Lucka 11 – sandoxalis

Sandoxalis (Oxalis adenophylla 'Tora'). Foto: Gerben Tjeerdsma.

Lucka 11 kom­mer från träd­gårds­mäs­ta­ren Gerben Tjeerdsma, som nume­ra hål­ler till på Vargaslätten:

Sandoxalis, Oxalis ade­nop­hyl­la ’Tora’.

I alpin­hu­set på Göteborgs botan odla­de jag på 90-talet många fina väx­ter från Sydamerika. Tyvärr gick det inte så bra. Kinkiga små alpi­ner som inte ville som jag. På den tiden fanns det inte infor­ma­tion om hur man skul­le odla dem, så jag gjor­de som jag blev tillsagd.

Efter många år av odlings­mot­gång­ar fick jag i decem­ber 2003 åka till Argentina för att stu­de­ra väx­ter­na på plats. Flera frå­gor skul­le besva­ras: Hur är väd­ret där de växer och hur ser ståndor­ten ut? Hur är det med drä­ne­ring, vat­ten, sol, skug­ga, jord, mine­ra­ler etc.? På resan med mig hade jag min hust­ru och nio­å­ri­ga dot­ter. Jag fick lära mig myc­ket och myc­ket hade jag gjort fel.

Sandoxalis (Oxalis adenophylla 'Tora') i Argentina 2003. Foto: Gerben Tjeerdsma.
Sandoxalis (Oxalis ade­nop­hyl­la ’Tora’) i Argentina 2003. Foto: Gerben Tjeerdsma.

I en öppen glänt i en gles barr­skog på Passo de Cordoba såg min dot­ter och jag många fina exem­plar av san­dox­a­lis, Oxalis ade­nop­hyl­la. En indi­vid hade fler blom­mor än andra och fär­gen var myc­ket mör­ka­re. En liten bit av den plan­tan tog jag med mig till Göteborg och jag döpte den till ’Tora’. I 2008 fick min ’Tora’ en fin utmär­kel­se i Wisley Gardens av The Joint Rock Committee. Jag odlar den i en närings­fat­tig sand/grus eller torv­bädd och på soli­ga platser.

Sandoxalis (Oxalis adenophylla 'Tora') på utställning i Wisley. Foto: Don Peace.
Sandoxalis (Oxalis ade­nop­hyl­la ’Tora’) på utställ­ning i RHS Garden Wisley. Foto: Don Peace.

Fler bil­der från Argentina finns på Gerbianska träd­går­dens webbplats.

Resa till Vargaslätten och Gerbens plantskola 24 juni 2020

Besök i Vargaslätten 2013. Foto: Dan Abelin.

Skånekretsen har ju varit tvung­na att inskrän­ka sin verk­sam­het i dessa virus­ti­der. Men här kom­mer en möj­lig­het att besö­ka Vargaslätten, Simlångsdalen, med Gerben Tjeerdsmas plant­sko­la i en liten grupp av föreningsmedlemmar.

Förutsättningen är för­stås att var och en för egen del anser att det är möj­ligt uti­från Folkhälsomyndighetens råd, är frisk, kan ta sig dit i egen bil och är beredd på att hålla avstånd under alla akti­vi­te­ter under utom­hus­be­sö­ket. Guidningen i par­ken inne­bär gång i ter­räng, bit­vis brant.

Tid: Onsdagen den 24 juni. Vi träf­fas vid ingång­en från plant­sko­lan cirka kl. 11. Exakt tid kommer.

Pris

Kostnad: 490 kr/person. Kostnad för ett par: 650 kr (en bok).
I kost­na­den ingår fika med kaffe, ost­fral­la, kaka och dryck, cirka 30 minu­ters före­läs­ning om Sigfrid Ericson, guid­ning i par­ken ca 1,5 timme, besök i stor­stu­gan samt boken Sigfrid Ericson och Vargaslätten av Jan Jörnmark.

Anmälan

Välkommen med anmä­lan till Ingrid (ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 0733–14 77 81). Anmälan är bin­dan­de och ska göras senast 12 juni 2020.

Efter anmä­lan kom­mer sna­rast besked om du kom­mit med och efter detta måste inbe­tal­ning ske senast 17 juni till bank­gi­ro 354‑7114 eller med swish 1234 6777 04. Ange namn och Vargaslätten.

Vi kan vara högst tjugo per­so­ner och om någon får för­hin­der gäl­ler Skånekretsens skanekretsen.se/resevillkor.

Med en för­hopp­ning att det ska bli ett min­nesvärt besök.

Reseledare

Ingrid Sjöberg och Thorbjörn Andersson

Webbadress

Vargaslätten: vargaslatten.se
Gerbianska träd­går­den: gerbianska.com

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.