Resa till Kiekeberg april 2018

Resefavorit i repris – Kiekebergs plantmarknad i april

Resan arran­ge­ras av Vannarpsbussarna för med­lem­mar­na i Skånekretsen.

Skånekretsen besök­te senast Kiekebergs plant­mark­nad 2013 (som en av jubi­le­um­så­rets akti­vi­te­ter). Vi hop­pas att såväl nya som »gamla« med­lem­mar tyc­ker det kan vara dags med en liten inköps­run­da igen. Hela upp­läg­get är väl beprö­vat och blir som följer:

Dag 1

Avresa från Alnarp kloc­kan 08.00 fre­da­gen den 13 april. Den som vill tar med fika­korg. Det går natur­ligt­vis även bra att fika på turen Rødby–Puttgarden. Picknick-lunch kom­mer vi att ha med oss och den tänk­te vi inta i Hachmanns lilla café på plant­sko­lan i Barmstedt. Holger Hachmann häl­sar alla väl­kom­na! Ni som vill göra för­hands­be­ställ­ning­ar och hämta ut på fre­da­gen, ange gärna »Skane/Sweden« i sam­band med ert namn, så under­lät­tas han­te­ring­en på plant­sko­lan och inlast­ning­en i bus­sen går lite smi­di­ga­re. Det går lika bra att hand­la på plats. Det är inga andra besök inpla­ne­ra­de på fre­da­gen, så vi rul­lar sedan direkt till hotel­let för incheck­ning och kväl­lens mid­dag. Hotellet lig­ger i Uetersen och heter Parkhotell Rosarium – samma som 2013 men nu nyrenoverat.

Dag 2

Lördagen ägnas helt åt Kiekebergs plant­mark­nad, som har öppet kloc­kan 10–18. På 2017 års vår­mark­nad var det 130 styc­ken utställare/försäljare som del­tog. Under våren pub­li­ce­ras säkert en lista på alla årets utstäl­la­re på Kiekebergs webbplats.

Bussen kör allt­så till Kiekeberg direkt efter fru­kost, det lig­ger inte långt från hotel­let. För första­gångs­be­sö­ka­re kan vi berät­ta att mer­par­ten av för­säl­jar­na säl­jer väx­ter, många exklu­si­va och ovan­li­ga. Man säl­jer även träd­gårds­till­be­hör av alle­han­da slag. Även om de fles­ta för­säl­jar­na är tys­kar, plant­sko­lor och pri­vat­per­so­ner, kom­mer det för­säl­ja­re från både Holland och andra håll med nyhe­ter och specialiteter.

Ingen behö­ver gå hung­rig i Kiekeberg. Här finns myc­ket att välja på, allt från korv­stånd till restau­rang­er, det är den enda mål­tid du beta­lar själv. Museet har ett eget bage­ri och gäst­gi­ve­ri. Det finns dess­utom en växt­par­ke­ring där du chec­kar in dina inköp under dagen.

Dag 3

Söndag efter fru­kost bör­jar vi rulla hemåt, med ett stopp hos Sonja och Uwe Horstmann i Schneverdingen för att kika på deras stora sor­ti­ment av mini­barr­väx­ter. Har du tråg som behö­ver pif­fas upp kanske? Man går säl­lan tom­hänt här­i­från. När vi är klara äter vi lunch i byn och sedan rul­lar vi mot Puttgarden och vida­re hemåt.

Pris

3200 kro­nor per per­son i dub­bel­rum, enkel­rumstillägg 600 kro­nor. Alla mål­ti­der (utom lunch i Kiekeberg) ingår.
Minimiantal för att genom­fö­ra resan är 30 per­so­ner, vi hop­pas på några till.

Anmälan

Skickar du till vannarpsbussarna@vannarpsbussarna.se och betal­ning sker till bg 586‑1349
Några har redan anmält sig direkt till Skånekretsen (Lotta & Birgitta), vän­li­gen för säker­hets skull gör det direkt till Vannarpsbussarna också!
Ni anger: Kiekeberg/Skånekretsen, namn, antal per­so­ner, typ av rum, mobil­num­mer, even­tu­ell specialkost.
Anmälan är bin­dan­de vid inbe­tal­ning av anmäl­nings­av­gift 500:-/person 15 feb­ru­a­ri 2018.
Slutbetalning senast 9 mars 2018 – glöm inte ange alla upp­gif­ter ovan!
Kom ihåg! Ta med kartonger/backar tyd­ligt märk­ta med namn.

Resegaranti

Vannarpsbussarna, som arran­ge­rar denna resa har erfor­der­li­ga resegarantier.

Kostnad för av avbokning

Mer än 30 dagar före avre­sa: 10 % eller minst 200:-
30–15 dagar före avre­sa: 20 % eller minst 300:-
15–2 dagar före avre­sa: 75 %
1 dag: 100 %

Kolla gärna upp ditt rese­skydd i hem­för­säk­ring­en, avbe­ställ­nings­skydd till exempel.

Reseledare

Birgitta Pettersson & Lotta Björnlund.

Webbadresser

Vannarpsbussarna: http://www.vannarpsbussarna.se/
Hachmann: http://www.hachmann.de/
Kiekeberg: http://www.kiekeberg-museum.de/pflanzenmarkt.html
Horstmann: https://www.pflanzenzentrum-horstmann.de/
Parkhotel Rosarium: https://www.parkhotel-rosarium.de/en/

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.