Öppna trädgårdar 2022

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer i vår och sommar!

Lördag 14 maj 2022

Öppet kl. 10–15:

Jan-Åke & Marie Larsson

En lant­bruks­fas­tig­het på cirka 5000 kvm. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd, rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.
Jan-Åke & Marie Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Lördag 14 + 28 maj 2022

Öppet kl. 10–16:

Sture Bengtsson

Vemmenhögsgårdens gamla park­mil­jö har utveck­lats till en stor wood­land­träd­gård med rho­do­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Bambu och ovan­li­ga träd gör detta till en spän­nan­de plats i det öppna land­ska­pet. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö här på gården.
Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Lördag 21 maj 2022

Öppet kl. 10–16:

Tommy & Christel Sjöstrand

Tommy och Christel har bland myc­ket annat unika träd och rodo­dendron. Bland peren­ner kan näm­nas pio­ner, cykla­men, hund­tands­lil­ja, ame­ri­kanskt höns­bär, orm­bun­kar, rod­ger­sia ’Bronze Peacock’. Se med­lems­bla­det hös­ten 2017 och Skånekretsens film på Youtube.
Tommy & Christel Sjöstrand, Axelvold 3347, Kågeröd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Söndag 22 maj 2022

Öppet kl. 10–17:

Erik & Birgitta Andersson – INSTÄLLT

INSTÄLLT! Sju träd­gårds­rum är for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. De vin­ter­grö­na väx­ter­na utgör stom­me och mot­tot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, 140 sor­ter rodo­dendron, kal­mia, buskros­ling, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera.
Erik & Birgitta Andersson, Storgatan 9, Bromölla.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.
Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.
Lennart & Kerstin Karlsson

Lennart och Kerstin har en väl upp­växt träd­gård med myc­ket exo­tis­ka väx­ter med en viss pre­fe­rens åt sur­jord­sväx­ter. Se repor­tage i med­lems­bla­det hös­ten 2021.
Lennart & Kerstin Karlsson, Sjöboholmsvägen 5, Tjörnarp.

Rolf & Ulla Nilsson

Villaträdgård med en natur­lig slutt­ning som fått ter­ras­ser av natursten och torv. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion. Bland annat has­selört, mur­grö­na, mysk­mad­ra, ekbrä­ken lund­doc­ka, blå­sip­por och många for­mer av vit­sip­por. En lund i trädgårdsformat!
Rolf & Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Ewa Mellerström & Lars-Johan Malmgren

En väl­fylld träd­gård, upp­byggd med gång­ar och plan­te­ring­ar som ger rums­käns­la. Surjordsväxter, vack­ra bus­kar, träd och peren­ner. Innerträdgården är inspi­re­rad av södern med oliv och citrus.
Ewa Mellerström & Lars-Johan Malmgren, Skolgatan 10, Hörby.

Henrik Åström & Carina Fritzell

Henrik och Carina dri­ver upp ovan­li­ga rho­do­dendron som man kan se i deras stora träd­gård. Även försäljning.
Henrik Åström & Carina Fritzell, Sebbarp 503, Löberöd.

Lördag 11 juni 2022

Öppet kl. 11–17:

Anders & Yvonne Johnsson

Vi gil­lar det som är fint under en läng­re tid, såsom barr­väx­ter, ljung, gräs, lön­nar, ber­be­ris, orm­bun­kar, fun­ki­or, judasträd, ovan­li­ga små­väx­ta mini­väx­ter, till exem­pel mini­barr, rönn, lind, alm och kas­tanj. Två sten­par­ti­er med här­di­ga kak­tu­sar. Delosperma trivs uppåt en söder­ga­vel. Växthus och lite pio­ner och rosor finns också. Ta gärna med egen fikakorg.
Anders & Yvonne Johnsson, Sveagatan 3, Munka Ljungby.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Anna & Rickard Carlsson

En stor träd­gård som består av olika delar med natursten och böl­jan­de for­mer som röd tråd. En lum­mig inner­del med myc­ket peren­ner blan­dat med bus­kar och träd, en frukt­träd­gård, ett kök­s­land med växt­hus för nyt­to­väx­ter, ett dammom­rå­de och en park­lik­nan­de del med bus­kar, träd och böl­jan­de häc­kar. Vi har väx­ter som ger mat, är vack­ra höst och vin­ter, eller kan använ­das till ska­pan­de av olika slag.
Anna & Rickard Carlsson, Ängeltoftavägen 111, Ängelholm.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.
Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.
Birgitta & Göran Rosendahl

