Ingen lökförsäljning i september 2020

Inga sommartulpaner på lökmötet 2020. Foto: Dan Abelin.

Skånekretsen skju­ter sitt pla­ne­ra­de 25-års­ju­bi­le­um av lök­för­sälj­ning i sep­tem­ber ett år framåt.

Utförligare infor­ma­tion kom­mer ni att kunna läsa i hös­tens med­lems­blad, men kort­ver­sio­nen är att STA Skånekretsen tyvärr INTE kom­mer att bestäl­la och sälja lökar till er på ett lök­mö­te i sep­tem­ber i år. Detta beror på flera olyck­li­ga omstän­dig­he­ter, bland annat ett sämre lök­ut­bud från vår tidi­ga­re lök­gros­sist (till högre pri­ser) samt osä­ker­he­ten om hur hös­ten blir ur pan­de­mi­per­spek­tiv. Så leta upp och beställ spän­nan­de lökar själ­va i år.

Alternativ växtmarknad hösten 2020?

Bild från växtmarknaden i maj 2019. Foto: Dan Abelin.

Skånekretsen för­be­re­der sig för att det kanske inte hel­ler blir möj­ligt att anord­na en växt­mark­nad i sep­tem­ber. Vi före­slår där­för att den som vill i stäl­let har öppet för för­sälj­ning i sin träd­gård förs­ta hel­gen i september.

Som ni redan vet och – hop­pas och tror vi – har förståelse för, har vi ju varit tvung­na att stäl­la in myc­ket under våren p.g.a. coronapandemin.

Ingen vet ännu hur hösten blir, men pre­cis som alla andra orga­ni­sa­tio­ner arbe­tar vi med flera möjliga sce­ne­ri­er sam­ti­digt. Vi följer utveck­ling­en och arbe­tar med olika alter­na­tiv för att kunna fort­sät­ta erbju­da er akti­vi­te­ter i den form det är möjligt, eftersom det är en cen­tral del av vår verk­sam­het inom STA Skånekretsen. Men kanske kan vi inte hel­ler i höst anord­na fysis­ka möten med föreläsningar, kanske inte hel­ler någon växt­mark­nad eller någon resa.

Om det inte blir möjligt att anord­na växt­mark­nad i sep­tem­ber hel­ler har vi en idé. Troligtvis är det så att ni som bru­kar vara med på växt­mark­na­der­na har en hel del väx­ter som ni skul­le vilja sälja till våra medlemmar?

Vi vill hjäl­pa både säl­ja­re och köpare och föreslår därför att den som vill kan ha öppet för försäljning hemma i sin egen trädgård under lördagen den 5 sep­tem­ber och söndagen den 6 sep­tem­ber kloc­kan 10–16. Det finns flera i Trädgårdsamatörerna run­tom i lan­det som pro­vat detta kon­cept nu under våren och hit­tat bra lösningar under tryg­ga for­mer, som vi kom­mer att sam­man­stäl­la som en liten ”hjälp­re­da” till er om detta blir aktu­ellt. Den som inte har så många väx­ter att sälja kan natur­ligt­vis slå sig ihop med en eller flera småskaliga säl­ja­re på en plats.

Ni som vill sälja väx­ter hemma – om inte växt­mark­na­den blir av – måste anmä­la er till Jan-Åke Larsson innan den 10 juni så vi hin­ner få in det i med­lems­tid­ning­en. Detta kom­mer även att pub­li­ce­ras på vår webbplats.

Mejla till jan-ake@kvarntorp.com eller ring 0706501291. De upp­gif­ter vi behöver är Namn, Adress, Telefonnummer och gärna lite infor­ma­tion kring vilka väx­ter ni har att sälja. Vill ni ha andra öppettider – skriv det.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.