Growing plants in Denver (25 april 2013)

I april avslu­tar vi vårens före­drag med en rik­tig »gar­de­ner«. Torsdagen 25 april är vår före­drags­hål­la­re Panayoti Kelaidis, »seni­or cura­tor« och »director« vid Denver Botanic Gardens, Colorado, USA.

Jaha, och vem är det und­rar du. Vi fick tip­set av Peter Korn som har bju­dit in honom till sin nörd­lör­dag i april 2013. Hos oss ska han prata om »Growing plants in Denver«. Redan nu har vi hört att intres­set för Mr. Kelaidis är stort.

Till bib­li­o­te­ket har vi har köpt in boken Flourish: A Visionary Garden in the American West som han sam­man­ställt med anled­ning av Denvers bota­nis­ka träd­gårds 50-årsjubileum.

Till hem­si­dan har kret­sens sty­rel­se­le­da­mot Monica Bjerkeus över­satt en inter­vju med Panayoti Kelaidis (inter­vjun är pub­li­ce­rad med benä­get till­stånd av The Denver Post).

OBS! Denna kväll byter vi ut den van­li­ga möteslo­ka­len mot stora aulan.

Kvällen sker i sam­ar­be­te med Peter Korn.

Avgift: med­lem­mar i Skånekretsen gra­tis, övri­ga 50 kronor.

Torsdag 25 april 2013, kl 19, stora aulan, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

Evenemanget på Facebook

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.