Gratulationer från Sydsvenska Rhododendronsällskapet

På mötet i april gra­tu­le­ra­des Skånekretsen av Sydsvenska Rhododendronsällskapet. Kretsens med­lem­mar blev sam­ti­digt inbjud­na till ett före­drag med världs­auk­to­ri­te­ten Kenneth Cox 22 maj 2013.

Vi tac­kar för gra­tu­la­tio­nen och inbju­dan genom att bjuda på två färs­ka rhododendronlänkar:
Gardens: the rho­dos return
Gardens: rho­do­dendrons – in pictures

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.