Lucka 1 – blåblomma

Blåblomma (Ceratostigma plumbaginoides). Foto: Torbjörn Söderlund.

Årets förs­ta lucka i Skånekretsens jul­ka­len­der 2020 är ett bidrag från hedersle­da­mo­ten Torbjörn Söderlund:

Torbjörn Söderlund här – med­lem sedan 1969. Satt i sty­rel­sen några år och skrev i med­lems­bla­det. Otaliga är de växtar­ter som man som aktiv ama­tör hin­ner prova. Vilken som fått äran att kal­las bäst har vari­e­rat. Den jag nu valt ut har varit med hos oss ända från bör­jan och upp­fyl­ler många av de krav som vi kan stäl­la på en ide­a­lisk trädgårdsväxt.

En låg­vux­en perenn, behag­ligt grön stör­re delen av året. Med klar­blå blom­ning från augusti till okto­ber, inte över­då­dig men vac­ker. Täcker mar­ken där den står, ald­rig ett ogräs, ald­rig ohyra eller sjuk­dom, krä­ver ingen göd­sel, endast ned­klipp­ning om våren. Och seg­li­vad som få, har nu stått på plats i sex­tio­fy­ra år utan att svik­ta, utan att breda ut sig otillå­tet.

Växten heter Ceratostigma plum­ba­gi­no­i­des, på svens­ka blå­blom­ma. Ovanlig i Sverige när vi satte den men nu kän­ner väl många den. Står här i sten­lägg­ning­en intill ingångsdörren.

Läs mer om Torbjörn Söderlunds latin­skrift här på skanekretsen.se

Öppen trädgård i Svedala-Skurup 15 juni

Hos Gyllstedts. Privat foto.

Söndagen 15 juni är det fyra öppna träd­går­dar i trak­ten av Svedala och Skurup. Alla träd­går­dar hål­ler öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Hos Olssons i Holmeja. Privat foto.
Hos Olssons i Holmeja. Privat foto.
Kenneth & Lisbeth Olsson

Flera mind­re träd t.ex. maac­kia, ambra­träd, snö­droppsträd och snöflocks­träd, orkidéer och glasbär.
Kenneth & Lisbeth Olsson, Huggarevägen 17, Holmeja
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Mikael Olsson. Privat foto.
Hos Mikael Olsson. Privat foto.
Mikael Olsson

En träd­gård ska­pad för att njuta i. Träd och bus­kar är stom­men där peren­ner med sina blom­mor och vack­ra blad ska­par stäm­ning. Exotiska och tra­di­tio­nel­la väx­ter möter varand­ra bland upp­höj­da bäd­dar, vat­ten och många uteplatser.
Mikael Olsson, Nötesjövägen 123, Svedala
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Söderlunds. Privat foto.
Hos Söderlunds. Privat foto.
Torbjörn & Margareta Söderlund

Stor kupe­rad träd­gård, del­vis skött som anlagd natur­park med flera dam­mar. Tonvikt på träd, bus­kar och bambu. I träd­går­den finns även några ovan­li­ga peren­ner. Målet är en vac­ker träd­gård som inte krä­ver stän­digt arbete.
Torbjörn & Margareta Söderlund, Sörbyholmsvägen 57, Anderslöv
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Gyllstedts. Privat foto.
Hos Gyllstedts. Privat foto.
Erik & Marianne Gyllstedt

Anläggningen av träd­går­den påbör­ja­des för cirka 13 år sedan. Tomten är på 5000 m2 varav knappt hälf­ten är anlagd träd­gård. Tomtmarken slut­tar och där­för är träd­går­den ter­ras­se­rad och inde­lad i olika rum. Dessa rum binds ihop till en hel­het med olika gång­lös­ning­ar, häc­kar och per­go­la. Nivåskillnaderna löses med murar och trap­por. Växtligheten är vari­e­ran­de. Det finns flera rabat­ter med olika växt­val – fram­förallt rosor och många peren­ner, men även sur­jord­sväx­ter med rho­do­dendron, mag­no­lia och japans­ka lön­nar. »Vi både arbe­tar och nju­ter i vår trädgård.«
Erik & Marianne Gyllstedt, Nällevad 116, Skurup
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.