Ingen lökförsäljning i september 2020

Skånekretsen skju­ter sitt pla­ne­ra­de 25-års­ju­bi­le­um av lök­för­sälj­ning i sep­tem­ber ett år framåt.

Utförligare infor­ma­tion kom­mer ni att kunna läsa i hös­tens med­lems­blad, men kort­ver­sio­nen är att STA Skånekretsen tyvärr INTE kom­mer att bestäl­la och sälja lökar till er på ett lök­mö­te i sep­tem­ber i år. Detta beror på flera olyck­li­ga omstän­dig­he­ter, bland annat ett sämre lök­ut­bud från vår tidi­ga­re lök­gros­sist (till högre pri­ser) samt osä­ker­he­ten om hur hös­ten blir ur pan­de­mi­per­spek­tiv. Så leta upp och beställ spän­nan­de lökar själ­va i år.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.