Välkommen till vår oas vid Rönne å. En spän­nan­de och artrik träd­gård på cirka 850 kvm. Här ryms många ovan­li­ga väx­ter och instal­la­tio­ner. Upplev vår träd­gård i flera eta­ger, från strikt form­klipp­ta barr­väx­ter, till sling­ran­de gång­ar under upp­vux­na rodo­dendron och damm med vat­ten­fall och orangeri.
Birgitta & Göran Rosendahl, Åsbogatan 14, Ängelholm.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.
Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.

Lördag & söndag 25–26 juni 2022

Öppet kl. 11–16:

Lise-Lotte och Mike Pierce

Trädgården som är 5546 kvm stor är en här­lig bland­ning av konst­när­lig­het och bota­nisk träd­gård. Många av väx­ter­na i träd­går­den har star­tat som frö­såd­der då det är något som Lise-Lotte verk­li­gen brin­ner för. Trädgården inne­hål­ler stora sam­ling­ar av rosor, dag­lil­jor, kle­ma­tis, hostor, pio­ner, träd­pi­o­ner, lil­jor, tak­lök, flox och andra.
Lise-Lotte och Mike Pierce, Sotehusvägen 11–10, Skurup.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.
Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.

Öppet kl. 11–17:

Marianne & Erik Gyllstedt

Vi bor på lan­det omgiv­na av ängar och hagar. Trädgården på ca 2 500 kvm har fått växa fram under åren. Den är inde­lad i rum och avgrän­sad av häc­kar och per­go­la. Tomten är slut­tan­de med trap­por, murar och gångsti­gar. Det är fro­digt och bloms­ter­rikt, myc­ket gröns­ka och fär­ger i milda pastel­ler. Växterna vari­e­rar från rodo­dendron, japans­ka lön­nar till rosor, kle­ma­tis och perenner.
Marianne & Erik Gyllstedt, Nällevad 1:16, Skurup.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Annika & Lars Svensson

Här finns bus­kar och träd som är exo­tis­ka även med skåns­ka mått mätt. Ambraträd med näs­tan stjärn­fli­ki­ga blad kom­mer att visa flam­man­de höst­fär­ger: gult, oran­ge, rött och grönt sam­ti­digt. Skruvrobinia är ruf­sigt char­mig. En fri­lands­kle­ro­dend­rum över­ras­kar. Den har rik­ligt med knop­par och kom­mer att få spek­ta­ku­lä­ra fröställ­ning­ar i rött och blått.
Annika & Lars Svensson, Skivarp 1647, Skurup.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.
Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.
Kerstin & Lars Sjörén

En vil­la­träd­gård på cirka 1000 kvm med sten­lägg­ning, gång­ar, oran­ge­ri, damm med guld­fis­kar med mera. Mycket peren­ner, en del mind­re van­li­ga medel­havs­väx­ter i kruka. Trädgården är ett stän­digt pågåen­de pro­jekt där nya idéer får sam­sas med de redan genom­för­da. Bland de nyare pro­jek­ten är en spe­gel­vägg och en gju­ten pie­de­stal, samt en pavil­jong för vila och meditation.
Kerstin & Lars Sjörén, Mejselvägen 8, Hässleholm.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.
Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.
Gun Jeppsson

Utsikten över sädes­fäl­ten ger utblic­kar över land­ska­pet. Skogen skyd­dar mot star­ka vin­dar och ger till ett gynn­samt mikrokli­mat. Här trivs till exem­pel katal­pa och bloms­ter­kor­nell. Träd och häc­kar bil­dar rum. Ett stort urval kle­ma­tis och rosor sving­ar sig upp­för por­ta­ler. Tidig vår blom­mar jul­ro­sor, följt av pio­ner, gil­le­nia i stora skyar, över­då­di­ga fingerborgsblommor.
Gun Jeppsson, Axeltorp, Vikens gård 3298, Knislinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Dan och Gun Jeppsson. Privat foto.
Hos Gun Jeppsson. Privat foto.
Birgitta Olofsson

