Föredrag, Program
Skriv en kommentar

Årsmöte 2018

Röd fjärilsranka (Schisandra rubriflora). Foto: Dan Abelin.
Välkommen till Skånekretsens årsmöte 2018!

Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Kjell Furberg – kor­rek­tur­lä­sa­re på TrädgårdsAmatören. Han är träd­gårds­hi­sto­ri­ker med inrikt­ning på Kina. Han är också utbil­dad träd­gårds­mäs­ta­re och rese­le­da­re som arran­ge­rar såväl kine­sis­ka som kubans­ka träd­gårds­re­sor.

Föredraget hos oss kom­mer att inrik­tas på Kinas klas­sis­ka träd­går­dar varav flera är världs­arv. Trädgårdskonsten har en lång histo­ria i Kina och det finns belägg för att man redan på 1000-talet för­äd­la­de busk­pi­o­ner. I de stora tät­be­fol­ka­de stä­der­na i östra Kina ville man tidigt få in natur genom att plan­te­ra de inhems­ka, vilda väx­ter­na i sina träd­går­dar. Enkelhet, form och struk­tur är än i dag vik­tigt och det kom­mer vi att få se exem­pel på, lik­som några por­trätt av väx­ter som med lite omsorg kanske kan växa även hos oss – i alla fall hos träd­gård­s­ama­tö­rer.

Tid: Söndag 4 mars 2018 kloc­kan 13.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da.
Karta på Google Maps.

DAGORDNING

1. Årsmötet öpp­nas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesord­fö­ran­de.
3. Val av mötes­sek­re­te­ra­re.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka röst­räk­na­re.
5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dagordningen fast­stäl­les.
7. Verksamhetsberättelsen 2017, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2017 års för­valt­ning.
11. Val av sty­rel­se och sup­ple­an­ter:
Ordinarie leda­mö­ter:
Avgående efter två år är Madeleine Almér, ord­fö­ran­de (avböjt omval), Jan-Åke Larsson, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), Dan Abelin, leda­mot, och avgå­en­de efter ett år Christine de Bruyn, leda­mot.
Valberedningens för­slag till ord­fö­ran­de (2 år): Lena Eidevall.
Valberedningens för­slag till ordi­na­rie leda­mö­ter (2 år): Jan-Åke Larsson och Ingrid Sjöberg. Valberedningens för­slag till ordi­na­rie leda­mot (1 år, fyll­nads­val): Dan Abelin.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
Valberedningens för­slag till sup­ple­an­ter (1 år): Gunnilla Garmer och Agneta Bjarnevik.
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisor: Avgående Gun Berggren.
Valberedningens för­slag till revi­sor (1 år):
Gun Berggren.
Revisorssuppleant: Avgående Lotta Björnlund.
Valberedningens för­slag till revi­sors­supple­ant (1 år):
Birgitta Pettersson.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lise-Lotte Pierce (sam­man­kal­lan­de), Maj-Lis Åkesson samt Mari Zander.
14. Verksamhetsplan för 2018, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
15. Budget 2018, före­drag­ning och god­kän­nan­de.
16. Kretsavgift för 2019 fast­stäl­les.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kro­nor.
17. Avtackning.
18. Övriga frå­gor.
19. Mötet avslu­tas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

7 + 15 =