Latinet och växterna

Torbjörn Söderlunds popu­lä­ra häfte Latinet och väx­ter­na kan bestäl­las här.

När Torbjörn Söderlund var redak­tör för kret­sens med­lems­blad bör­ja­de han skri­va artik­lar som kal­la­des Latinskolan. Detta fort­sat­te under flera år (2004–2011) och även sedan Torbjörn hade avgått som redak­tör. Latinskolan var en myc­ket upp­skat­tad arti­kel­se­rie. Inför Skånekretsens 50-års­ju­bi­le­um hade sty­rel­sen en idé om att dessa artik­lar kunde sam­man­stäl­las till ett häfte och ges som en gåva till med­lem­mar­na under jubi­le­um­så­ret 2013.

Torbjörn Söderlund till­frå­ga­des om han kunde tänka sig att sam­man­stäl­la sina latinar­tik­lar till ett häfte. Torbjörn sam­tyck­te till detta och under hös­ten 2012 om­arbetades artik­lar­na till en liten skriftSom en bila­ga till vårens med­lems­blad år 2013 hade vi så den stora gläd­jen att pre­sen­te­ra Torbjörn Söderlunds latinar­tik­lar i ett häfte på 52 sidor som omgjort och för­bätt­rat gavs nam­net Latinet och väx­ter­na. Denna fan­tas­tis­ka jubi­le­ums­gå­va till alla med­lem­mar i Skånekretsen kom­mer att vara till stor nytta och nöje.

Det är det dess­utom trev­ligt att nu kunna erbju­da häf­tet till andra träd­gård­s­ama­tö­rer till en mind­re kost­nad. Priset är 96 kro­nor per häfte inklu­si­ve porto (inom Sverige – vid beställ­ning­ar till utlan­det till­kom­mer porto). Beställ via latin@skanekretsen.se Glöm inte att med­de­la både adress och anta­let häf­ten som öns­kas. Du kan också köpa det vid våra möten för 70 kr.

Mer infor­ma­tion om (bak­si­des­tex­ten) Latinet och väx­ter­na här.
Latinet och växternas framsida

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.