Alla inlägg taggade med: blåsippor

Hepatica nobilis 'Tällberg'. Foto: Annica Alvén.

Lucka 10 – Hepatica nobilis ’Tällberg’

Dagens dubb­la blå­sip­pa kom­mer från Trädgårdsamatörernas nya webb­re­dak­tör Annica Alvén (läs mer om henne i senas­te num­ret av TrädgårdsAmatören): Jag är säkert inte ensam om att ha plan­tor i min träd­gård som gör att man varje gång man pas­se­rar just den väx­ten, tän­ker på en spe­ci­fik träd­gård­s­ama­tör eller träd­gårds­re­sa. Ett exem­pel på en sådan favo­rit­växt i min träd­gård är Hepatica nobi­lis ’Tällberg’. På våren står den där och krå­mar sig med sitt fyll­da, ljusa ”öga” och påmin­ner mig om min goda vän Rotraut som en gång gav mig plan­tan i pre­sent. Inte blir den sämre av att den är lika lättod­lad som vil­ken annan Hepatica nobi­lis som helst. Allt den begär är en hyf­sat väl­drä­ne­rad och humus­rik jord som inte blir allt­för torr under till­växt­pe­ri­o­den. Annica Alvén www.tradgardsamatorerna.nu www.facebook.com/tradgardsamatorerna instagram.com/tradgardsamatorerna Läs mer om blå­sip­por: linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/hepat/hepanob.html www.telegraph.co.uk/gardening/howtogrow/3297793/How-to-grow-hepaticas.html

Lewisia cotyledon. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2014 (26 februari)

Årsmöte. Bernt Granström berät­tar om blå­sip­por och sen lite annat. Onsdag 26 feb­ru­a­ri 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp DAGORDNING 1. Årsmötet öpp­nas. 1a. Parentation. 2. Val av mötesord­fö­ran­de. 3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re. 4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re. 5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts. 6. Dagordningen fast­stäl­les. 7. Verksamhetsberättelsen 2013, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 9. Revisionsberättelse. 10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2013 års för­valt­ning. 11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter: Ordinarie leda­mö­ter: Avgående efter 2 år är Birgitta Pettersson, ord­fö­ran­de (avböjt omval), Jan-Åke Larsson, leda­mot, Maj-Lis Åkesson, leda­mot (avböjt omval). Fyllnadsval: 1 år (avgått Monica Bjerkeus). Suppleanter: Avgående efter 1 år Dan Abelin och Madeleine Almér. 12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år: Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson. Suppleant: Avgående Anette Persson. 13. Val av val­be­red­ning på 1 år: Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson. 14. Verksamhetsplan för 2014, före­drag­ning och god­kän­nan­de (pub­li­ce­rad i vår­tid­ning­en). 15. Budget 2014, före­drag­ning och god­kän­nan­de. 16. Kretsavgift för 2015 fast­stäl­les. Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100:- (nytt …

Trumpetträd/katalpa (Catalpa bignonioides). Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2014

Skånekretsens pro­gram våren 2014. Onsdag 26 feb­ru­a­ri Årsmöte. Bernt Granström om blå­sip­por. Avslutning av 50-års­fi­ran­det. Tisdag 18 mars »Buskar och träd« – Kenneth Lorentzon. Torsdag 24 april »Trädgårdsdesign – hur lyc­kas jag?« Landskapsarkitekten Stina Linder ger oss »inspi­ra­tion och tan­kar om vad som är vik­ti­gast för att få till en vac­ker träd­gård att tri­vas i«. Alla möten bör­jar kl. 19.00. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 2, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps.