Årets löklista 2015

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jaktlund –  redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklista.

Klicka på löknamnet för ytterligare information
 1. Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:-
 2. Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:-
 3. Bellevalia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:-
 4. Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:-
 5. Corydalis soli­da ’Purple Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:-
 6. Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:-
 7. Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:-
 8. Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:-
 9. Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:-
 10. Fritillaria michai­low­skyi ’Multiflora’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR
 11. Fritillaria thun­ber­gii – cre­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:-
 12. Galanthus ’Dionysus’ – dub­bel­blom­man­de snö­drop­pe, 3 st./65:-
 13. Hyacinthoides his­pa­ni­ca ’Queen of the Pinks’ – rosa klock­hy­a­cint, 5 st./15:-
 14. Iris × hol­landi­ca ’Red Ember’ – hol­ländsk iris, juni, brun­röd, 5 st./15:-
 15. Iris lati­fo­lia ’King of the Blues’ – mörk­blå eng­elsk iris, 3 st./25:-
 16. Iris lati­fo­lia ’Queen of the Blues’ – ljus­blå iris, 50 cm i juni, 3 st./25:- – UTGÅR
 17. Iris reticu­la­ta ’Frank Elder’ – läc­ker grå­blå våri­ris, lättod­lad, 5 st./20:-
 18. Lilium mar­ta­gon ’Arabian Knight’ – mörkt röd krollil­ja, gyll­ne cen­ter, 1 st./30:-
 19. Muscari auche­ri ’White Magic’ – vit per­sisk pärl­hy­a­cint, 10 st./10:-
 20. Muscari ’Bling Bling’ – glän­san­de mörk­blå pärl­hy­a­cint, 10 st./15:-
 21. Muscari ’Valerie Finnis’ – ljus­blå ena­stå­en­de blom­mor, köp!, 20 st./20:-
 22. Narcissus ’Beersheba’ – ben­vit med lång, fril­lig lite gul trum­pet, 3 st./30:-
 23. Narcissus ’Curly’ – cre­me­gul stor­blom­mig, kort gul trum­pet, 5 st./25:-
 24. Narcissus ’Goose Green’ – vit, gul trum­pet med röd/grön rand, 5 st./15:-
 25. Narcissus ’White Medal’ – dub­bel vit, 5 st./30:-
 26. Narcissus ’Tripartite’ – citron­gul med splitt­rad blom­kro­na, 5 st./10:-
 27. Narcissus ’Lemon Drops’ – vit m cre­me­gul trum­pet, näpen, 3 st./30:-
 28. Narcissus bul­boco­di­um var. con­spicu­us – gul, näpen, 10–15 cm, 5 st./10:-
 29. Puschkinia scil­lo­i­des var. liba­no­ti­ca ’Alba’ – vit pors­lins­hy­a­cint, 10 st./10:-
 30. Scilla litar­di­e­rei – kon­valj­dof­tan­de kon­for­ma­de blå blom­ställ­ning­ar, 10 st./20:-
 31. Tulipa ’Black Jack’ – enkel tidig mörk sam­mets­fär­gad blom­ma, 5 st./15:-
 32. Tulipa ’Calgary’ – ben­vit med gula flam­mor, enkel­blom­mig, tidig, 5 st./15:-
 33. Tulipa ’Zurel’ – vit tri­umftul­pan med pur­pur flam­mor, 5 st./20:-
 34. Tulipa ’Light and Dreamy’ – laven­del­fär­gad dar­win­tul­pan, 5 st./15:-
 35. Tulipa ’Pink Impression’ – rosa dar­win­tul­pan, 5 st./10:-
 36. Tulipa ’Paul Scherer’ – mör­ka­re än ’Queen of Night’, svart, 5 st./25:- – UTGÅR
 37. Tulipa ’Wilja’ – sen enkel, mörk­ro­sa, kom­bi­ne­ra med ’P. Scherer’, 5 st./10:-
 38. Tulipa ’Elegant Lady’ – lil­je­blom­man­de, cre­me­gul med vio­lett kant, 5 st./15:-
 39. Tulipa ’Merlot’ – lil­je­blom­man­de röd­vins­fär­gad som dru­van, 5 st./20:-
 40. Tulipa ’Evergreen’ – tri­umf, den är just mest grön, 5 st./25:-
 41. Tulipa humi­lis ’Violacea Black Base’ – mörk­ro­sa med svart öga, låg, 5 st./15:-
 42. Fritillaria mele­a­gris mixed – blan­da­de fär­ger av kungs­ängs­lil­ja, 10 st./10:-
 43. Narcissus ’Yellow Cheerfulness’– gul, fylld bukett­nar­ciss, 5 st./15:-
 44. Tulipa syl­ve­stris – vild­tul­pan, gul, 5 st./25:-

Observera att tre av sor­ter­na sak­na­des i leve­ran­sen och att tre lökar har till­kom­mit till lis­tan. Klicka på lök­nam­nen för att få utför­li­ga­re infor­ma­tion om lökar­na, bil­der och län­kar. Vill du ha en aktu­ell lista på pap­per? Ladda hem Årets löklis­ta 2015 som pdf-fil och skriv ut.

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott som vi sen drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Höstens program 2015

Iriskrokus (Crocus banaticus 'First Snow'). Foto: Dan Abelin.

Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Owe Jaktlund på vårt lök­mö­te 29 sep­tem­ber. Charlotte Rosander kom­mer sedan och pra­tar 28 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Camilla Daher. Höstens växt­mark­nad är 6 september.

 • Tisdag 29 september
  Lökmöte! Owe Jaktlund – redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, om hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även årets löklis­ta.
 • Onsdag 28 oktober
  Trädgårdsingenjör Charlotte Rosander, som fors­kat om bux­boms­sju­kan, pra­tar om »Sjukdomar i träd­går­den – mota och/eller bota?«
 • Söndag 15 november
  På årets sista möte kom­mer Camilla Daher, ord­fö­ran­de i STASS, berät­tar om sin träd­gård – »Favoriter i ett äls­kat kaos«. Obs! Klockan 13.

Mötet 15 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Söndag 6 september
Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.