Växtmarknaden på riksmötet 2020

[yellow_box]Obs! Årets riksmö­te är inställt – upp­skju­tet. Läs mer på skanekretsen.se/inget-riksmote-i-skane-i-ar-men-ar-2021/[/yellow_box]
Obs! Det är inte möj­ligt för köpa­re att stu­de­ra utbu­det innan mark­na­den öppnar.
[green_box]

Tid

Klockan 14.00–16.00, sön­dag 14 juni 2020.

Plats

Parkeringen vid Sandskogens idrotts­plats, Ystad.
Rekommenderad besökspar­ke­ring vid Ystad Saltsjöbad och sedan cirka 50 m gångväg.[/green_box]

Toaletter finns inte i direkt anslut­ning till mark­na­den. Betalning sker direkt till säljaren.

Säljare och funk­tio­nä­rer får hand­la av varand­ra innan kloc­kan 14, där­ef­ter öpp­nas grin­dar­na och alla andra får hand­la fram till kl. 16. Personer som inte säl­jer har allt­så inte möj­lig­het att stu­de­ra utbu­det innan mark­na­den öppnar.

För dig som är säljare

För att delta måste du ha anmält dig via anmäl­nings­blan­ket­ten till riksmö­tet 2020.

Från kloc­kan 12.00 kom­mer ytan att vara till­gäng­lig för dig som säl­ja­re. Det kom­mer att fin­nas funk­tio­nä­rer på plats under hela tiden. Du får utnytt­ja hur stor yta du vill, men du måste följa funk­tio­nä­rer­nas anvis­ning om pla­ce­ring. Underlaget är grus. Vatten finns inte i direkt anslut­ning till plat­sen. Växterna skall vara nog­grant märk­ta med växt­namn, pris samt namn/signatur på säljare.

Om du som säl­ja­re ska vara med på riksmö­tet innan mark­na­den, och inte vill ha dina väx­ter i bilen, finns det möj­lig­het att lämna in dem för för­va­ring. Inlämning kan ske i kans­li­et under samma tider som kans­li­ets öppet­ti­der. Se till så att du pac­kar dina väx­ter väl och mar­ke­rar dem tyd­ligt. Växterna leve­re­ras till mark­nads­plat­sen på sön­da­gen kl. 12.00.

Avgiften för att delta som säl­ja­re är 10 % av för­sälj­nings­sum­man. Orsaken till en pro­cent­sats är att vi även vill kunna locka säl­ja­re med små volymer.

Nya växtmarknadsregler – beslutade 11 mars 2020

(för att tyd­li­ga­re följa reg­ler och kutym inom STA)

Plats (upp till 4 m) kos­tar 200 kr plus två (2) väx­ter till lör­da­gens lot­te­ri. Om man behö­ver mer plats än 4 meter beta­lar man 100 kr/extraplats.

När du kom­mer till mark­nads­plat­sen får du en redo­vis­nings­blan­kett av funk­tio­nä­rer­na. Avgiften beta­las in till funk­tio­nä­rer­na vid grin­dar­na. Ta gärna med bord och allt som behövs för för­sälj­ning. Det finns även möj­lig­het att hyra bord till ett själv­kost­nads­pris av 100 kr per bord, men detta måste med­de­las vid anmä­lan till växt­mark­na­den. Du ansva­rar själv för städ­ning­en av din marknadsplats.

Kontakta jonatanleo87@gmail.com för ytter­li­ga­re information.
[yellow_box]

Om de ändrade växtmarknadsreglerna för riksmötet 2020

STA Skånekretsens sty­rel­se har i dag 11 mars beslu­tat att ändra de tidi­ga­re avi­se­ra­de reg­ler­na för växt­mark­na­den på riksmö­tet 2020. Efter att flera säl­ja­re har upp­märk­sam­mat oss om att pro­vi­sion var­ken är kutym eller finns med i de gemen­sam­ma reg­ler­na för riksmö­ten har föl­jan­de beslutats:

Plats (upp till 4 m) kos­tar 200 kr plus två (2) väx­ter till lör­da­gens lot­te­ri. Om man behö­ver mer plats än 4 meter beta­lar man 100 kr/extraplats.

Med dessa nya reg­ler hop­pas vi att Skånekretsen kan locka både stora och små säl­ja­re till det som för­hopp­nings­vis blir som­ma­rens trev­li­gas­te träd­gårds­fest – riksmö­tet och dess avslu­tan­de växtmarknad.

Vi bekla­gar verk­li­gen om vi och våra ursprung­li­ga växt­mark­nads­reg­ler har gjort säl­ja­re och andra upprörda.

Nu dröm­mer vi om att många säl­ja­re med spän­nan­de väx­ter och mäng­der av glada ama­tö­rer vill komma till Ystad i som­mar. Hjärtligt välkomna!

Gröna häls­ning­ar,
Lena Eidevall, ord­fö­ran­de i Skånekretsen[/yellow_box]

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.