Öppna trädgårdar 2021

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer i vår och sommar!

Söndag 16 maj 2021

Öppet kl. 10–16.

Sture Bengtsson

Vemmenhögsgårdens gamla park­mil­jö har på sena­re år utveck­lats till en stor wood­land­träd­gård med stora sam­ling­ar av rodo­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Bambu och många ovan­li­ga träd gör detta till en spän­nan­de plats mitt i det öppna jord­bruks­land­ska­pet. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö här på går­den, som till exem­pel man­da­ring­ran, kej­sar­träd och mäng­der av rodo­dendron och magnolior.
Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Söndag 23 maj 2021

Öppet kl. 10–16.

Rolf och Ulla Nilsson

Villaträdgård med en natur­lig slutt­ning som fått ter­ras­ser av natursten och torv. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion. Bland annat mysk­mad­ra, ekbrä­ken lund­doc­ka, blå­sip­por och vit­sip­por. En lund i träd­gårds­for­mat! De sling­ran­de gång­ar­na pas­se­rar flera rum med olika karak­tär och väx­ter i olika skikt, små träd och bus­kar, vildin­sam­la­de arter av busk- och ört­pi­o­ner, mag­no­li­or, snö­droppsträd och pelar­for­ma­de träd.
Rolf och Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Jan-Åke och Marie Larsson

En lant­bruks­fas­tig­het där vi år 2001 utö­ka­de träd­går­den till cirka 5000 kvadrat­me­ter. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.
Jan-Åke och Marie Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Anders & Yvonne Johnsson

En samlar­träd­gård med myc­ket mini­barr, ber­be­ris, lön­nar, hostor, orm­bun­kar, ljung, tak­lö­kar, judasträd, mar­torn och lång­blom­man­de peren­ner. Vidare: dvärg­väx­ter av till exem­pel rönn, kas­tanj, hybrid­troll­has­sel, björk, lind, alm. Genom att plan­te­ra kak­tu­sar och delosper­ma i slut­tan­de sand­jord vid söder­ga­veln så trivs de och åter­kom­mer år efter år. Växterna ska vara snyg­ga till­sam­mans under en lång tid och vi har också för­sökt kom­bi­ne­ra väx­ter­na så att fär­ger och for­mer blir vack­ra tillsammans.
Anders & Yvonne Johnsson, Sveagatan 3, Munka-Ljungby,
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Öppet kl. 10–17.

Eric & Birgitta Andersson

Sju träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mottot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, buskros­ling, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, stor sam­ling av hostor med mera.
Eric & Birgitta Andersson, Storgatan 9, Bromölla.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.
Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.
Andreas Rödseth

Välkommen till vår gans­ka nya träd­gård med fler­ta­let rum som vi sedan 2004 arbe­tar med att bygga upp och för­bätt­ra. På vår stora tomt på cirka 15000 kvadrat­me­ter är hälf­ten så gott som klar. Här hit­tar ni mäng­der av olika rodo­dendron, mag­no­li­or och spän­nan­de träd. Vi har ett stort intres­se av att hitta träd som är spe­ci­el­la och att bygga upp vårt arbo­re­tum. Ni hit­tar olika rum som till exem­pel wood­land, exo­tis­ka hör­nan, barr, ätli­ga hör­nan, bär- och frukt­lun­den och kame­li­a­lin­jen. De rum som är under upp­bygg­nad är bam­bu­s­väng­en, ekhör­net, plom­mon­körs­bärs­gång­en, euka­lyp­tus­sväng­en, Kina- och Japanhörnet och dam­men. Välkommen till Hjortshögs Arboretum!
Andreas Rödseth, Hjortshögsvägen 473, Mörarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rödseth i Hjortshög. Privat foto.
Hos Rödseth i Hjortshög. Privat foto.

Helgen 12–13 juni 2021

Tjugo olika skåns­ka träd­går­dar har öppet denna helg då det egent­li­gen skul­le ha varit ett riksmö­te i Skåne. Mer infor­ma­tion om de öppna träd­går­dar­na dessa dagar finns här.

Söndag 20 juni 2021

Öppet kl. 10–16.

Kristina & Bengt Landahl – Almas hus

Det bör­ja­de för fyr­tio år sedan med ett litet hus invid grus­vä­gen mel­lan Gislöv och riks­väg 12. Tomten var 211 kvadrat­me­ter stor, inklu­si­ve huset.
Successivt utvid­ga­des tom­ten och är nu nära 5000 kvadrat­me­ter. I den äldre delen har nya träd hun­nit växa sig stora och skän­ker skug­ga åt väx­ter­na i markskik­tet som står tätt, tätt. Vid trä­dens fot blom­mar nar­cis­ser och klock­hy­a­cint. Även bus­kar skän­ker färg åt rabat­ter­na, röd­bla­dig has­sel, gul ben­ved och alm, vit­blom­man­de pärlbuske.
På den nyas­te delen plan­te­ra­de vi ett tjog med körs­bärsplom­mon, Prunus cera­si­fe­ra. Avsikten var att skapa en lund som skul­le sila den vind som stän­digt sve­per över Österlen. Nu, tjugo år sena­re, utgör den vår ”skog”. Mitt i träd­går­den upp­för­des ett ått­kan­tigt lust­hus. Genom detta ska­pa­des sikt­lin­jer som löper genom hela trädgården.
Kristina & Bengt Landahl, Gnalövsvägen 64/Gnalöv 318, Simrishamn.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Almas hus. Foto: Thorbjörn Andersson.
Almas hus – hos Landahls i Gnalöv. Foto: Thorbjörn Andersson.

