Årsmöte 2020 + Rosor
(23 februari 2020)

Välkommen till Skånekretsens års­mö­te 2020! Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Krister Cedergren om rosor.

Krister Cedergren har som mång­å­rig plant­sko­leä­ga­re i Råå lyft fram de gam­mal­dags, engångs­blom­man­de rosor­na. Plantskolan – som även var känd för sina kle­ma­tis­plan­tor – är nu avveck­lad sedan något år, men med Kristers kun­skap om rosor ska vi i Skånekretsen få njuta av lite som­mar i slu­tet av februari.

Tid: Söndag 23 feb­ru­a­ri 2020 kloc­kan 13.

Föredraget pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelse 2019, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2019 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter två år är Lena Eidevall, ord­fö­ran­de, Jan-Åke Larsson, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), och Ingrid Sjöberg, ledamot.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Gunnilla Garmer och Jonatan Leo (avböjt omval).
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisor: Avgående Lise-Lotte Pierce.
Valberedningens för­slag till revi­sor (1 år):
Lise-Lotte Pierce.
Revisorssuppleant: Avgående Birgitta Pettersson.
Valberedningens för­slag till revi­sors­supple­ant (1 år):
Birgitta Pettersson.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Maj-Lis Åkesson (sam­man­kal­lan­de), Gun Bengtsson samt Birgitta Pettersson.
14. Verksamhetsplan för 2020, före­drag­ning och godkännande.
15. Budget 2020, före­drag­ning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2021 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kronor.
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag

Ordförande:
Lena Eidevall – omval (2 år)

Ledamöter:
Ingrid Sjöberg – omval (2 år)
Torbjörn Andersson – nyval (2 år)
(övri­ga leda­mö­ter har ett år kvar)

Suppleanter:
Jan-Åke Larsson – nyval (1 år)
Gunnilla Garmer – omval (1 år)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.