Lucka 6 – japansk lönn

Japansk lönn (Acer palmatum) i Kyoto (Foto: Thord Ohlsson)

På andra advent är det hor­to­no­men Carina Larsson som bju­der på den sjät­te luckan:

Jag är hor­to­nom i grun­den med inrikt­ning på växt­för­äd­ling. Efter tjugo år i bran­schen star­ta­de vi en egen liten plant­sko­la på Ulriksdal i Kivik med jul­ro­sor och ovan­li­ga träd och bus­kar som spe­ci­a­li­tet. Nu ytter­li­ga­re tjugo år sena­re är det bara lön­nar som gäl­ler för Aceratum – Kåseberga.

Som värm­län­ning boen­de i Skåne sak­na­de jag de rik­tigt spra­kan­de höst­fär­ger­na. Så det blev efter­hand många lön­nar i träd­går­den och då upp­täc­ker man snart den fan­tas­tis­ka vari­a­tion som finns inom arten Acer pal­ma­tum, japansk lönn. Med olika sor­ter får man inte bara höst­fäg­ring utan också fan­tas­tis­ka skön­hets­upp­le­vel­ser vår, som­mar och vin­ter för såväl den lilla som stora träd­går­den. Här finns verk­li­gen ett träd för alla!

Se några av alla fina japans­ka lön­nar som finns på Aceratums webbplats.

Årsmöte 2017

Årsmöte.

Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Carina Larsson – mång­å­rig med­lem i Skånekretsen och inne­ha­va­re av Ulrikdals Trädgård på Kivik. Hon kom­mer bland annat att visa bil­der på och berät­ta om sin träd­gård och sina väx­ter under före­drags­ru­bri­ken »Under lön­nars skira skugga«.

Söndag 5 mars 2017, kl 13, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2016, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2016 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter 2 år är Anita Lassing, kas­sör, Gun Bengtsson, sek­re­te­ra­re, Christine de Bruyn, leda­mot, och Eivor Johansson, ledamot.
Valberedningens för­slag till ordi­na­rie leda­mö­ter (2 år):
Anita Lassing, Gun Bengtsson, Christine de Bruyn och Eivor Johansson.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
Valberedningens för­slag till sup­ple­an­ter (1 år):
Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisor: Avgående Gun Berggren.
Valberedningens för­slag till revi­sor (1 år):
Gun Berggren.
Revisorssuppleant: Avgående Lotta Björnlund.
Valberedningens för­slag till revi­sors­supple­ant (1 år):
Lotta Björnlund.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lise-Lotte Pierce (sam­man­kal­lan­de), Maj-Lis Åkesson samt Mari Zander.
14. Verksamhetsplan för 2017, före­drag­ning och godkännande.
15. Budget 2017, före­drag­ning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2018 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kronor.
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.