Växters härdighet (25 november 2018)

Snödroppsträd (Halesia carolina). Foto: Dan Abelin.

Inger Frändås – ord­fö­ran­de i Älvsborgskretsen, bio­log och en av de som kon­trol­le­rar nam­nen på STA:s frö­lis­ta – kom­mer till Skåne 25 novem­ber och lär oss mer om väx­ters här­dig­het. Hur och var har man egent­li­gen möj­lig­het att åstad­kom­ma rätt miljö för en växt? Det får vi veta mer om denna söndagseftermiddag.

Tid: Söndag 25 novem­ber 2018 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Höstens program 2018

Meconopsis sp. Foto: Dan Abelin.

Läs mer om hös­tens pro­gram 2018 här. Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Poul Henrik Holm Petersen på vårt lök­mö­te 25 sep­tem­ber. Johan Nilson kom­mer sedan och pra­tar om högt och lågt genom östra Himalaya 23 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Inger Frändås som lär oss mer om väx­ters här­dig­het. Höstens växt­mark­nad är sön­dag 2 september.

  • Tisdag 25 september
    Lökmöte. Poul Henrik Holm Petersen om gräs.
  • Tisdag 23 oktober
    Johan Nilson kom­mer och berät­tar om högt och lågt genom östra Himalaya.
  • Söndag 25 november
    Inger Frändås om väx­ters här­dig­het. Obs! Klockan 13.

Mötet 25 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Söndag 2 september
Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

Resa till Heberg – Göteborg – Kinnekulle – Landvetter 16–17 maj 2015

Anemone blanda 'White Splendour'. Foto: Dan Abelin.

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15

16 maj änt­rar vi bus­sen vid Alnarp och åker norrut och förs­ta anhal­ten blir hos Lennart Pettersson i Heberg, som lig­ger nära Falkenberg.
Därefter är det dags att fara upp till Göteborgs bota­nis­ka träd­gård, där vi även äter lunch.
På vägen till Lidköping, där vi ska över­nat­ta, stan­nar vi hos Inger Frändås och hen­nes träd­gård med mer än 1 000 arter!
I Lidköping äter vi och sover för att på sön­dag mor­gon ta oss till Henrik Zetterlunds stäl­le på Kinnekulle. Vi har ju sett bil­der där­i­från så det blir fan­tas­tiskt kul att se i den verkligheten.
På hem­vä­gen kör vi inom Peter Korn, där vi också äter »utelunch«. Handlar och tittar …

Välkommen med din anmä­lan så snart som möj­ligt till
madeleine@almer.se eller per tele­fon 0701–47 00 61.
Priset är inte bestämt, men det kom­mer att ligga runt 2 500:– per per­son i dub­bel­rum, 150:– extra för enkel­rum. I pri­set ingår utö­ver själ­va resan och hotell­rum, två lun­cher, en mid­dag, en fru­kost, men inga drycker.
Sista anmäl­nings­dag: 1 april.
Anmälan är bin­dan­de. Läs våra rese­be­stäm­mel­ser.
Betalning av resor ska sät­tas in på Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114.

Programmet är pre­li­mi­närt, och om vår resa inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re för­be­hål­ler vi oss rät­ten att stäl­la in den