Öppna trädgårdar 2022

Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer i vår och sommar!

Lördag 14 maj 2022

Öppet kl. 10–15:

Jan-Åke & Marie Larsson

En lant­bruks­fas­tig­het på cirka 5000 kvm. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd, rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.
Jan-Åke & Marie Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Lördag 14 + 28 maj 2022

Öppet kl. 10–16:

Sture Bengtsson

Vemmenhögsgårdens gamla park­mil­jö har utveck­lats till en stor wood­land­träd­gård med rho­do­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Bambu och ovan­li­ga träd gör detta till en spän­nan­de plats i det öppna land­ska­pet. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö här på gården.
Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Lördag 21 maj 2022

Öppet kl. 10–16:

Tommy & Christel Sjöstrand

Tommy och Christel har bland myc­ket annat unika träd och rodo­dendron. Bland peren­ner kan näm­nas pio­ner, cykla­men, hund­tands­lil­ja, ame­ri­kanskt höns­bär, orm­bun­kar, rod­ger­sia ’Bronze Peacock’. Se med­lems­bla­det hös­ten 2017 och Skånekretsens film på Youtube.
Tommy & Christel Sjöstrand, Axelvold 3347, Kågeröd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Söndag 22 maj 2022

Öppet kl. 10–17:

Erik & Birgitta Andersson – INSTÄLLT

INSTÄLLT! Sju träd­gårds­rum är for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. De vin­ter­grö­na väx­ter­na utgör stom­me och mot­tot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, 140 sor­ter rodo­dendron, kal­mia, buskros­ling, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera.
Erik & Birgitta Andersson, Storgatan 9, Bromölla.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.
Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.
Lennart & Kerstin Karlsson

Lennart och Kerstin har en väl upp­växt träd­gård med myc­ket exo­tis­ka väx­ter med en viss pre­fe­rens åt sur­jord­sväx­ter. Se repor­tage i med­lems­bla­det hös­ten 2021.
Lennart & Kerstin Karlsson, Sjöboholmsvägen 5, Tjörnarp.

Rolf & Ulla Nilsson

Villaträdgård med en natur­lig slutt­ning som fått ter­ras­ser av natursten och torv. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion. Bland annat has­selört, mur­grö­na, mysk­mad­ra, ekbrä­ken lund­doc­ka, blå­sip­por och många for­mer av vit­sip­por. En lund i trädgårdsformat!
Rolf & Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Ewa Mellerström & Lars-Johan Malmgren

En väl­fylld träd­gård, upp­byggd med gång­ar och plan­te­ring­ar som ger rums­käns­la. Surjordsväxter, vack­ra bus­kar, träd och peren­ner. Innerträdgården är inspi­re­rad av södern med oliv och citrus.
Ewa Mellerström & Lars-Johan Malmgren, Skolgatan 10, Hörby.

Henrik Åström & Carina Fritzell

Henrik och Carina dri­ver upp ovan­li­ga rho­do­dendron som man kan se i deras stora träd­gård. Även försäljning.
Henrik Åström & Carina Fritzell, Sebbarp 503, Löberöd.

Lördag 11 juni 2022

Öppet kl. 11–17:

Anders & Yvonne Johnsson

Vi gil­lar det som är fint under en läng­re tid, såsom barr­väx­ter, ljung, gräs, lön­nar, ber­be­ris, orm­bun­kar, fun­ki­or, judasträd, ovan­li­ga små­väx­ta mini­väx­ter, till exem­pel mini­barr, rönn, lind, alm och kas­tanj. Två sten­par­ti­er med här­di­ga kak­tu­sar. Delosperma trivs uppåt en söder­ga­vel. Växthus och lite pio­ner och rosor finns också. Ta gärna med egen fikakorg.
Anders & Yvonne Johnsson, Sveagatan 3, Munka Ljungby.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Anna & Rickard Carlsson

