Lucka 10 – Hepatica nobilis ’Tällberg’

Hepatica nobilis 'Tällberg'. Foto: Annica Alvén.
Dagens dubbla blåsippa kommer från Trädgårdsamatörernas nya webbredaktör Annica Alvén (läs mer om henne i senaste numret av TrädgårdsAmatören):

Jag är säkert inte ensam om att ha plan­tor i min träd­gård som gör att man varje gång man pas­se­rar just den väx­ten, tän­ker på en spe­ci­fik träd­gård­s­ama­tör eller träd­gårds­re­sa. Ett exem­pel på en sådan favo­rit­växt i min träd­gård är Hepatica nobi­lis ’Tällberg’. På våren står den där och krå­mar sig med sitt fyll­da, ljusa ”öga” och påmin­ner mig om min goda vän Rotraut som en gång gav mig plan­tan i pre­sent. Inte blir den sämre av att den är lika lättod­lad som vil­ken annan Hepatica nobi­lis som helst. Allt den begär är en hyf­sat väl­drä­ne­rad och humus­rik jord som inte blir allt­för torr under tillväxtperioden.

Annica Alvén
www.tradgardsamatorerna.nu
www.facebook.com/tradgardsamatorerna
instagram.com/tradgardsamatorerna

Läs mer om blåsippor:
linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/hepat/hepanob.html
www.telegraph.co.uk/gardening/howtogrow/3297793/How-to-grow-hepaticas.html

Illustration Hepatica nobilis0 clean

Hepatica nobilis 'Tällberg'. Foto: Annica Alvén.
Hepatica nobi­lis ’Tällberg’. Foto: Annica Alvén.

Årsmöte 2014 (26 februari)

Lewisia cotyledon. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte. Bernt Granström berät­tar om blå­sip­por och sen lite annat.

Onsdag 26 feb­ru­a­ri 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2013, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2013 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie leda­mö­ter: Avgående efter 2 år är
Birgitta Pettersson, ord­fö­ran­de (avböjt omval),
Jan-Åke Larsson, ledamot,
Maj-Lis Åkesson, leda­mot (avböjt omval).
Fyllnadsval: 1 år (avgått Monica Bjerkeus).
Suppleanter: Avgående efter 1 år Dan Abelin och Madeleine Almér.
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Suppleant: Avgående Anette Persson.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.
14. Verksamhetsplan för 2014, före­drag­ning och god­kän­nan­de (pub­li­ce­rad i vårtidningen).
15. Budget 2014, före­drag­ning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2015 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100:- (nytt från 2013).
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.