Kiekeberg och Tyskland 16–18 augusti 2013

Lite nytt – vi har ju bru­kat åka i april till Kiekebergs växt­mark­nad, nu väl­jer vi hös­ten, ett lite annat plantsor­ti­ment således.

Ta nedan­stå­en­de som en apti­tre­ta­re. Mer infor­ma­tion föl­jer på Alnarp i vår och fort­satt här på webben.

Planering för inre­se­da­gens pro­gram pågår. Vi bor 2 nät­ter i UetersenParkhotel Rosarium. Dag 2 tar Kiekeberg-mark­na­den mer­par­ten av dagen. Hemresedagen åker vi till Horstmann som häl­sar oss varmt väl­kom­na på sön­da­gen. Så bota­ni­se­rar vi bland de små rara barr­väx­ter­na. Maken och jag var i Tyskland ett par dagar i maj 2012 och stan­na­de till hos Horstmann på vägen hem. Dessa val man ställs inför…

Horstmanns bäddar. Foto: Lotta Björnlund.
Horstmanns bäd­dar. Foto: Lotta Björnlund.

God mat och trev­ligt säll­skap och så alla dessa väx­ter. Ni häng­er väl med?!?!?! 2010 på våren när vi senast arran­ge­ra­de en Kiekeberg-resa låg pri­set på gans­ka pre­cis 3.000 kro­nor. Jag skul­le tro vi ham­nar där någonstans.

Lotta Björnlund

Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan. Det finns fort­fa­ran­de (30 juli) en möj­lig­het att följa med. Ring Lotta Björnlund på 0733–424904.

Listan över utstäl­la­re på växt­mark­na­den finns nu på Kiekebergs hem­si­da (längst ner).

– – –

Dag 1

08.00 Avresa från Alnarp.

Vannarpsbussarna tar oss fram och åter, och Maj-Lis Åkesson har tip­sat mig om att be att få Thomas som chauf­för som kört oss två gång­er förr och hit­tar till våra vat­ten­hål. Ta gärna med en liten fika/matsäck/frukt, den som inte vill det hit­tar något på fär­jan över till Puttgarten. Glöm inte ta med banankar­tong­er eller andra prak­tis­ka lådor märk­ta med namn.

Vi tar av mot Kiel och förs­ta målet är Dittman GartenBaumschule i Gettorf. 20 000 m2 plan­tor, ett brett sor­ti­ment. På deras hem­si­da finns en över­sikts­plan att klic­ka på, intres­san­ta par­ti­er lig­ger i mit­ten gis­sar jag. Det är tred­je och fjär­de gene­ra­tio­nen Dittman som dri­ver plant­sko­lan. Har inte varit här, men ama­tö­rer vågar väl chan­sa?! Vi har pla­ne­rat in lunch där­ef­ter, mer om det på bussen.

http://www.garten-dittmann.de/index.php

Sen skall vi kläm­ma in ett stopp till innan vi gli­der in på hotel­let i Uetersen mot kväl­len, men jag tror det får bli en över­rask­ning. Jag har ett par tre­va­re ute, i Uetersens när­om­rå­de. Peters kom­mer ni att finna på Kiekeberg, jag hade tänkt vi skul­le åka till dem på fre­da­gen, men efter tele­fon­sam­tal idag så blir det inte så, p.g.a. hus­bygg­na­tion och för­be­re­del­ser inför Kiekeberg.

Vi chec­kar in på Parkhotell Rosarium i Kiekeberg och äter gemen­sam middag.

Dag 2

Upp med tup­pen, och efter en sta­dig früstuck, beger vi oss till Kiekeberg. Det blir runt 75 intres­san­ta före­tag som visar upp sig och sina pro­duk­ter, här ver­kar fin­nas allt och lite till! Kolla själv med hjälp av län­ken nedan. Lunch ord­nar vi själ­va på plats. Middag på kväl­len på hotel­let när vi pus­tat ut.

http://www.kiekeberg-museum.de/uploads/media/Ausstellerliste_Pflanzenmarkt_Sommer_2013_01.pdf

Jag läste ige­nom utstäl­lar­för­teck­ning­en och hit­ta­de bland annat:
”Inte ens exper­ten kan sakna något”
Nyaste hosta-sorterna
Die Kleine Plantage från Holland (gil­lar jag – perenner)
20 sor­ters honung
Rostfria vind­spel – vem söker inte det?!
Ingo Kaczmarek – Staudenraritäten & neueinführungen
Armin Kilian som har dvärg­barr och gräs pas­san­de för dessa – låter kul
Rariteter av alla slag så klart

Dag 3

Horstmann i Schnewerdingen är dagens höjd­punkt, och det pas­sar ju bra eftersom det inte ser ut som de finns bland utstäl­lar­na på Kiekeberg. En kväll för­svin­ner fort om man bor­rar ner sig i hans sor­ti­ment … jag måste i alla fall ha med mig Pinus mugo ’Suzi’ hem den saken är klar.

http://www.tsuga.de

Vi äter lunch i grann­ska­pet och kan sedan slum­ra lite på väg mot Puttgarten, och innan vi kör på fär­jan har vi hun­nit med lite andra inköp, för den som vill. Gissar vi är hemma i Alnarp runt 21.00.

Pris

Plats i dub­bel­rum 3 250 kro­nor. Vid enkel­rum beta­lar du 3 830 kronor.

OBS! Samtliga mål­ti­der utom lunch på lör­da­gen på Kiekeberg ingår. Inträdesavgift till Kiekeberg är inklu­de­rad. På det här sät­tet slip­per ni hålla på med peng­ar i sam­band med lun­cher­na fre­dag och söndag.

Betalning

Till Skånekretsens pg-konto 53 53 65–1. Sista betal­nings­dag mån­dag 5 augusti. Glöm inte ange avsändare.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.