Omgiven av mäk­tig lövskog har går­dens träd­gård vuxit fram genom famil­jens olika intres­sen för peren­ner, ovan­li­ga frö­såd­da träd, blom­migt, ätligt och eget smide. Blommande tul­panträd, stora bloms­ter­kor­nel­ler, fro­di­ga rabat­ter i vack­ra fär­ger, rodo­dendron­tjärn, spar­ris­land, ros­grot­ta, dia­bas och myc­ket mer finns i vårt stora gröna paradis.
Birgitta Olofsson, Axeltorp 3289 (Karlas torp Hjärsås), Knislinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.
Hos Birgitta Olofsson. Privat foto.
Birgitta Gunnarsson & Lars Göran Pålsson

En gans­ka stor och lum­mig träd­gård med damm, växt­hus, frukt­träd­gård, köks­träd­gård och en hel del peren­ner. I dags­lä­get trängs här cirka 900 olika arter, varav unge­fär 200 är bus­kar och träd. Favoritväxterna är pio­ner, dag­lil­jor och fun­ki­or. För när­va­ran­de finns här cirka 125 olika sor­ters pio­ner och unge­fär 215 olika funkiasorter.
Birgitta Gunnarsson & Lars Göran Pålsson, Roalövsvägen 88, Färlöv.

Hos Gunnarsson & Pålsson i Färlöv. Privat foto.
Hos Gunnarsson & Pålsson i Färlöv. Privat foto.
Ann Margreth & Jan-Erik Lundgren

Mycket sten och vin­ter­grö­na väx­ter, peren­ner och träd som till exem­pel syd­bok och näs­duksträd. Damm med litet vat­ten­fall som por­lar behag­ligt och ger ro. Armeringsmattor och tujor bil­dar sta­ket och växt­stöd. En del av Ann Margreths egen­till­ver­ka­de kera­mik (sten­gods) finns också lite varstans.
Ann Margreth & Jan-Erik Lundgren, Grangårdsgatan 5, Hässleholm.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Ann Margreth Richard Lundgren och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.
Hos Ann Margreth och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.

Söndag 26 juni 2022

Öppet kl. 10–16:

Marguerite Nordkvist

En lum­mig träd­gård med sling­ran­de gång­ar kan­ta­de med natursten. Den inne­hål­ler flera olika träd, barr­väx­ter, rodo­dendron och ett stort antal peren­ner. Favoriten är hosta som det finns ett hund­ra­tal av. Här rin­ner en liten bäck som leder till en damm med fis­kar. På den lite tor­ra­re fram­si­dan finns sten­par­ti och tråg med små växter.
Marguerite Nordkvist, Ringvägen 25, Vinslöv.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.
Hos Marguerite Nordkvist. Privat foto.

Lördag 2 juli 2022

Öppet kl. 10–16:

Marianne Fridolf

En vil­la­träd­gård med damm, träd, bus­kar, rosor, myc­ket peren­ner och grön­saks­land. Favoriter är hor­ten­sia och kle­ma­tis. Mitt stora intres­se är väx­ter, gärna ovan­li­ga, och en stor del har jag dra­git upp från frö eller hit­tat på växt­mark­na­der och träd­gårds­re­sor. Instagram: @mariannefridolf
Marianne Fridolf, Barrstigen 7, Södra Sandby.

Margareta & Folke Sjöberg

Liten rums­in­de­lad vil­la­träd­gård med myc­ket form­klippt och lugn, har­mo­nisk färg­sätt­ning. Trädgården inne­hål­ler ett fler­tal träd, bus­kar och många peren­ner. Favoriter är lön­nar med vack­ra stam­mar och blad, fun­ki­or, alun­rot och ormbunkar.
Margareta & Folke Sjöberg, Svärmarevägen 19, Södra Sandby.

Öppet kl. 11–16:

Thorbjörn & Berit Andersson

Vi har en vil­la­träd­gård i ett nybyggt områ­de. Vi flyt­ta­de in för fem år sedan och då påbör­ja­des anläg­gan­det av träd­går­den. Vi har byggt en stom­me med lite ovan­li­ga träd och bus­kar och sedan följt upp med myc­ket vår­lö­kar och peren­ner av olika slag. En del rosor har vi också plan­te­rat. Trädgården omges av en bok­häck som går igen som avde­la­re i trädgården.
Thorbjörn & Berit Andersson, Vitgransgatan 13, Södra Sandby.