Öppna trädgårdar 2019

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Söndag 19 maj 2019

Öppet kl. 10–16.

Tommy & Christel Sjöstrand

Axelvold 3347, Kågeröd, 0706–77 01 48
Trädgårdsdelen har upp­vux­na träd och stora och små rodo­dendron av olika sor­ter, peren­ner, kle­ma­tis och rosor. På andra sidan en vac­ker grind av flä­tad pil kom­mer man in i plant­sko­lan med hund­ra­tals frö­såd­da rodo­dendron, peren­ner med flera. Unika träd i olika stor­le­kar. Här finns också flera dammar.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Rolf & Ulla Nilsson

Pilfinksgatan 1, Kågeröd, 0702–52 05 11
Normalstor vil­la­träd­gård med myc­ket tor­van­lägg­ning­ar, byggt med flera rum och sling­ran­de gång­ar. Rikt växt­ma­te­ri­al med bus­kar, små träd samt stora mäng­der rara örter. Rika sam­ling­ar av vildar­ter av pio­ner, lil­jor, orkidéer, vit­sip­por och Trillium.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Kenneth Lorentzon

Björnahus, Axelvold 3386, Kågeröd, 0418–44 20 12
Gammal träd­gård i för­änd­ring. Växter av udda slag till för­sälj­ning. Endast kontanter.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Madeleine Sjölinder

Halmstadby 3523, Kågeröd, 0735–032 100
Trädgården domi­ne­ras av vårt stora val­nöts­träd. Vi har grävt ner flera tusen olika lökar. Vi har röjt bort de gamla häc­kar­na av sly och påbör­jat nya häc­kar av diver­se olika peren­ner, bus­kar och små­träd. I växt­hu­set vi byggt i år lade vi in golv­vär­me och där pågår just nu för­sök att över­vint­ra allt möj­ligt från van­li­ga fuch­si­or och pelar­go­ner till Bougainvillea, gurk­me­ja, ing­e­fä­ra och bananplanta.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Öppet kl. 10–17:

Erik & Birgitta Andersson

Storgatan 9, Bromölla, 0456–257 79
Sju träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mottot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, buskros­ling, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, stor sam­ling av hostor med mera.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Lördag 25 maj 2019

Öppet kl. 10–16.

Lasse & Cecilia Lasson

Vallby byväg 38–11, Staffanstorp, 046–24 60 46
Vår tomt är på 2600 kvadrat­me­ter. Hälften används som äng och den andra hal­van består av gräs­mat­ta, rabat­ter, torv­par­ti och ett dammpar­ti. Närmast huset har vi en medel­havs­in­spi­re­rad ute­plats med per­go­lor, blå­regn och laven­del. Här finns även kru­kor med bl.a. citrus, fikon och pal­mer. I träd­går­den växer myc­ket träd och bus­kar, bland annat en cirka fem meter hög prakt­mag­no­lia, pela­rasp och flera krydd­bus­kar. Som alla träd­gård­s­ama­tö­rer har vi rari­te­ter, men vi har kon­cen­tre­rat oss på blad och fär­ger och hel­he­ten av trädgården.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Marie & Jan-Åke Larsson

Kvarntorp, Särslövs kyr­ko­al­lé, Staffanstorp, 0706–501 291
I träd­går­den finns sling­ran­de gång­ar med peren­ner, bus­kar, träd, damm, sten­par­ti, rodo­dendron­bäd­dar, spal­je­ra­de äppel­träd och en lång rosen­gång. Vi säl­jer även våra växt­stöd och betong­pro­duk­ter och lite växter.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Söndag 9 juni 2019

Öppet kl. 10–16.

Kenneth Lorentzon

Björnahus, Axelvold 3386, Kågeröd
Se ovan.

Rolf & Ulla Nilsson

Pilfinksgatan 1, Kågeröd
Se ovan.

Söndag 23 juni 2019

Öppet kl. 11–18.

Ann-Marie Göransson & Bosse Ekström

Majgatan 5, Helsingborg, 0701–71 84 89
Trädgårdsentré med tak­plan­te­ring, rodo­dendron­ra­batt samt höga träd och växt­hus. I träd­går­den finns mind­re rum, flera sitt­plat­ser, porl från rin­nan­de vat­ten och många peren­ner, träd och bus­kar. Här finns även plats för medi­ta­tion och vila, bland annat i hängmattan!
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Lördag 29 juni 2019

Öppet kl. 10–16.

Marie & Jan-Åke Larsson

Kvarntorp, Särslövs kyr­ko­al­lé, Staffanstorp
Se ovan.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.