En stor träd­gård som består av olika delar med natursten och böl­jan­de for­mer som röd tråd. En lum­mig inner­del med myc­ket peren­ner blan­dat med bus­kar och träd, en frukt­träd­gård, ett kök­s­land med växt­hus för nyt­to­väx­ter, ett dammom­rå­de och en park­lik­nan­de del med bus­kar, träd och böl­jan­de häc­kar. Vi har väx­ter som ger mat, är vack­ra höst och vin­ter, eller kan använ­das till ska­pan­de av olika slag.
Anna & Rickard Carlsson, Ängeltoftavägen 111, Ängelholm.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.
Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.
Birgitta & Göran Rosendahl

Välkommen till vår oas vid Rönne å. En spän­nan­de och artrik träd­gård på cirka 850 kvm. Här ryms många ovan­li­ga väx­ter och instal­la­tio­ner. Upplev vår träd­gård i flera eta­ger, från strikt form­klipp­ta barr­väx­ter, till sling­ran­de gång­ar under upp­vux­na rodo­dendron och damm med vat­ten­fall och orangeri.
Birgitta & Göran Rosendahl, Åsbogatan 14, Ängelholm.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.
Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.

Lördag & söndag 25–26 juni 2022

Öppet kl. 11–16:

Lise-Lotte och Mike Pierce

Trädgården som är 5546 kvm stor är en här­lig bland­ning av konst­när­lig­het och bota­nisk träd­gård. Många av väx­ter­na i träd­går­den har star­tat som frö­såd­der då det är något som Lise-Lotte verk­li­gen brin­ner för. Trädgården inne­hål­ler stora sam­ling­ar av rosor, dag­lil­jor, kle­ma­tis, hostor, pio­ner, träd­pi­o­ner, lil­jor, tak­lök, flox och andra.
Lise-Lotte och Mike Pierce, Sotehusvägen 11–10, Skurup.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.
Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.

Öppet kl. 11–17:

Marianne & Erik Gyllstedt

Vi bor på lan­det omgiv­na av ängar och hagar. Trädgården på ca 2 500 kvm har fått växa fram under åren. Den är inde­lad i rum och avgrän­sad av häc­kar och per­go­la. Tomten är slut­tan­de med trap­por, murar och gångsti­gar. Det är fro­digt och bloms­ter­rikt, myc­ket gröns­ka och fär­ger i milda pastel­ler. Växterna vari­e­rar från rodo­dendron, japans­ka lön­nar till rosor, kle­ma­tis och perenner.
Marianne & Erik Gyllstedt, Nällevad 1:16, Skurup.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Annika & Lars Svensson

Här finns bus­kar och träd som är exo­tis­ka även med skåns­ka mått mätt. Ambraträd med näs­tan stjärn­fli­ki­ga blad kom­mer att visa flam­man­de höst­fär­ger: gult, oran­ge, rött och grönt sam­ti­digt. Skruvrobinia är ruf­sigt char­mig. En fri­lands­kle­ro­dend­rum över­ras­kar. Den har rik­ligt med knop­par och kom­mer att få spek­ta­ku­lä­ra fröställ­ning­ar i rött och blått.
Annika & Lars Svensson, Skivarp 1647, Skurup.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.
Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.
Kerstin & Lars Sjörén

En vil­la­träd­gård på cirka 1000 kvm med sten­lägg­ning, gång­ar, oran­ge­ri, damm med guld­fis­kar med mera. Mycket peren­ner, en del mind­re van­li­ga medel­havs­väx­ter i kruka. Trädgården är ett stän­digt pågåen­de pro­jekt där nya idéer får sam­sas med de redan genom­för­da. Bland de nyare pro­jek­ten är en spe­gel­vägg och en gju­ten pie­de­stal, samt en pavil­jong för vila och meditation.
Kerstin & Lars Sjörén, Mejselvägen 8, Hässleholm.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.
Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.
Gun Jeppsson

Utsikten över sädes­fäl­ten ger utblic­kar över land­ska­pet. Skogen skyd­dar mot star­ka vin­dar och ger till ett gynn­samt mikrokli­mat. Här trivs till exem­pel katal­pa och bloms­ter­kor­nell. Träd och häc­kar bil­dar rum. Ett stort urval kle­ma­tis och rosor sving­ar sig upp­för por­ta­ler. Tidig vår blom­mar jul­ro­sor, följt av pio­ner, gil­le­nia i stora skyar, över­då­di­ga fingerborgsblommor.
Gun Jeppsson, Axeltorp, Vikens gård 3298, Knislinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Dan och Gun Jeppsson. Privat foto.
Hos Gun Jeppsson. Privat foto.
Birgitta Olofsson

