika delar av träd­går­den. Idag har vi många olika peren­ner: ett stort antal hostor, olika lund- och sur­jord­sväx­ter. Rododendronsläktet (rodo­dendron och japans­ka aza­le­or) har de senas­te åren ökat stort i antal några genom egen förökning.

Hos Lennart och Kerstin Karlsson. Privat foto.
Hos Lennart och Kerstin Karlsson. Privat foto.
8 Jan-Åke & Marie Larsson

Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–6501291.
En lant­bruks­fas­tig­het där vi år 2001 utö­ka­de träd­går­den till cirka 5000 kvm och plan­te­ra­de 500 tujor som läskydd. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd, rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. Växtstöden har vi gjort själ­va. Många väx­ter har varit favo­ri­ter: kle­ma­tis, rodo­dendron, pio­ner, rosor. Projektet nu är att för­sö­ka göra ett litet arbo­re­tum. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
9 Ann Margreth Richard Lundgren & Jan-Erik Lundgren

Grangårdsgatan 5, Hässleholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–8323828.
Öppet 10–18.
Villaträdgård på 785 kvm med lite nivåskill­na­der. Mycket sten, natursten, skif­fer och byas­ten. Vintergröna väx­ter, peren­ner och träd som till exem­pel syd­bok och näs­duksträd. Damm med litet vat­ten­fall som por­lar behag­ligt och ger ro. Armeringsmattor som bil­dar sta­ket och växt­stöd och även andra saker i rost. ”Skelett” av både tujor och ros­tig plåt med kläng­väx­ter i.

Hos Ann Margreth Richard Lundgren och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.
Hos Ann Margreth Richard Lundgren och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.
10 Vibeke & Jan Nilsson

Forestad 4004, Ljungbyhed. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–2692848.
En park­lik­nan­de träd­gård i sko­gen med behag­ligt kli­mat för rodo­dendron, pri­mu­lor, Trillium och hostor. Generösa ytor ger plats för träd såsom bloms­ter­kor­nel­ler, glanskörs­bär, sken­ka­me­lia, katsu­ra, gul­bla­digt kor­stör­ne och mag­no­li­or. Träden är samplan­te­ra­de med rosor, kle­ma­tis, pio­ner, gil­le­nia, lund­doc­ka, akan­tus, nävor. Köksträdgård med ter­rass­od­ling och bän­kar med frösådder.

Hos Vibeke och Jan Nilsson. Privat foto.
Hos Vibeke och Jan Nilsson. Privat foto.
11 Rolf & Ulla Nilsson

Pilfinksgatan 1, Kågeröd. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0702–520511.
Villaträdgård med ter­ras­ser. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion som has­selört, mur­grö­na, mysk­mad­ra, ekbrä­ken, lund­doc­ka, blå­sip­por och vit­sip­por. Överallt möts man av väx­ter i olika skikt, små träd och bus­kar som orm­has­sel, röd­bla­dig has­sel, vildin­sam­la­de arter av pio­ner, lön­nar, rön­nar, mag­no­li­or, snö­droppsträd och pelar­for­ma­de träd. Utanför var­dags­rum­mets skyd­dan­de tak växer enbarr­stall, Pinus monop­hyl­la.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
12 Kaj & Marguerite Nordkvist

Ringvägen 25, Vinslöv. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 044–81872, 0763–246991.
En lum­mig träd­gård på 1000 kvm med sling­ran­de gång­ar kan­ta­de med natursten. Trädgården inne­hål­ler flera olika träd, barr­väx­ter, rodo­dendron och ett stort antal peren­ner. Favoriten är hosta som det finns ett hund­ra­tal av. Här rin­ner en liten bäck som leder till en damm med fis­kar. På den lite tor­ra­re fram­si­dan finns sten­par­ti och tråg med små växter.

Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.
Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.
13 Mona Odelbrink & Gert Persson

Björnstorpsvägen 200, Dösjebro. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0703–228808.
En gam­mal träd­gård på 6000 kvm i lant­lig miljö som är under åter­upp­bygg­nad. Perennrabatter med många arter, träd­gårds­land och några gamla frukt­träd. En stor damm och rik­tigt stora bux­boms­bus­kar, sil­ver­pä­ron, kor­stör­ne, pape­goj­bus­ke, ull­ung­rönn med flera. En ny spaljé/pergola, som avgräns­ning till gran­ne, med olika klät­ter­väx­ter, peren­ner och bus­kar. Det pågår stän­digt nya pro­jekt och planteringar.

