Välkommen till våra skånska trädgårdar!

[yellow_box]Obs! Årets riksmö­te är inställt – upp­skju­tet. Läs mer på skanekretsen.se/inget-riksmote-i-skane-i-ar-men-ar-2021/[/yellow_box]

Bussbesöken i en rad olika träd­går­dar hör till riksmö­tets abso­lu­ta höjd­punk­ter. 31 träd­går­dar över hela Skåne finns med i årets program.

Hos Stefan Magnusson (Höör). Privat foto.
Hos Stefan Magnusson (Höör). Privat foto.

På de skåns­ka slät­ter­na med vida utblic­kar över land­ska­pet kan det vara tack­samt att anläg­ga träd­går­dar. De långa sikt­lin­jer­na, näs­tan oänd­li­ga och de mjukt böl­jan­de kul­lar­na som tonar bort vid hori­son­ten ger behag­lig inram­ning. Det öppna land­ska­pet ger också vin­dar­na fritt spel­rum och vi möts ofta av läplan­te­ring­ar och till och med upp­bygg­da val­lar mot väs­tan­vin­den som kan vara obarmhärtig.

Hos Marianne och Erik Gyllstedt (Skurup). Privat foto.
Hos Marianne och Erik Gyllstedt (Skurup). Privat foto.

Stora lantliga trädgårdar

Trädgårdarna på lan­det har ofta gene­rö­sa ytor som gör det möj­ligt att plan­te­ra träd och bus­kar och låta dem utveck­las under många år. I äldre träd­går­dar kom­mer ni att se stora mag­no­li­or, kau­ka­sisk ving­nöt (Pterocarya frax­ini­fo­lia) med vri­lar på stam­men, näs­duksträd (Davidia invo­lucra­ta) med ”näs­du­kar” som svä­var högt över huvu­det, ken­tuckykaf­fe-träd (Gymnocladus dio­icus) som fått grovt fårad bark, snö­droppsträd (Halesia) som lyf­ter sina rosa ”drop­par” till blom­mor så att man kan titta in, hjul­träd (Trochodendron ara­li­o­i­des) och bloms­ter­kor­nel­ler­na (Cornus flo­ri­da) med sina krit­vi­ta, stora blom­mor som man får böja på huvu­det – bakåt – för att se i all sin glans.
De väl till­tag­na ytor­na ger också plats för peren­ner i kom­po­si­tio­ner. De kan också tillå­tas att spri­da sig, en flera kvadrat­me­ter stor yta med alströ­me­ria ger också en upplevelse.

Hos Inger och Mikael Persson (Konga). Privat foto.
Hos Inger och Mikael Persson (Konga). Privat foto.

Lite ovanligare träd

En del har skyd­dan­de skog som när­mas­te gran­ne och här kom­mer ni att få se tul­panträd (Liriodendron tuli­pi­fe­ra), kor­stör­ne (Gleditsia tri­acant­hos) med obarm­här­ti­ga tag­gar, och rosor som tillåts svinga sig högt och låta de blom­man­de gre­nar­na att välla fram ohäm­mat. Ibland smy­ger sig träd­går­den ut bland trä­den och sam­sas med det vilda.
När res­ter­na av gamla träd fått flyt­ta in i träd­går­den kal­lar man det för ”stum­pe­ry gar­den” i England. Vi har inget bra namn på detta, men exem­pel finns.

Små trädgårdspärlor

Trädgårdarna i stä­der och sam­häl­len ger andra upp­le­vel­ser. Det begrän­sa­de utrym­met inbju­der till väl valda mind­re träd med vack­ra stam­mar, form­klipp­ning, mini­barr­väx­ter, sten­par­ti­er, odling i tråg och i ”stran­da­de skepp”, kom­po­si­tio­ner på mind­re ytor, som krä­ver inten­siv sköt­sel och säker käns­la för färg och form. Här växer ama­tör­väx­ter­na tätt.
Hosta är en omtyckt växt, bla­dens fär­ger i olika kom­bi­na­tio­ner, stor­lek och form lik­som blom­mor­nas färg, stor­lek och doft utma­nar sam­lar­na. Kobrakallorna (Arisaema) i olika for­mer ger också utma­ning som många inte kan mot­stå, lik­som orkidéer­na. Trumpetrankan (Campsis radi­cans) är säll­synt, men dess ymni­ga, brand­gu­la kas­ka­der av blom­mor kan ses välla över plank eller mot en vägg. Gunneran är också säll­synt och odlas bara av dem som är bered­da att täcka med halm som iso­le­ring mot kyla, plast mot regn och ett litet hus som skydd mot vin­dar­na. Sådana med­lem­mar har vi också.