Omgiven av mäk­tig lövskog har går­dens träd­gård vuxit fram genom famil­jens olika intres­sen för peren­ner, ovan­li­ga frö­såd­da träd, blom­migt, ätligt och eget smide. Blommande tul­panträd, stora bloms­ter­kor­nel­ler, fro­di­ga rabat­ter i vack­ra fär­ger, rodo­dendron­tjärn, spar­ris­land, ros­grot­ta, dia­bas och myc­ket mer finns i vårt stora gröna paradis.
Birgitta Olofsson, Axeltorp 3289 (Karlas torp Hjärsås), Knislinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.
Hos Birgitta Olofsson. Privat foto.
Birgitta Gunnarsson & Lars Göran Pålsson

En gans­ka stor och lum­mig träd­gård med damm, växt­hus, frukt­träd­gård, köks­träd­gård och en hel del peren­ner. I dags­lä­get trängs här cirka 900 olika arter, varav unge­fär 200 är bus­kar och träd. Favoritväxterna är pio­ner, dag­lil­jor och fun­ki­or. För när­va­ran­de finns här cirka 125 olika sor­ters pio­ner och unge­fär 215 olika funkiasorter.
Birgitta Gunnarsson & Lars Göran Pålsson, Roalövsvägen 88, Färlöv.

Hos Gunnarsson & Pålsson i Färlöv. Privat foto.
Hos Gunnarsson & Pålsson i Färlöv. Privat foto.
Ann Margreth & Jan-Erik Lundgren

Mycket sten och vin­ter­grö­na väx­ter, peren­ner och träd som till exem­pel syd­bok och näs­duksträd. Damm med litet vat­ten­fall som por­lar behag­ligt och ger ro. Armeringsmattor och tujor bil­dar sta­ket och växt­stöd. En del av Ann Margreths egen­till­ver­ka­de kera­mik (sten­gods) finns också lite varstans.
Ann Margreth & Jan-Erik Lundgren, Grangårdsgatan 5, Hässleholm.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Ann Margreth Richard Lundgren och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.
Hos Ann Margreth och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.

Söndag 26 juni 2022

Öppet kl. 10–16:

Marguerite Nordkvist

En lum­mig träd­gård med sling­ran­de gång­ar kan­ta­de med natursten. Den inne­hål­ler flera olika träd, barr­väx­ter, rodo­dendron och ett stort antal peren­ner. Favoriten är hosta som det finns ett hund­ra­tal av. Här rin­ner en liten bäck som leder till en damm med fis­kar. På den lite tor­ra­re fram­si­dan finns sten­par­ti och tråg med små växter.
Marguerite Nordkvist, Ringvägen 25, Vinslöv.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.
Hos Marguerite Nordkvist. Privat foto.

Lördag 2 juli 2022

Öppet kl. 10–16:

Marianne Fridolf

En vil­la­träd­gård med damm, träd, bus­kar, rosor, myc­ket peren­ner och grön­saks­land. Favoriter är hor­ten­sia och kle­ma­tis. Mitt stora intres­se är väx­ter, gärna ovan­li­ga, och en stor del har jag dra­git upp från frö eller hit­tat på växt­mark­na­der och träd­gårds­re­sor. Instagram: @mariannefridolf
Marianne Fridolf, Barrstigen 7, Södra Sandby.

Margareta & Folke Sjöberg

Liten rums­in­de­lad vil­la­träd­gård med myc­ket form­klippt och lugn, har­mo­nisk färg­sätt­ning. Trädgården inne­hål­ler ett fler­tal träd, bus­kar och många peren­ner. Favoriter är lön­nar med vack­ra stam­mar och blad, fun­ki­or, alun­rot och ormbunkar.
Margareta & Folke Sjöberg, Svärmarevägen 19, Södra Sandby.

