Frödistributionen behöver dig!

Fröpåsar. Foto: Lotta Björnlund.

Uppdatering 5 novem­ber 2018: NU har vi fått många nya hän­der till frödis­tri­bu­tio­nen. Tack! Fler behövs inte denna omgång.

Vill du hjäl­pa till att skic­ka ut frön från STA:s frö­lis­ta under några tim­mar i januari–mars?

Frödistributionen i Skåne sker från en lokal i Malmö, och vi har en huvud­pe­ri­od under andra hal­van janu­a­ri och där­ef­ter några mind­re insat­ser med efter­be­ställ­ning­ar. Vi är i dag en grupp om cirka fem, sex per­so­ner men vill gärna knyta ytter­li­ga­re några per­so­ner till grup­pen. Normalt är vi två som ploc­kar sam­ti­digt, men det går utmärkt att köra ett pass själv när det pas­sar på dag- eller kvälls­tid. Man job­bar hur lite eller myc­ket man vill och kan, kanske en hand­full pass om unge­fär två tim­mar per gång. Vi bör­jar med att äta soppa hemma hos frö­ge­ne­ral Göran Fries i Lund, för­mod­li­gen i decem­ber eller januari.
Välkommen till frödistributionen!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lotta Björnlund på
e‑post lotbjo007@gmail.com eller
tele­fon 0733–424904

Vill du ta över STA:s frödistribution?

Nu har turen/möjligheten kom­mit till Skåne – en av våra störs­ta kret­sar – att få ta hand om frödistibutionen.

Wiggo, som har varit ansva­rig de senas­te fem åren, har flyt­tat till Roslagen och grup­pen har splitt­rats och STA behö­ver en ny frö­för­med­ling. Att arbe­ta i frö­för­med­ling­en är både roligt och meningsfullt.

Vilka resurser krävs?

En lokal eller ett rum (ingen dyr hyra) måste fin­nas där man kan stäl­la upp ett antal frö­fack. Dessa fack används i cirka tre måna­der, sen ska de kunna stå kvar i lokalen.

Arbetsuppgifter som behövs är följande:

  1. En huvud­an­sva­rig som tar emot frö­pa­ket från de som por­tio­ne­rar inkom­na fröer. Denna per­son ska även vara kon­takt­per­son mot frö­för­med­ling­en i övrigt.
  2. Sammanlagt kan det vara 2–3 per­so­ner. Alla har till upp­gift att plocka/packa frö­pa­ket efter data­lis­tor, samt kon­trol­le­ra och skic­ka i väg för­sän­del­ser­na med posten.

När görs jobbet?

  • Insortering efter jul och fram till 8 januari.
  • Första ordi­na­rie utskick sker till 1000–1300 »kun­der« från 10 janu­a­ri. Det tar 7–10 dagar.
  • Andra ordi­na­rie utskick görs till 200–300 »kun­der« och star­tar kring 17–20 januari.
  • Första efter­be­ställ­ning till 100–300 »kun­der«. Start unge­fär 7–10 februari.
  • Därefter några mind­re efter­be­ställ­nings­om­gång­ar fram till 10 mars.

Kostnader?

Porto, kon­tors­ma­te­ri­al och annat som behövs beta­lar frö­för­med­ling­en. Arbetet är ide­ellt. Fika och något gott till bru­kar vi unna oss. Bilersättning utgår.

Får ni någon hjälp?

Datoransvarig är Göran Fries som bor i Lund. Göran skö­ter arbe­tet huvud­sak­li­gen från Lund och finns nära till hands att fråga om allt som rör frö­för­med­ling, dis­tri­bu­tion, data­lis­tor m.m.

Vem känner sig manad att ta sig an fröförmedlingen?

Har du en lokal, lada eller annat utrym­me där fac­ken kan stå kvar hela året? Vill du och några andra i kret­sen ta dig an arbe­tet med att dis­tri­bu­e­ra frö­er­na? Hör av dig!
All infor­ma­tion och hjälp till att star­ta Skånes frö­för­med­ling kom­mer du att få.

Intressserad?

Hör av dig till Göran Fries:
046–24 85 29 eller goran@cs.lth.se
Eller till någon i kret­sens styrelse.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.