Resa till Gullmarsfjordens plantskola 19 augusti 2018

Söndag 19 augusti reser vi till Tommy och Vivi Ahnby på Gullmarsfjordens plantskola.
Obs! INSTÄLLD.

Plantskolan lig­ger djupt inne i sko­gar­na i gräns­trak­ter­na mel­lan Bohuslän och Dalsland via kro­kig väg och gam­mal bro. Tommy har som gros­sist bara öppet för grup­per och vi har fått tid sön­dag efter­mid­dag 19 augusti. Alla som kän­ner till Tommy vet att han har myc­ket och spe­ci­ellt och bra såväl plan­tor som pri­ser. Han är sär­skilt intres­se­rad av mag­no­li­or men har även myc­ket aza­le­or, rho­do­dendron, hjul­träd, hor­ten­si­or, japans­ka lön­nar och vem vet vad man kan hitta. Vi var där på vår Dalslandsresa 2014 och på hem­vä­gen hade vi en veri­ta­bel djung­el i bakre busshalvan.

Preliminärt pla­ne­rar vi att åka från Alnarp kloc­kan 07.30 med lunch i Hensbacka (strax norr om Uddevalla), före ankomst till Tommy cirka kloc­kan 13. Vi hand­lar och dric­ker sedan kaffe (bus­skaf­fe) medan vi beta­lar och pac­kar bus­sen och åker där­ef­ter hem med kort paus på vägen. Vi beräk­nar att vara hemma i Alnarp till kloc­kan 20.30.

Pris

Resan kos­tar inklu­si­ve lunch och kaffe 700 kro­nor. Förmiddagsfika tar var och en själv med.

Anmälan

Välkommen med anmä­lan till Anita (anita_lassing@hotmail.com eller 046–249284) samt inbe­tal­ning till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114. Glöm inte att skri­va namn och res­mål! Anmälan är bindande.

Läs gärna våra rese­vill­kor på skanekretsen.se/resevillkor

Sista anmäl­nings­dag och inbe­tal­ning är 20 juli 2018.

Välkomna! Äntligen ett till­fäl­le att inhand­la lite stör­re, efterlängtat!

Reseledare

Anita Lassing & Ingrid Sjöberg

Webbadress

Gullmarsfjordens plant­sko­la: http://www.stabod.se/?page_id=510

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.