Öppet kl. 11–16:

Thorbjörn & Berit Andersson

Vi har en vil­la­träd­gård i ett nybyggt områ­de. Vi flyt­ta­de in för fem år sedan och då påbör­ja­des anläg­gan­det av träd­går­den. Vi har byggt en stom­me med lite ovan­li­ga träd och bus­kar och sedan följt upp med myc­ket vår­lö­kar och peren­ner av olika slag. En del rosor har vi också plan­te­rat. Trädgården omges av en bok­häck som går igen som avde­la­re i trädgården.
Thorbjörn & Berit Andersson, Vitgransgatan 13, Södra Sandby.

Lördag & söndag 9–10 juli 2022

Öppet kl. 11–17:

Kristina & Bengt Landahl

Almas hus lig­ger på en tomt på nära 5000 kvadrat­me­ter. I den äldre delen har träd vuxit sig stora och skän­ker skug­ga åt väx­ter­na i markskik­tet som står tätt, tätt. Vid trä­dens fot blom­mar nar­cis­ser och klock­hy­a­cint. Även bus­kar skän­ker färg åt rabat­ter­na, röd­bla­dig has­sel, gul ben­ved och alm, vit­blom­man­de pärl­bus­ke. Mitt i träd­går­den står ett ått­kan­tigt lust­hus. Genom detta ska­pa­des sikt­lin­jer som löper genom hela trädgården.
Kristina & Bengt Landahl, Gnalövsvägen 64, Simrishamn.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Almas hus. Foto: Thorbjörn Andersson.
Almas hus – hos Landahls i Gnalöv. Foto: Thorbjörn Andersson.
Pia Persson

Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård med spe­ci­a­li­se­ring på peren­ner med vack­ra blad. Woodland, torv­par­ti­er och våt­bäd­dar. Stenpartier och fuch­si­or. Har även väx­ter till salu. Trädgården lig­ger myc­ket vac­kert intill Kippabäcken och Tommarpsån cirka 9 km väs­ter om Simrishamn.
Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Cypripedium japonicum. Foto: Pia Persson.
Cypripedium japo­nicum. Foto: Pia Persson.

Öppet kl. 11–15:

Madeleine Almér

Denna träd­gård på 1100 kvm är torr och myc­ket ljus. Den bär spår av olika pas­sio­ner – rodo­dendron, rosor, gam­mal­dags peren­ner, iris med flera. Stenpartiet är fyllt av olika sor­ters torr­väx­ter. I mit­ten av juli blom­mar lil­jor, flox, kle­ma­tis och har vi tur även bus­kvall­mo. Jag har också myc­ket luktär­ter. Ingen sär­skild ord­ning i min träd­gård, de fles­ta väx­ter ham­nar där det finns utrym­me – har jag tur lyc­kas jag plan­te­ra dem på rätt ståndort! OM det är bad­vä­der, kan det vara kö på för­mid­da­gen och sena efter­mid­da­gen – bra att tänka på!
Madeleine Almér, Martornsvägen 6, Falsterbo.

Öppet kl. 13–17:

Ingrid Engberg

En lum­mig skogs­träd­gård, cirka 400 kvm. Här finns wood­land med rodo­dendron, aza­le­or, orm­bun­kar och flera andra väx­ter som trivs att växa i torv. Trädgården inne­hål­ler också peren­ner, rosor, hibis­kus, vin­ran­ka, björn­bär, fikon, frukt­träd med mis­tel och por­lan­de vat­ten­spel, samt två söta kani­ner, Piff och Puff.
Ingrid Engberg, Fritidsvägen 61, Höllviken.

Lena & Sven Johnsson

En skånsk träd­gård från förra sekel­skif­tet som nu har peren­ner, annu­el­ler, lök­väx­ter, ett mind­re grön­saks­land och ett hob­by­växt­hus. Vi beva­rar den äldre sti­len genom ett med­ve­tet växt­val. Här sam­sas pio­ner, rosor och stock­ro­sor med bland annat laven­del, hostor och ast­rar. Här ryms också dvärg­höns och en bigård. På som­ma­ren är träd­gårds­café­et öppet, med kaffe och hem­ba­kat. gessiekroken.wordpress.com
Lena & Sven Johnsson, Gessiekroken 3, Vellinge.

