Öppen trädgård i Malmö–Lund 16 juni 2013

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Söndagen 16 juni 2013 är det den tred­je dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Dagen avslu­tas med ett kvälls­ar­range­mang (anmä­lan krävs). Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10–15. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Hos Håkan Straub och Karin Gunnefur. Privat foto.
Hos Håkan Straub och Karin Gunnefur. Privat foto.
Håkan Straub & Karin Gunnefur

Villatomt på 750 m2. Hörntomten har många rum, två växt­hus, damm med fis­kar, myc­ket träd och form­klippt. Perennrabatter i olika färgska­lor. Ingen gräsmatta.
Håkan Straub & Karin Gunnefur, Korsåkersvägen 25, Vallkärra
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hamamelis intermedia. Foto: Monica Bjerkeus.
Hamamelis inter­me­dia. Foto: Monica Bjerkeus.
Gullan Andersson

Stopet 2 i Lund är en rad­hus­fas­tig­het från 1919 med en lång­smal träd­gård på 400 m2. Sedan 1995 leker, nju­ter och fan­ti­se­rar jag här. På våren blom­mar sko­gar av tul­pa­ner och andra lök­väx­ter, rabat­ter­na växer kon­ti­nu­er­ligt och är fyll­da av prun­kan­de peren­ner på som­ma­ren. Träd med sär­skil­da karak­tär­se­gen­ska­per är favo­ri­ter och ska­par fan­tas­tis­ka fär­ger på hös­ten. Växtmaterial, ste­nar och roli­ga fynd åter­an­vänds fli­tigt i ska­pan­det av små mil­jö­er och stil­le­ben att vila ögo­nen på.
Gullan Andersson, Hantverksgatan 24, Lund
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Eric & Inger Andersson i Staffanstorp. Privat foto.
Hos Eric & Inger Andersson i Staffanstorp. Privat foto.
Eric & Inger Andersson

En träd­gård med många vin­ter­grö­na form­klipp­ta väx­ter och rabat­ter med olika peren­ner som öar i gräs­mat­tan. Genom rabat­ter­na sling­rar sten­lag­da gång­ar och det finns många sitt­plat­ser att slå sej ner på. Trädgårdskonst och annat trä­hant­verk finns till försäljning.
Eric & Inger Andersson, Nordstrands väg 21, Staffanstorp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.
Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.
Carl-Göran Sjöstedt

En träd­gård på cirka 1000 m2 som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i olika stor­le­kar. Växtsortimentet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Trädgården har också många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till försäljning.
Carl-Göran Sjöstedt, Tibastgränd 20, Bara
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jörgen Palm i Bjärred. Privat foto.
Hos Jörgen Palm i Bjärred. Privat foto.
Jörgen Palm

Trädgården har många stora träd som ger karak­tär av en mogen träd­gård. Den inne­hål­ler van­li­ga väx­ter med myc­ket mark­täc­kan­de, bux­bom, vat­ten och ett för­sök till harmoni.
Jörgen Palm, Konsulentvägen 9, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Anna-Stina Olsson i Bjärred. Privat foto.
Hos Anna-Stina Olsson i Bjärred. Privat foto.
Anna-Stina Olsson

En gans­ka liten men väl­pla­ne­rad träd­gård med nog­grant sam­man­sat­ta växt­val både vad gäl­ler färg och form. Trädgården går i fina pastell­fär­ger främst i olika blå toner. Som ”ett litet smyc­ke” har någon beskri­vit denna trädgård.
Anna-Stina Olsson, Trastvägen 8, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Elisabet & Hans Kristensson. Privat foto.
Hos Elisabet & Hans Kristensson. Privat foto.
Elisabet & Hans Kristensson

En träd­gårds­tomt på cirka 1500 m2 med många rabat­ter. Där finns flera sur­jordsplan­te­ring­ar, sten­par­ti­er och peren­na plan­te­ring­ar. Trädgården inne­hål­ler många mor­mors­väx­ter men även en del rari­te­ter som t.ex. flera arter orkidéer. Sällsynta träd är ett annat stort intres­se och vi för­sö­ker kläm­ma in så många som möj­ligt utan att det blir en skog. Om väd­ret tillå­ter finns det kaffe och kakor till försäljning.
Elisabet & Hans Kristensson, Flädie bäck­väg 1, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Besök gärna:

Trädgårdsbutiken Flädie

Flädie kyrk­väg 27, Bjärred
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Klockan 15 öpp­nar så den sista träd­går­den, där vi också firar vårt jubi­le­um med lite mat och dryck. Se sepa­rat inbju­dan.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Marie & Jan-Åke Larsson

Trädgården, som är cirka 5000 m2, utvid­ga­des med en bit åker 2001. Nu finns sling­ran­de gång­ar mel­lan många peren­ner, bus­kar och träd, damm, rho­do­dendron, vin­gång, äppe­lal­lé, rosen­gång etc.
Järnställningar och väx­ter till försäljning.
Marie & Jan-Åke Larsson, Kvarntorp Nordanå, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp
Vägbeskrivning: Från väg 11 (mel­lan Malmö och Staffanstorp) följ Nordanå-skyl­tar. Vid Nordanå med pil väns­ter – kör rakt fram. Första går­den på väns­ter sida.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Nya hedersmedlemmar i Skånekretsen 2013

Årsmötet i feb­ru­a­ri 2013 utsåg Håkan Straub och Torbjörn Söderlund till nya heders­med­lem­mar i Skånekretsen.