Hos Carl-Göran Sjöstedt (Bara). Privat foto.
Hos Carl-Göran Sjöstedt (Bara). Privat foto.

Rododendronsamlare

Vi har flera fram­stå­en­de sam­la­re bland våra med­lem­mar, inte minst av rodo­dendron. Det är också flera som frö­sår och för­äd­lar för att få fram nya sor­ter, till exem­pel med vac­kert indu­ment (skyd­dan­de filt­skikt på under­si­dan av bladen).
Det skåns­ka kli­ma­tet ger möj­lig­he­ter att plan­te­ra träd av ovan­li­ga­re slag. Vi har med­lem­mar med stora träd­sam­ling­ar varav många exem­plar här­stam­mar från insam­ling­ar av veten­skap­li­ga expe­di­tio­ner. Upplev en hel lund med mag­no­li­or, bland andra vir­gi­ni­a­mag­no­lia (Magnolia vir­gi­ni­a­na) och stor­bla­dig mag­no­lia (Magnolia macrop­hyl­la), ett tret­ti­o­tal olika sor­ters björ­kar, lön­nar som ännu inte fått något namn, kej­sar­träd (Paulownia tomen­to­sa), man­da­ring­ran (Cunninghamia lan­ce­o­la­ta), bambu, bus­kar som hebe, trä­das­ter (Olearia), Hoheria och podokarp (Podocarpus) – och myc­ket mer som vän­tar er.

Text: Eivor Johansson

Vi visar våra trädgårdar på bussresorna 13–14 juni 2020

 • Eric och Birgitta Andersson, Bromölla
 • Sture Bengtsson, Ö Vemmenhög
 • Anna och Rickard Carlsson, Ängelholm
 • Bo Ekström och Ann-Marie Göransson, Helsingborg
 • Marianne och Erik Gyllstedt, Skurup
 • Ulf och Anna Hemdal, Allerum
 • Jenny Hennig och Rickard Eriksson, Helsingborg
 • Gun och Dan Jeppsson, Knislinge
 • Anders och Yvonne Johnsson, Munka Ljungby
 • Lennart och Kerstin Karlsson, Tjörnarp
 • Jan-Åke och Marie Larsson, Staffanstorp
 • Ann Margreth och Jan-Erik Lundgren, Hässleholm
 • Stefan Magnusson, Höör
 • Ewa Mellerström och Lars Malmgren, Hörby
 • Vibeke och Jan Nilsson, Ljungbyhed
 • Rolf och Ulla Nilsson, Kågeröd
 • Marguerite och Kaj Nordkvist, Vinslöv
 • Mona Odelbrink och Gert Persson, Dösjöbro
 • Birgitta och Lennart Olofsson, Knislinge
 • Kristina och Christer Olsson, Näsum
 • Inger och Tommy Olsson, Simrishamn
 • Inger och Mikael Persson, Konga
 • Ann-Britt och Börje Pettersson, Vinslöv
 • Lise-Lotte och Mike Pierce, Önnarp
 • Finn och Britt Rasmussen, Förslöv
 • Göran och Birgitta Rosendahl, Ängelholm
 • Margareta och Folke Sjöberg, S. Sandby
 • Kerstin och Lars Sjörén, Hässleholm
 • Carl-Göran Sjöstedt, Bara
 • Tommy och Christel Sjöstrand, Axelvold
 • Annika och Lars Svensson, Skivarp

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce (Önnarp). Privat foto.
Hos Lise-Lotte och Mike Pierce (Önnarp). Privat foto.
 
Hos Rolf och Ulla Nilsson (Kågeröd). Privat foto.
Hos Rolf och Ulla Nilsson (Kågeröd). Privat foto.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.