Susanne Olsson

En gam­mal träd­gård inra­mad av en bux­bom­s­kan­tad gång. Här finns många träd och bus­kar av både van­li­ga och ovan­li­ga sor­ter. Massor av lök­väx­ter, som sedan följs av iris och pio­ner. På som­ma­ren trivs insek­ter och fjä­ri­lar här. Jag gil­lar att hitta vack­ra, kul, ovan­li­ga och kons­ti­ga väx­ter som pas­sar sam­man med ett gam­malt hus. Instagram: @susanneikroken
Susanne Olsson, Gessiekroken 10, Vellinge.

Öppna trädgårdar 12–13 juni 2021

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Riksmötet i Skåne 2021 är inställt, men till­sam­mans med träd­gårds­ä­gar­na har vi beslu­tat att under hel­gen den 12–13 juni ändå väl­kom­na er alla som läng­tar efter att besö­ka lika­sin­nan­de, utby­ta erfa­ren­he­ter, hand­la väx­ter och umgås utom­hus – om än på respekt­fullt avstånd. – INSTÄLLT.

Tjugo träd­gårds­ä­ga­re, sprid­da över hela Skåne, har för­be­rett sig på att ta emot besök. Med egna bilar kan var och en pla­ne­ra sin egen trädgårdsrunda.

Pdf med hel­gens öppna trädgårdar.
Pdf med över­sikts­kar­ta över hel­gens öppna trädgårdar.

Öppet 12–13 juni 2021 kl. 10–16 där inget annat anges. Förhandsboka tid där så anges.

1 Sture Bengtsson

Ö. Vemmenhög 51, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0737–174009.
Gårdens gamla park­mil­jö har utveck­lats till en wood­land­träd­gård med stora sam­ling­ar av bland annat rodo­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö: mandarin­gran, kej­sar­träd och många mag­no­li­or och rodo­dendron med fint indument.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
2 Anna & Rickard Carlsson

Ängeltoftavägen 111, Ängelholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0705–168087.
Stor, artrik träd­gård på lan­det med myc­ket peren­ner, bland annat hostor bland bus­kar och träd. Fruktträdgård, kök­s­land, dam­mar och en park­lik­nan­de del med nya bus­kar, träd och böl­jan­de häc­kar. Det finns ett stort växt­hus med pryd­nads­väx­ter, plan­te­rings­bord och sitt­plats samt ett mind­re växthus.

Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.
Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.
3 Bo Ekström & Anne-Marie Göransson

Majgatan 5, Helsingborg. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–1718489.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Villaträdgård med stora träd och bus­kar. Rumsindelning med många arter. Spaljéer med kläng­väx­ter. Takplantering med peren­ner. Cornus, Viburnum, flera olika mag­no­li­or, Stewartia, krydd­bus­kar, mispel med flera. Många sitt­plat­ser och nytt lusthus.

Hos Bo Ekström och Anne-Marie Göransson i Helsingborg. Privat foto.
Hos Bo Ekström och Anne-Marie Göransson i Helsingborg. Privat foto.
4 Anna & Ulf Hemdal

Jonstorpsvägen 238, Allerum. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 072–7229203, 070–6457668.
Öppet endast lördag.
Villaträdgård med stora träd och bus­kar: bloms­ter­kor­nell, mag­no­lia, ett gam­malt val­nöts­träd ger skydd mot väs­tan­vin­den och skug­ga åt väx­ter­na i wood­lan­det. Antalet rodo­dendron blir allt fler, främst små japans­ka aza­le­or. Sticklingar står på till­växt. Rikligt med pio­ner, såväl busk­pi­o­ner som doft­pi­o­ner. Stenparti med bland annat iri­sar och som­mar­tul­pa­ner (T. spren­ge­ri).

