Årsmöte 2016 (6 mars)

Årsmöte.

Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Pia Myrberg – heders­med­lem i STA Stockholmskretsen och inne­ha­va­re av Torvan träd­gård. Hon kom­mer att berät­ta om hur man anläg­ger – och skö­ter – blöt­bäd­dar samt visa många bil­der på fuktäls­kan­de växter!

Söndag 6 mars 2016, kl 13, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2015, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2015 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter 2 år är Madeleine Almér, ord­fö­ran­de, Jan-Åke Larsson, vice ord­fö­ran­de, Dan Abelin, ledamot.
Valberedningens för­slag till ord­fö­ran­de (2 år):
Madeleine Almér.
Valberedningens för­slag till ordi­na­rie leda­mö­ter (2 år):
Jan-Åke Larsson och Dan Abelin.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
Valberedningens för­slag till sup­ple­an­ter (1 år):
Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
Valberedningens för­slag till revi­so­rer (1 år):
Gun Berggren och Marie Larsson.
Revisorssuppleant: Vakant under 2015.
Valberedningens för­slag till revi­sors­supple­ant (1 år):
Lotta Björnlund.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.
14. Verksamhetsplan för 2016, före­drag­ning och godkännande.
15. Budget 2016, före­drag­ning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2017 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kronor.
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.