Lördag & söndag 9–10 juli 2022

Öppet kl. 11–17:

Kristina & Bengt Landahl

Almas hus lig­ger på en tomt på nära 5000 kvadrat­me­ter. I den äldre delen har träd vuxit sig stora och skän­ker skug­ga åt väx­ter­na i markskik­tet som står tätt, tätt. Vid trä­dens fot blom­mar nar­cis­ser och klock­hy­a­cint. Även bus­kar skän­ker färg åt rabat­ter­na, röd­bla­dig has­sel, gul ben­ved och alm, vit­blom­man­de pärl­bus­ke. Mitt i träd­går­den står ett ått­kan­tigt lust­hus. Genom detta ska­pa­des sikt­lin­jer som löper genom hela trädgården.
Kristina & Bengt Landahl, Gnalövsvägen 64, Simrishamn.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Almas hus. Foto: Thorbjörn Andersson.
Almas hus – hos Landahls i Gnalöv. Foto: Thorbjörn Andersson.
Pia Persson

Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård med spe­ci­a­li­se­ring på peren­ner med vack­ra blad. Woodland, torv­par­ti­er och våt­bäd­dar. Stenpartier och fuch­si­or. Har även väx­ter till salu. Trädgården lig­ger myc­ket vac­kert intill Kippabäcken och Tommarpsån cirka 9 km väs­ter om Simrishamn.
Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Cypripedium japonicum. Foto: Pia Persson.
Cypripedium japo­nicum. Foto: Pia Persson.

Öppet kl. 11–15:

Madeleine Almér

Denna träd­gård på 1100 kvm är torr och myc­ket ljus. Den bär spår av olika pas­sio­ner – rodo­dendron, rosor, gam­mal­dags peren­ner, iris med flera. Stenpartiet är fyllt av olika sor­ters torr­väx­ter. I mit­ten av juli blom­mar lil­jor, flox, kle­ma­tis och har vi tur även bus­kvall­mo. Jag har också myc­ket luktär­ter. Ingen sär­skild ord­ning i min träd­gård, de fles­ta väx­ter ham­nar där det finns utrym­me – har jag tur lyc­kas jag plan­te­ra dem på rätt ståndort! OM det är bad­vä­der, kan det vara kö på för­mid­da­gen och sena efter­mid­da­gen – bra att tänka på!
Madeleine Almér, Martornsvägen 6, Falsterbo.

Öppet kl. 13–17:

Ingrid Engberg

En lum­mig skogs­träd­gård, cirka 400 kvm. Här finns wood­land med rodo­dendron, aza­le­or, orm­bun­kar och flera andra väx­ter som trivs att växa i torv. Trädgården inne­hål­ler också peren­ner, rosor, hibis­kus, vin­ran­ka, björn­bär, fikon, frukt­träd med mis­tel och por­lan­de vat­ten­spel, samt två söta kani­ner, Piff och Puff.
Ingrid Engberg, Fritidsvägen 61, Höllviken.

Lena & Sven Johnsson

En skånsk träd­gård från förra sekel­skif­tet som nu har peren­ner, annu­el­ler, lök­väx­ter, ett mind­re grön­saks­land och ett hob­by­växt­hus. Vi beva­rar den äldre sti­len genom ett med­ve­tet växt­val. Här sam­sas pio­ner, rosor och stock­ro­sor med bland annat laven­del, hostor och ast­rar. Här ryms också dvärg­höns och en bigård. På som­ma­ren är träd­gårds­café­et öppet, med kaffe och hem­ba­kat. gessiekroken.wordpress.com
Lena & Sven Johnsson, Gessiekroken 3, Vellinge.

Susanne Olsson

En gam­mal träd­gård inra­mad av en bux­bom­s­kan­tad gång. Här finns många träd och bus­kar av både van­li­ga och ovan­li­ga sor­ter. Massor av lök­väx­ter, som sedan följs av iris och pio­ner. På som­ma­ren trivs insek­ter och fjä­ri­lar här. Jag gil­lar att hitta vack­ra, kul, ovan­li­ga och kons­ti­ga väx­ter som pas­sar sam­man med ett gam­malt hus. Instagram: @susanneikroken
Susanne Olsson, Gessiekroken 10, Vellinge.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.