Hos Anna och Ulf Hemdal i Allerum. Privat foto.
Hos Anna och Ulf Hemdal i Allerum. Privat foto.
5 Gun & Dan Jeppsson

Axeltorp Vikens gård 3298, Knislinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0709–281101.
En lum­mig, lant­lig träd­gård på cirka 5000 kvm med utblic­kar mot land­ska­pet. Skogen skyd­dar mot star­ka vin­dar och bidrar till ett gynn­samt mikrokli­mat. Här trivs bland andra katal­pa och bloms­ter­kor­nell. Ett stort urval av kle­ma­tis och rosor sving­ar sig upp­för por­ta­ler. Tidig vår blom­mar jul­ro­sor, följt av pio­ner, gil­le­nia i stora skyar, över­då­di­ga fingerborgsblommor.

Hos Dan och Gun Jeppsson. Privat foto.
Hos Dan och Gun Jeppsson. Privat foto.
6 Anders & Yvonne Johnsson

Sveagatan 3, Munka-Ljungby. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–2939276.
Öppet 10–18.
En samlar­träd­gård med myc­ket mini­barr, ber­be­ris, lön­nar, hostor, orm­bun­kar, ljung, tak­lö­kar, judasträd, mar­torn och lång­blom­man­de peren­ner. Vidare: dvärg­väx­ter av till exem­pel rönn, kas­tanj, hybrid­troll­has­sel, björk, lind, alm. Genom att plan­te­ra kak­tu­sar och delosper­ma i slut­tan­de sand­jord vid söder­ga­veln så trivs de och åter­kom­mer år efter år. Växterna ska vara snyg­ga till­sam­mans under en lång tid och vi har också för­sökt kom­bi­ne­ra väx­ter­na så att fär­ger och for­mer blir vack­ra tillsammans.

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
7 Lennart & Kerstin Karlsson

Sjöboholmsvägen 5, Tjörnarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0734–055250.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Valnötsträd och orm­has­sel från 1980-talet. Växthus och vin­ter­träd­gård som bru­kas året runt. Små sitt­plat­ser i olika delar av träd­går­den. Idag har vi många olika peren­ner: ett stort antal hostor, olika lund- och sur­jord­sväx­ter. Rododendronsläktet (rodo­dendron och japans­ka aza­le­or) har de senas­te åren ökat stort i antal några genom egen förökning.

Hos Lennart och Kerstin Karlsson. Privat foto.
Hos Lennart och Kerstin Karlsson. Privat foto.
8 Jan-Åke & Marie Larsson

Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–6501291.
En lant­bruks­fas­tig­het där vi år 2001 utö­ka­de träd­går­den till cirka 5000 kvm och plan­te­ra­de 500 tujor som läskydd. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd, rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. Växtstöden har vi gjort själ­va. Många väx­ter har varit favo­ri­ter: kle­ma­tis, rodo­dendron, pio­ner, rosor. Projektet nu är att för­sö­ka göra ett litet arbo­re­tum. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
9 Ann Margreth Richard Lundgren & Jan-Erik Lundgren

Grangårdsgatan 5, Hässleholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–8323828.
Öppet 10–18.
Villaträdgård på 785 kvm med lite nivåskill­na­der. Mycket sten, natursten, skif­fer och byas­ten. Vintergröna väx­ter, peren­ner och träd som till exem­pel syd­bok och näs­duksträd. Damm med litet vat­ten­fall som por­lar behag­ligt och ger ro. Armeringsmattor som bil­dar sta­ket och växt­stöd och även andra saker i rost. ”Skelett” av både tujor och ros­tig plåt med kläng­väx­ter i.

Hos Ann Margreth Richard Lundgren och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.
Hos Ann Margreth Richard Lundgren och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.
10 Vibeke & Jan Nilsson

Forestad 4004, Ljungbyhed. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–2692848.
En park­lik­nan­de träd­gård i sko­gen med behag­ligt kli­mat för rodo­dendron, pri­mu­lor, Trillium och hostor. Generösa ytor ger plats för träd såsom bloms­ter­kor­nel­ler, glanskörs­bär, sken­ka­me­lia, katsu­ra, gul­bla­digt kor­stör­ne och mag­no­li­or. Träden är samplan­te­ra­de med rosor, kle­ma­tis, pio­ner, gil­le­nia, lund­doc­ka, akan­tus, nävor. Köksträdgård med ter­rass­od­ling och bän­kar med frösådder.