Hos Mona Odelbrink och Gert Persson. Privat foto.
Hos Mona Odelbrink och Gert Persson. Privat foto.
14 Birgitta & Lennart Olofsson

Axeltorp 3289, Knislinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0721–743134.
Stor träd­gård som grän­sar till skog och med utsikt över åker och äng. Rum med olika karak­tär, bland annat grus­gård och natur­li­ka plan­te­ring­ar med kor­nell, tulpan­träd, mag­no­li­or med peren­ner som hostor, orm­bun­kar och orkidéer, ovan­li­ga frö­såd­da träd, blom­migt, ätligt och eget smide. Rododendrontjärn, spar­ris­land, ros­grot­ta, dia­bas med mera finns i vårt stora gröna paradis.

Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.
Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.
15 Inger & Mikael Persson

Konga 1276, Kågeröd. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–3725054.
Stora, gamla träd som mag­no­lia, man­chu­risk val­nöt och blod­bok ger karak­tär. Trädgården har var­samt för­ny­ats. Mjuka gång­ar och torv­par­ti­er har ska­pats där sock­blom­mor, jul­ro­sor, hostor och orm­bun­kar domi­ne­rar men även pio­ner. I en damm med näck­ros, kan vi följa troll­slän­dor och sala­mandrar. En bäck och en liten bro har till­kom­mit. Här växer även ätbart som has­sel och äkta kas­tanj som upp­skat­tas av ekor­rar. Björnbär, körs­bärsplom­mon och salm­bär (ja!), äpp­le­träd och minikiwi.

Hos Inger och Mikael Persson. Privat foto.
Hos Inger och Mikael Persson. Privat foto.
16 Lise-Lotte & Mike Pierce

Sotehusvägen 11–0, Skurup. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0733–403806.
Förhandsanmälan. Ingen till­gäng­lig toalett.
Trädgården på 5546 kvm är en här­lig bland­ning av konst­när­lig­het och bota­nisk träd­gård, med en stor sam­ling peren­ner, bus­kar och träd. 1992 fick träd­går­den Sydsvenskans pris som Skånes vack­ras­te träd­gård. Många av väx­ter­na i träd­går­den är egna frö­såd­der, bland annat gink­go­träd och ame­ri­kanskt svart val­nöts­träd. Stora sam­ling­ar av rosor, dag­lil­jor, kle­ma­tis, hostor, pio­ner, busk­pi­o­ner, lil­jor, tak­lök, flox med flera. På vin­tern fram­trä­der de form­klipp­ta figu­rer­na i träd­går­den som mest när de täcks med ett lager lysan­de snö.

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.
Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.
17 Birgitta & Göran Rosendahl

Åsbogatan 14, Ängelholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–6183503.
En träd­gård på cirka 850 kvm med ovan­li­ga väx­ter, strikt form­klipp­ta barr­väx­ter, sling­ran­de gång­ar under upp­vux­na rodo­dendron, damm med vat­ten­fall och oran­ge­ri. Entréplanet har cypres­ser i geo­met­ris­ka for­mer bland hög­res­ta, stra­ma gra­nit­block. Blomsterkornell och blå­regn mju­kar upp. Genom en port möts man av en fro­dig gröns­ka och nedan­för bre­der träd­går­den ut sig i eta­ger ner till Rönne å. Bland ovan­li­ga träd kan näm­nas narr­bus­ke. Här sam­sas rosor och kle­ma­tis och små rari­te­ter som Persicaria micro­cep­ha­la ’Purple fantasy’.

Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.
Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.
18 Kerstin & Lars Sjörén

Mejselvägen 8, Hässleholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0705–510135.
En vil­la­träd­gård på cirka 1000 kvm med flera rabat­ter, damm med guld­fis­kar, sling­ran­de gång­ar mm. Tomten vet­ter mot en skogs­bac­ke med stora bokar som ska­par ett ”tak” över en del av träd­går­den. I oran­ge­ri­et över­vint­rar alla Medelhavsväxterna. Det finns många sitt­plat­ser, ta gärna med egen fika­korg. Trädgården har två eta­ger som för­binds med en trap­pa. Även mind­re nivåskill­na­der finns. För mer info och bil­der goog­la på Kerstin och Lars träd­gård Hässleholm

Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.
Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.
19 Lars & Annika Svensson

Skivarp 1647, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0701–498351.
Vägbeskrivning: Inne i Skivarp, kör söderut på Krabbeholmsvägen, när asfal­ten tagit slut lig­ger går­den till höger.
Några hund­ra meter från syd­kus­ten bor Annika och Lars Svensson. Här finns många bus­kar och träd som är exo­tis­ka även med skåns­ka mått mätt, en del är egen för­ök­ning med frön och stick­ling­ar. En kine­sisk sekvo­ja har hun­nit bli tre meter hög. Här hit­tar man också kej­sar­träd, tul­panträd, ambra­träd, skruvro­bi­ni­an ’Twisty Baby’, pagod­kor­nell, kinesträd, fri­lands­kle­ro­dendron. Den lilla banan­plan­tan får för­stås vin­ter­skydd i form av fri­go­lit och gun­ne­ran täcks med ett par balar halm. En liten (än så länge) trum­petran­ka blom­mar i brand­gult i juli.

Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.
Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.
20 Birgitta Liljedahl Andersson & Eric Andersson

Storgatan 9, Bromölla. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0763–293041.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Tomten på 1376 kvm lig­ger nära Ivösjön och Valjeviken i nord­öst­ra Skåne. Växtzon mel­lan 1 och 0. Sju träd­gårds­rum är for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. De vin­ter­grö­na väx­ter­na utgör stom­me och mot­tot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, 140 sor­ter rodo­dendron, kal­mia, buskros­ling, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera.

Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.
Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.

Riksmötet 2021 inställt

Riksmötet 2021 INSTÄLLT

Vi har i STA Skånekretsens sty­rel­se beslu­tat att stäl­la in årets pla­ne­ra­de riksmö­te i Ystad 11–13 juni. Det sam­man­tag­na pan­de­mi­lä­get med smitt­sprid­ning, restrik­tio­ner och för­skju­ten vac­ci­na­tions­takt gör att vi fat­tat detta beslut redan nu innan påsk.

Det är med tungt hjär­ta vi skic­kar detta brev till er. Precis som alla som anmält sig till mötet har vi verk­li­gen sett fram emot ett riksmö­te i Skåne. Nu läm­nar vi istäl­let över sta­fett­pin­nen till Älvsborgskretsen, den krets som ska ta vid efter oss. Och vi hop­pas att Sällskapet Trädgårdsamatörerna ska kunna träf­fas där under som­ma­ren 2022.

Som ni alla vet gäl­ler fort­satt skärp­ta restrik­tio­ner p.g.a. covid-19 med max­i­malt 8 del­ta­ga­re vid all­män­na sam­man­koms­ter, offent­li­ga till­ställ­ning­ar och pri­va­ta till­ställ­ning­ar i loka­ler utan­för det egna hem­met (som fest­lo­ka­ler). Vaccineringen har av många olika anled­ning­ar dra­git ut mer på tiden än myn­dig­he­ter­na hop­pa­des på initialt.
Folkhälsomyndigheten bedö­mer att det finns risk för ännu en smitt­sprid­ningstopp (tred­je vågen) under våren 2021 – en kraf­tig ökning är redan på gång i stora delar av landet.

Vi ser allt­så inget som tyder på att läget kom­mer att för­änd­ras de när­mast kom­man­de måna­der­na på ett sätt som gör det möj­ligt att hålla ett riksmö­te, hur gärna vi än hade öns­kat det. Vi måste med­ver­ka till att begrän­sa smitt­sprid­ning­en och sätta alla del­ta­ga­res hälsa i förs­ta rummet.

Denna infor­ma­tion läggs ut på vår webb­plats och på Facebook sam­ti­digt som detta mejl skic­kas ut.

Alla som anmält sig till riksmö­tet i Ystad får peng­ar­na tillbaka.

Separat infor­ma­tion skic­kas ut till de träd­gårds­ä­ga­re som skul­le öpp­nat sina träd­går­dar under riksmötet.

Ta hand om er!

Med för­hopp­ning om ett fint träd­gårds­år för alla!
Lena Eidevall
ord­fö­ran­de STA Skånekretsen

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.