Alla inlägg taggade med: STA

Fröpåsar. Foto: Lotta Björnlund.

Frödistributionen behöver dig!

Uppdatering 5 novem­ber 2018: NU har vi fått många nya hän­der till frödis­tri­bu­tio­nen. Tack! Fler behövs inte denna omgång. — Vill du hjäl­pa till att skic­ka ut frön från STA:s frö­lis­ta under några tim­mar i januari–mars? Frödistributionen i Skåne sker från en lokal i Malmö, och vi har en huvud­pe­ri­od under andra hal­van janu­a­ri och där­ef­ter några mind­re insat­ser med efter­be­ställ­ning­ar. Vi är i dag en grupp om cirka fem, sex per­so­ner men vill gärna knyta ytter­li­ga­re några per­so­ner till grup­pen. Normalt är vi två som ploc­kar sam­ti­digt, men det går utmärkt att köra ett pass själv när det pas­sar på dag- eller kvälls­tid. Man job­bar hur lite eller myc­ket man vill och kan, kanske en hand­full pass om unge­fär två tim­mar per gång. Vi bör­jar med att äta soppa hemma hos frö­ge­ne­ral Göran Fries i Lund, för­mod­li­gen i decem­ber eller janu­a­ri. Välkommen till frödis­tri­bu­tio­nen! Vill du veta mer? Hör av dig till Lotta Björnlund på e‑post lotbjo007@gmail.com eller tele­fon 0733–424904

Vill du ta över STA:s frödistribution?

Nu har turen/möjligheten kom­mit till Skåne – en av våra störs­ta kret­sar – att få ta hand om frödis­ti­bu­tio­nen. Wiggo, som har varit ansva­rig de senas­te fem åren, har flyt­tat till Roslagen och grup­pen har splitt­rats och STA behö­ver en ny frö­för­med­ling. Att arbe­ta i frö­för­med­ling­en är både roligt och menings­fullt. Vilka resur­ser krävs? En lokal eller ett rum (ingen dyr hyra) måste fin­nas där man kan stäl­la upp ett antal frö­fack. Dessa fack används i cirka tre måna­der, sen ska de kunna stå kvar i loka­len. Arbetsuppgifter som behövs är föl­jan­de: En huvud­an­sva­rig som tar emot frö­pa­ket från de som por­tio­ne­rar inkom­na fröer. Denna per­son ska även vara kon­takt­per­son mot frö­för­med­ling­en i övrigt. Sammanlagt kan det vara 2–3 per­so­ner. Alla har till upp­gift att plocka/packa frö­pa­ket efter data­lis­tor, samt kon­trol­le­ra och skic­ka i väg för­sän­del­ser­na med pos­ten. När görs job­bet? Insortering efter jul och fram till 8 janu­a­ri. Första ordi­na­rie utskick sker till 1000–1300 »kun­der« från 10 janu­a­ri. Det tar 7–10 dagar. Andra ordi­na­rie utskick görs till 200–300 »kun­der« och star­tar kring 17–20 janu­a­ri. Första efter­be­ställ­ning till 100–300 »kun­der«. Start unge­fär 7–10 feb­ru­a­ri. Därefter några mind­re efter­be­ställ­nings­om­gång­ar fram till 10 mars. Kostnader? Porto, kon­tors­ma­te­ri­al och annat som behövs beta­lar frö­för­med­ling­en. Arbetet är ide­ellt. Fika …

Följ med till Irland i maj 2014

Det finns fort­fa­ran­de plat­ser kvar till Sällskapet Trädgårdsamatörernas Irlandsresa i maj. Läs mer i denna pdf: Inbjudan till STA:s Irlandsresa (3MB). Sista anmäl­nings­dag är 30 janu­a­ri. Observera att rätt bank­gi­ro­num­mer för inbe­tal­ning av anmäl­nings­av­gif­ten är 115‑4251. Resan utgår från Dublin 10–17 maj 2014. Pris i dub­bel­rum cirka 8800 kro­nor. Pris i enkel­rum cirka 11700 kro­nor. Detta ingår: hotell med fru­kost 7 nät­ter 3 mid­da­gar 3 lun­cher entré­av­gif­ter 6 dagars buss­re­sa Detta till­kom­mer: flyg­re­sa tur och retur 3 mid­da­gar 3–4 lun­cher Nyttiga län­kar för mer infor­ma­tion om Irlandsresan: Grand Hotel Malahide National Botanic Gardens of Ireland Dublin Garden Group Gardenworld Kilquade Mount Venus Nursery