Hos Vibeke och Jan Nilsson. Privat foto.
Hos Vibeke och Jan Nilsson. Privat foto.
11 Rolf & Ulla Nilsson

Pilfinksgatan 1, Kågeröd. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0702–520511.
Villaträdgård med ter­ras­ser. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion som has­selört, mur­grö­na, mysk­mad­ra, ekbrä­ken, lund­doc­ka, blå­sip­por och vit­sip­por. Överallt möts man av väx­ter i olika skikt, små träd och bus­kar som orm­has­sel, röd­bla­dig has­sel, vildin­sam­la­de arter av pio­ner, lön­nar, rön­nar, mag­no­li­or, snö­droppsträd och pelar­for­ma­de träd. Utanför var­dags­rum­mets skyd­dan­de tak växer enbarr­stall, Pinus monop­hyl­la.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
12 Kaj & Marguerite Nordkvist

Ringvägen 25, Vinslöv. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 044–81872, 0763–246991.
En lum­mig träd­gård på 1000 kvm med sling­ran­de gång­ar kan­ta­de med natursten. Trädgården inne­hål­ler flera olika träd, barr­väx­ter, rodo­dendron och ett stort antal peren­ner. Favoriten är hosta som det finns ett hund­ra­tal av. Här rin­ner en liten bäck som leder till en damm med fis­kar. På den lite tor­ra­re fram­si­dan finns sten­par­ti och tråg med små växter.

Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.
Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.
13 Mona Odelbrink & Gert Persson

Björnstorpsvägen 200, Dösjebro. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0703–228808.
En gam­mal träd­gård på 6000 kvm i lant­lig miljö som är under åter­upp­bygg­nad. Perennrabatter med många arter, träd­gårds­land och några gamla frukt­träd. En stor damm och rik­tigt stora bux­boms­bus­kar, sil­ver­pä­ron, kor­stör­ne, pape­goj­bus­ke, ull­ung­rönn med flera. En ny spaljé/pergola, som avgräns­ning till gran­ne, med olika klät­ter­väx­ter, peren­ner och bus­kar. Det pågår stän­digt nya pro­jekt och planteringar.

Hos Mona Odelbrink och Gert Persson. Privat foto.
Hos Mona Odelbrink och Gert Persson. Privat foto.
14 Birgitta & Lennart Olofsson

Axeltorp 3289, Knislinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0721–743134.
Stor träd­gård som grän­sar till skog och med utsikt över åker och äng. Rum med olika karak­tär, bland annat grus­gård och natur­li­ka plan­te­ring­ar med kor­nell, tulpan­träd, mag­no­li­or med peren­ner som hostor, orm­bun­kar och orkidéer, ovan­li­ga frö­såd­da träd, blom­migt, ätligt och eget smide. Rododendrontjärn, spar­ris­land, ros­grot­ta, dia­bas med mera finns i vårt stora gröna paradis.

Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.
Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.
15 Inger & Mikael Persson

Konga 1276, Kågeröd. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–3725054.
Stora, gamla träd som mag­no­lia, man­chu­risk val­nöt och blod­bok ger karak­tär. Trädgården har var­samt för­ny­ats. Mjuka gång­ar och torv­par­ti­er har ska­pats där sock­blom­mor, jul­ro­sor, hostor och orm­bun­kar domi­ne­rar men även pio­ner. I en damm med näck­ros, kan vi följa troll­slän­dor och sala­mandrar. En bäck och en liten bro har till­kom­mit. Här växer även ätbart som has­sel och äkta kas­tanj som upp­skat­tas av ekor­rar. Björnbär, körs­bärsplom­mon och salm­bär (ja!), äpp­le­träd och minikiwi.

