Växtmarknad 5 maj 2013

Växtmarknad 2011. Foto: Mari Zander.

Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad i Alnarp två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 5 maj är det allt­så dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Alnarp för att fynda väx­ter till trädgården!

Både många glada ama­tö­rer och en del eta­ble­ra­de plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. Två av plant­sko­lor­na som bru­kar fin­nas på plats är t.ex. Borealis och Linders Plantskola.

För att fira vårt 50-års­ju­bi­le­um kom­mer vi dess­utom att ha en gui­dad vand­ring i Alnarpsparken i sam­band med växt­mark­na­den. Ta gärna med pick­nick­korg! Skylt visar var vand­ring­en star­tar, vil­ket blir  kloc­kan 12.15.

Utförligare infor­ma­tion och reg­ler för säl­ja­re och köpa­re finns här. I år måste vi dessvär­re spär­ra av en mind­re del av vår van­li­ga plats för växt­mark­na­den (det pågår scen­byg­ge och dylikt inför Eurovision Song Contest på områ­det), men det kom­mer tro­li­gen inte att påver­ka mark­na­den sär­skilt mycket.

Söndag 5 maj 2013, kl 11–13, Alnarp

Evenemanget på Facebook

Läs vad en bloggare skrev om vår växtmarknad förra år:

en grön sida: Växtmarknad på Alnarp
Har du skri­vit om Skånekretsens växt­mark­nad så bör din blogg också stå med här, kon­tak­ta gärna kret­sens webb­re­dak­tör! Eller skriv ett inlägg om växt­mark­na­den i år!

Growing plants in Denver (25 april 2013)

Sedum och Saxifraga hos Bengt Hansson i Helsingborg. Foto: Dan Abelin.

I april avslu­tar vi vårens före­drag med en rik­tig »gar­de­ner«. Torsdagen 25 april är vår före­drags­hål­la­re Panayoti Kelaidis, »seni­or cura­tor« och »director« vid Denver Botanic Gardens, Colorado, USA.

Jaha, och vem är det und­rar du. Vi fick tip­set av Peter Korn som har bju­dit in honom till sin nörd­lör­dag i april 2013. Hos oss ska han prata om »Growing plants in Denver«. Redan nu har vi hört att intres­set för Mr. Kelaidis är stort.

Till bib­li­o­te­ket har vi har köpt in boken Flourish: A Visionary Garden in the American West som han sam­man­ställt med anled­ning av Denvers bota­nis­ka träd­gårds 50-årsjubileum.

Till hem­si­dan har kret­sens sty­rel­se­le­da­mot Monica Bjerkeus över­satt en inter­vju med Panayoti Kelaidis (inter­vjun är pub­li­ce­rad med benä­get till­stånd av The Denver Post).

OBS! Denna kväll byter vi ut den van­li­ga möteslo­ka­len mot stora aulan.

Kvällen sker i sam­ar­be­te med Peter Korn.

Avgift: med­lem­mar i Skånekretsen gra­tis, övri­ga 50 kronor.

Torsdag 25 april 2013, kl 19, stora aulan, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

Evenemanget på Facebook

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.