Årsmöte 2014 (26 februari)

Årsmöte. Bernt Granström berät­tar om blå­sip­por och sen lite annat.

Onsdag 26 feb­ru­a­ri 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2013, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2013 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie leda­mö­ter: Avgående efter 2 år är
Birgitta Pettersson, ord­fö­ran­de (avböjt omval),
Jan-Åke Larsson, ledamot,
Maj-Lis Åkesson, leda­mot (avböjt omval).
Fyllnadsval: 1 år (avgått Monica Bjerkeus).
Suppleanter: Avgående efter 1 år Dan Abelin och Madeleine Almér.
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Suppleant: Avgående Anette Persson.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.
14. Verksamhetsplan för 2014, före­drag­ning och god­kän­nan­de (pub­li­ce­rad i vårtidningen).
15. Budget 2014, före­drag­ning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2015 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100:- (nytt från 2013).
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.