Välkomstträffar 2018 – för dig som är ny medlem

Parnassia foliosa var. foliosa. Foto: Dan Abelin.

Välkomstgruppen är tänkt för dig som nyli­gen har gått med i vår för­e­ning. Hjärtligt väl­kom­men till kret­sens väl­komst­träf­far 2018!

Det bru­kar bli en grupp med vari­e­ran­de erfa­ren­he­ter av träd­gård och väx­ter. Några kan vara rik­ti­ga »jord­gub­bar/-gum­mor«, andra har pre­cis bli­vit med bal­kong eller träd­gård och fått ett nytt intres­se. Tillsammans besö­ker vi några av våra med­lem­mars träd­går­dar, byter erfa­ren­he­ter och kun­ska­per samt lär känna både varand­ra och andra. Vi träf­fas fem gång­er i maj och juni. Vi bör­jar kloc­kan 18 vid den träd­gård som vi ska besö­ka, lyss­nar på »träd­gårds­mäs­ta­ren« och får en inblick i just denna träd­gårds karak­tär och ursprung. Besöken bru­kar vara i 2–2 ½ timmar.

Är du intresserad?

Kontakta Gunnilla Garmer, på e‑post bellis@garmer.se före 1 april. Deltagarantalet är begränsat.

Obs! Tänk på att du måste kunna ta dig till träd­går­dar i Malmö-Lund-Helsingborgsområdet på egen hand och vara där kloc­kan 18.00 vid fem vardagskvällar.

Läs mer om väl­komst­träf­far­na på www.skanekretsen.se/valkomsttraffar

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.