Styrelsens motivering

Det är vik­tigt att vi upp­märk­sam­mar excep­tio­nel­la insat­ser man gjort för­e­ning­en. Först och främst natur­ligt­vis för att visa dem vår upp­skatt­ning och tack, men också som inspi­ra­tion för oss andra. Det man får är evig ära och betalt med­lem­skap så länge man öns­kar kvar­stå i föreningen.

Torbjörn och Håkan blev med­lem­mar båda för cirka 20 år sedan. Torbjörn är mång­å­rig krets­tid­nings­re­dak­tör, ja han t.o.m. star­ta­de den. Genom latin­sko­lan som pub­li­ce­ra­des i tid­ning­en, lärt många av oss ett och annat. Torbjörn med hust­ru Margareta bor utan­för Anderslöv och har en myc­ket vac­ker park­lik­nan­de träd­gård, som han ibland öpp­nat för oss med­lem­mar. Torbjörn har även varit leda­mot i krets­sty­rel­sen och tills häromå­ret varit sam­man­kal­lan­de i valberedningen.

Håkan är som ni alla vet vår lök­ex­pert par excel­lan­ce. Han har också varit riks­bib­li­o­te­ka­rie. Han har till­sam­mans med sin Karin, arbe­tat i Skånestyrelsen flera år. Han öpp­nar träd­går­den i Lund för oss med­lem­mar lite då och då, en ovär­der­lig insats för att spri­da kun­skap, inspi­ra­tion och ren och skär träd­gårds­gläd­je. Säkert är ni många som hand­lat av Håkan och Karin på våra växt­mark­na­der på Alnarp.

Det är vår för­hopp­ning att med­lem­mar­na utser dessa syn­ner­li­gen väl­för­tjän­ta her­rar till våra nya hedersmedlemmar!

Vi har föl­jan­de heders­med­lem­mar i kretsen:
Inger Persson, Råå, Inga Brolin, Hörby, Elsie & Yngve Bernhardsson, Malmö, Ella & Allan Nantin, Malmö, Curt-Allan Håkansson, Malmö.

Styrelsen

Årsmöte 2013 (26 februari)

Tulipa humilis 'Albacaerulea Oculata'. Foto: Dan Abelin.

I feb­ru­a­ri star­tar vi Skånekretsens 50-års­fi­ran­de med års­mö­te och sed­van­li­ga för­hand­ling­ar. Författaren, estra­dö­ren och träd­gårds­in­stal­la­tö­ren Henrik Valentin kom­mer och pra­tar »Om lus­ten att träd­går­de­ra«.
Kvällen avslu­tas med bull­ka­las. Ta med dig kaffe/te, så bju­der vi på hem­bak­ta bul­lar och kakor.

Tisdag 26 feb­ru­a­ri 2013, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas

1a. Parentation

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare

5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts

6. Dagordningen fastställes

7. Verksamhetsberättelsen 2012, före­drag­ning och godkännande

8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande

9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2012 års förvaltning.

11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie leda­mö­ter: Avgående efter 2 år är Lotta Björnlund, kassör/viceordförande, Gun Bengtsson, sekr, Mari Zander, leda­mot, samt Bengt Åkesson, leda­mot (avböjt omval)
Suppleanter: Avgående efter 1 år Monica Bjerkéus och Thomas Bergqwist (avböjt omval).

12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Suppleant: Avgående Anette Persson.

13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.

14. Verksamhetsplan för 2013, före­drag­ning och godkännande

15. Budget 2013, före­drag­ning och godkännande

16. Kretsavgift för 2014 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100:- (nytt från 2013).

17. Avtackning.

18. Styrelsens förslag.
1. Regelverk för kret­sens resor, avbeställning.
2. Förslag nya heders­med­lem­mar; Håkan Straub & Torbjörn Söderlund

19. Övriga frågor.
Jubileumsåret – en introduktion

20. Mötet avslutas.

OBS! Vi bju­der på bul­lar och kakor. Ta med eget kaffe/te!
Du som har spe­ci­al­be­hov, vän­li­gen ta med eget kaffebröd.

Evenemanget på Facebook