Hos Inger och Mikael Persson. Privat foto.
Hos Inger och Mikael Persson. Privat foto.
16 Lise-Lotte & Mike Pierce

Sotehusvägen 11–0, Skurup. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0733–403806.
Förhandsanmälan. Ingen till­gäng­lig toalett.
Trädgården på 5546 kvm är en här­lig bland­ning av konst­när­lig­het och bota­nisk träd­gård, med en stor sam­ling peren­ner, bus­kar och träd. 1992 fick träd­går­den Sydsvenskans pris som Skånes vack­ras­te träd­gård. Många av väx­ter­na i träd­går­den är egna frö­såd­der, bland annat gink­go­träd och ame­ri­kanskt svart val­nöts­träd. Stora sam­ling­ar av rosor, dag­lil­jor, kle­ma­tis, hostor, pio­ner, busk­pi­o­ner, lil­jor, tak­lök, flox med flera. På vin­tern fram­trä­der de form­klipp­ta figu­rer­na i träd­går­den som mest när de täcks med ett lager lysan­de snö.

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.
Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.
17 Birgitta & Göran Rosendahl

Åsbogatan 14, Ängelholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–6183503.
En träd­gård på cirka 850 kvm med ovan­li­ga väx­ter, strikt form­klipp­ta barr­väx­ter, sling­ran­de gång­ar under upp­vux­na rodo­dendron, damm med vat­ten­fall och oran­ge­ri. Entréplanet har cypres­ser i geo­met­ris­ka for­mer bland hög­res­ta, stra­ma gra­nit­block. Blomsterkornell och blå­regn mju­kar upp. Genom en port möts man av en fro­dig gröns­ka och nedan­för bre­der träd­går­den ut sig i eta­ger ner till Rönne å. Bland ovan­li­ga träd kan näm­nas narr­bus­ke. Här sam­sas rosor och kle­ma­tis och små rari­te­ter som Persicaria micro­cep­ha­la ’Purple fantasy’.

Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.
Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.
18 Kerstin & Lars Sjörén

Mejselvägen 8, Hässleholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0705–510135.
En vil­la­träd­gård på cirka 1000 kvm med flera rabat­ter, damm med guld­fis­kar, sling­ran­de gång­ar mm. Tomten vet­ter mot en skogs­bac­ke med stora bokar som ska­par ett ”tak” över en del av träd­går­den. I oran­ge­ri­et över­vint­rar alla Medelhavsväxterna. Det finns många sitt­plat­ser, ta gärna med egen fika­korg. Trädgården har två eta­ger som för­binds med en trap­pa. Även mind­re nivåskill­na­der finns. För mer info och bil­der goog­la på Kerstin och Lars träd­gård Hässleholm

Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.
Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.
19 Lars & Annika Svensson

Skivarp 1647, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0701–498351.
Vägbeskrivning: Inne i Skivarp, kör söderut på Krabbeholmsvägen, när asfal­ten tagit slut lig­ger går­den till höger.
Några hund­ra meter från syd­kus­ten bor Annika och Lars Svensson. Här finns många bus­kar och träd som är exo­tis­ka även med skåns­ka mått mätt, en del är egen för­ök­ning med frön och stick­ling­ar. En kine­sisk sekvo­ja har hun­nit bli tre meter hög. Här hit­tar man också kej­sar­träd, tul­panträd, ambra­träd, skruvro­bi­ni­an ’Twisty Baby’, pagod­kor­nell, kinesträd, fri­lands­kle­ro­dendron. Den lilla banan­plan­tan får för­stås vin­ter­skydd i form av fri­go­lit och gun­ne­ran täcks med ett par balar halm. En liten (än så länge) trum­petran­ka blom­mar i brand­gult i juli.

Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.
Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.
20 Birgitta Liljedahl Andersson & Eric Andersson

Storgatan 9, Bromölla. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0763–293041.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Tomten på 1376 kvm lig­ger nära Ivösjön och Valjeviken i nord­öst­ra Skåne. Växtzon mel­lan 1 och 0. Sju träd­gårds­rum är for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. De vin­ter­grö­na väx­ter­na utgör stom­me och mot­tot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, 140 sor­ter rodo­dendron, kal­mia, buskros­ling, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera.

Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.
Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.