Växtmarknaden på riksmötet 2021

[red_box]Obs! Riksmötet 2021 är inställt.[/red_box]
Obs! Det är inte möj­ligt för köpa­re att stu­de­ra utbu­det innan mark­na­den öppnar.
[green_box]

Tid

Klockan 14.00–16.00, sön­dag 13 juni 2021.

Plats

Parkeringen vid Sandskogens idrotts­plats, Ystad.
Rekommenderad besökspar­ke­ring vid Ystad Saltsjöbad och sedan cirka 50 m gångväg.[/green_box]

Toaletter finns inte i direkt anslut­ning till mark­na­den. Betalning sker direkt till säljaren.

Säljare och funk­tio­nä­rer får hand­la av varand­ra innan kloc­kan 14, där­ef­ter öpp­nas grin­dar­na och alla andra får hand­la fram till kl. 16. Personer som inte säl­jer har allt­så inte möj­lig­het att stu­de­ra utbu­det innan mark­na­den öppnar.

För dig som är säljare

För att delta måste du ha anmält dig via anmäl­nings­blan­ket­ten till riksmö­tet 2021.

Från kloc­kan 12.00 kom­mer ytan att vara till­gäng­lig för dig som säl­ja­re. Det kom­mer att fin­nas funk­tio­nä­rer på plats under hela tiden. Du får utnytt­ja hur stor yta du vill, men du måste följa funk­tio­nä­rer­nas anvis­ning om pla­ce­ring. Underlaget är grus. Vatten finns inte i direkt anslut­ning till plat­sen. Växterna skall vara nog­grant märk­ta med växt­namn, pris samt namn/signatur på säljare.

Om du som säl­ja­re ska vara med på riksmö­tet innan mark­na­den, och inte vill ha dina väx­ter i bilen, finns det möj­lig­het att lämna in dem för för­va­ring. Inlämning kan ske i kans­li­et under samma tider som kans­li­ets öppet­ti­der. Se till så att du pac­kar dina väx­ter väl och mar­ke­rar dem tyd­ligt. Växterna leve­re­ras till mark­nads­plat­sen på sön­da­gen kl. 12.00.

Avgiften för att delta som säl­ja­re är 200 kr för en plats på fyra meter.

Ta gärna med bord och allt som behövs för för­sälj­ning. Det finns även möj­lig­het att hyra bord till ett själv­kost­nads­pris av 100 kr per bord, men detta måste med­de­las vid anmä­lan till växt­mark­na­den. Du ansva­rar själv för städ­ning­en av din marknadsplats.

Kontakta thorbjorn@apernature.se för ytter­li­ga­re information.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.