Alla inlägg taggade med: hösten 2015

Crocus chrysanthus ’Advance’

Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Så här skri­ver Christine Skelmersdale om Crocus chry­sant­hus ’Advance’ i A Gardener’s Guide to Bulbs: Among the best cul­ti­vars are: ’Advance’ – vio­let outer petals which open to reve­al a bright gol­den insi­de Och så här skri­ver Marie Hansson om Crocus chry­sant­hus ’Advance’ i Lökar & knö­lar: söt färg­glad sort regi­stre­rad 1953 av G. H. Hageman, de inte kalk­bla­den är smör­gu­la, de yttre höfär­ga­de men skif­tar i toner av vio­lett och brons Läs mer och se bil­der: Sarah Raven Viridis Tillbaka till löklistan

Crocus cartwrightianus ’Albus’

Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst­blom­man­de, 3 st./20:- Så här skri­ver Anna Pavord om Crocus car­twrigh­ti­a­nus i Bulb: It is very gene­rous with its flo­wers (up to eight from a sing­le corm) and sweet­ly scen­ted. Och så här skri­ver Marie Hansson om Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ i Lökar & knö­lar: AGM-belö­­nad sort fram­ta­gen av Van Tubergen, vita blom­mor och tre­de­lat oran­gerött stift. Läs mer och se bil­der: Learn2Grow RHS Gardening Tillbaka till löklistan

Colchicum ’Lilac Wonder’

Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Så här skri­ver Marie Hansson om ’Lilac Wonder’ i Lökar & knö­lar: Robust sort med halvt upp­rät­ta, smalt äggrun­da, 18–25 cm långa blad och 4–10 lila­ro­sa blom­mor. Läs mer och se bil­der: Allt om träd­gårds fak­ta­bank Gardeners World Tillbaka till löklistan

Bellevalia romana

Bellevalia roma­na – romar­hy­a­cint, vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Så här skri­ver Anna Pavord om Bellevalia roma­na i Bulb: Close up, they are enchan­ting – the ant­hers being chic dots of navy-blue. Och så här skri­ver Marie Hansson om romar­hy­a­cint i Lökar & knö­lar: Ett tips är att plan­te­ra med ståt­li­ga gran­nar som kom­mer dölja blad­ver­ket. Läs mer och se bil­der: Jennys frön och sånt Viridis Tillbaka till löklistan

Allium ’Pinball Wizard’

Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Så här skri­ver Anna Pavord om ’Pinball Wizard’ i Bulb: Plant the bulbs between mounds of cat­mint or clumps of large grey­ish hosta, such as ’Krossa Regal’. Och så här skri­ver Marie Hansson om ’Pinball Wizard’ i Lökar & knö­lar: Vill man ha rik­tigt stora lila bol­lar, och kraf­ti­ga men inte allt­för höga stjäl­kar, är detta sor­ten man ska välja. Läs mer och se bil­der: Avon Bulbs Gardeners World Grobar Tillbaka till löklistan

Allium ’Globemaster’

Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Så här skri­ver Anna Pavord om ’Globemaster’ i Bulb: At first, ’Globemaster’ pro­du­ces out­ra­geous foot­balls, 20cm (8in) across, tight­ly pac­ked with vio­­let-pur­p­­le flo­wers making a per­fect globe on a mas­si­ve, thick, bright green stem. Och så här skri­ver Marie Hansson om ’Globemaster’ i Lökar & knö­lar: ’Globemaster’ är en bra snitt­blom­ma, tilli­ka eter­nell. Läs mer och se bil­der: Odla.nu RHS Gardening Bloggen Trädgårdstid Tillbaka till löklistan

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2015

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jaktlund –  redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklis­ta. Klicka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Bellevalia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Corydalis soli­da ’Purple Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:- Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:- Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Fritillaria michai­low­skyi ’Multiflora’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR Fritillaria thun­ber­gii – cre­­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- …

Taiwanskugglilja (Tricyrtis formosana). Foto: Dan Abelin.

Skapa med kameran – trädgårdsfotografering 2015

FOTOKURSEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD. Att foto­gra­fe­ra favo­ri­ter­na i träd­går­den så att fotot gör dem rätt­vi­sa – det ska vi lära oss i höst. Inger Palmstierna, väl­känd foto­graf och för­fat­ta­re till ett stort antal träd­gårds­böc­ker kom­mer att dela med sig av sina kun­ska­per. Hon har stor erfa­ren­het av hur man kom­po­ne­rar sina bil­der såväl när man vill infor­me­ra som skapa stäm­ning. Det kom­mer inte att hand­la så myc­ket om kame­ror, objek­tiv och tek­nis­ka hjälp­me­del utan mer om bild­kom­po­si­tion och om hur man tar hand om sina bil­der: lag­ring, bild­be­hand­ling, skri­va­re, utskrift och att lägga bil­der på nätet. När: Söndag 4 okto­ber och sön­dag 18 okto­ber kl. 14.00–16.00 Under tiden mel­lan träf­far­na tar vi bil­der som vi kan få syn­punk­ter på och dis­ku­te­rar vid träf­fen den 18:e. Var: Folkuniversitetet i Lund, Skomakaregatan 8 Antalet del­ta­ga­re är max­i­me­rat till 25. Anmälan till eivor.landskrona@gmail.com senast 23 sep­tem­ber. Pris: 300 kr. Bankgiro 354‑7114. Ange namn och foto­kurs. Välkomna till kur­sen i träd­gårds­fo­to­gra­fe­ring! Eivor Johansson, tfn 0735–27 28 79

Ullungrönn (Sorbus ulleungensis). Foto: Madeleine Almér.

Höstresa bland exotiska växter söndag 11 oktober 2015

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det våren 2016: https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladvar16 Växtjägarens egen träd­gård Tor Nitzelius var en av våra mest kända väx­tjä­ga­re. Han sam­la­de frön från olika delar av värl­den och sådde i Göteborgs bota­nis­ka träd­gård, där han var verk­sam. Även vid som­mar­bo­sta­den i Fladalt på Hallandsåsen växer träd och andra väx­ter från hans insam­ling­ar och från de väx­ter som ursprung­li­gen såd­des i bota­nis­ka träd­går­den. Fröplantorna har vid det här laget hun­nit växa till ett helt arbo­re­tum. Detta ska vi besö­ka under vår höst­re­sa. Tor Nitzelius, upp­täck­te 1976 på ön Ullung-do, mel­lan Japan och Sydkorea, en kraf­tig rönn med mörkt gröna blad och vack­ra dropp­for­ma­de, blan­ka fruk­ter. Nu kän­ner vi den som ull­ung­rönn, Sorbus ulleung­ensis, och den har bli­vit ett omtyckt träd i våra par­ker och träd­går­dar. Förutom ull­ung­rön­nen kom­mer vi att få se andra rön­nar, lön­nar, körs­bärs­träd och bus­kar som alla är unika i Sverige. Tidpunkten för vår resa är vald med tanke på höst­fär­ger­na. Nitzelius son, med samma för­namn, för­val­tar sam­ling­en och häl­sar oss väl­kom­na. Läs mer: Djungeln gick i arv – krö­ni­ka av Karin …